راز دستیابی به ثروت بیکران


حامد هدائی_دبیر گروه بازار سرمایه (بورس، بانک و بیمه) پول مثل دست و پای شماست رویای ثروتمند شدن همه جا متداول است. در بسیاری از فرهنگ ها، افسانه های پریان، داستان های محلی و معروفی درباره ثروت وجود دارد. رویای پولدار شدن مضمون های مختلفی به خود گرفته است. اول اینکه پول امنیت می آورد و دیگر اینکه آزادی به همراه دارد. پول می تواند معیار قابل اندازه گیری موفقیت شما باشد، همچنین نماد فخر و بزرگی برای کسانی باشد که در گذشته به نوعی تحقیر، طرد و یا کوچک شده اند. موضوع دیگر این است که ثروت، افراد ناتوان را قدرتمند و دوست داشتنی می کند. ثروت معجونی برای مبادلات شگفت انگیز است و قدرت نوشدارو را در خود دارد. به همین دلیل است که آرزوی کسب ثروت و رفتارهای افراطی برای دستیابی به ثروت بیکران، در نوع بشر دیده می شود. کتاب های متعددی با موضوعات روانشناسی پول و راه های ثروت به بازار عرضه شده است که به نظر می رسد بیشتر رازهای چگونه پولدار شدن را نشان می دهند، هر چند آنچه که ناگفته باقی می ماند، انگیزه نوشتن چنین کتاب هایی است. اغلب کسانی که بیشترین دغدغه یافتن فرمول سرّ ی ، چوب جادویی و برداشتن هفت گام خوشبختی را دارند، افرادی هستند که احتمال رسیدنشان به ثروت بسیار اندک است. معمولا افراد لجوج و یکدنده که در پی کسب پول هستند، اغلب به موفقیت می رسند، هر چند که ثروت ناگهانی از ترکیب خاص شانس و تصادف به دست می آید، اما فهم دانستن اینکه چه وقت و چگونه می توان به ثروت رسید نیز اغلب به دستیابی ثروت منجر می شود. بسیاری از نویسندگان مشهور در خصوص پول و مسائل مربوط به آن مقاله ها و نظرهایی ارائه کرده اند. مثلا مارکس از قدرت جادویی کالا در جوامع سرمایه داری دَم می زند، به این دلیل که مردم اشیائی تولید می کنند که در واقع به آن نیاز ندارند ولی به چنین محصولاتی معنای ویژه ای می بخشند. به نظر وبلن، بعضی از همین خِرت و پِرت ها از آنجا که گران قیمت هستند، جنبه نمادین به خود می گیرند و چون انسان ها تمایل شدیدی به خاطره بازی دارند، بابتش پول می پردازند. تقاضای مشتریان آشکارا برای تصاحب چنین محصولات ویژه ای، با افزایش عرضه، کاهش قیمت، و سپس کاهش تقاضای مصرف کنندگان که توجه شان به جای دیگری معطوف شده، می انجامد. به قول گالبریت، اقتصاددان برجسته، این نیروهای قدرتمند جامعه هستند که نیازهای آن جامعه را به وجود می آورند و تعیین می کنند که مردم چگونه پول خود را مصرف می کنند. به هر حال دو داستان جادوئی با کمی تفاوت، درباره پول وجود دارد. اول اینکه پول و ثروت برای یک زندگی خوب لازم است. افزون بر این، پول باید از راه های خردمندانه صرف بهتر کردن زندگی همه شود. داستان دیگر، نابودی تأسف بار کسانی است که عشق و خوشحالی خود را فدای پول می کنند، و سرانجام آن را به دست می آورند اما با این احساس که پول فایده ای برای آنان نداشته است. بنابر این ، همه آنچه که می توانند انجام دهند این است که، با همان کوته فکری که پول جمع آوری کرده اند، آن را به دیگران ببخشند. به راز دستیابی به ثروت بیکران جبنه های اخلاقی قضیه که اغلب در خصوص پول مطرح می شود، توجه کنید. این نیروی شگفت انگیز نهفته در پول است که انگیزه ای بسیار قوی برای جستجوی آن ایجاد می کند . جستجوگران طلا، جویندگان شانس و اقبال، نابغه های امور مالی، سارقان حرفه ای، برندگان شرط بندی ها، و ستارگان سینما اغلب نمونه هایی از آنچه که پول می تواند انجام دهد هستند. این گونه افراد مثل کیمیاگران قدیم، یا جاعلان کنونی، در واقع دستگاه چاپ اسکناس هستند و پول تولید می کنند. پول از طریق منابع طبیعی هم می تواند کشف و استخراج شود. پول با تولید محصولات و امتیاز ثبت اختراعات می تواند چند برابر شود و با سرمایه گذاری های موفق می تواند حسابی کش بیایید و قدرتمند تر شود. این راز پول است. به قول هنری فورد: پول مثل دست و پای شماست، یا از آن استفاده کن و یا آن را از دست بده.

راز دستیابی به ثروت بیکران

subliminal

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل که زﻧﺪﮔﯽ را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮدﻣﺎن آﻓﺮﯾﺪ ﭼﮕﻮنه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ به ﺑﮭﺸﺘﯽ ﭘﺮ از آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻄﺎلعه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب به ﺳﻔﺮی ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﺷﮕﺮف را ﺗﺠﺮبه ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏﯽ […]

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل که زﻧﺪﮔﯽ را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮدﻣﺎن آﻓﺮﯾﺪ

ﭼﮕﻮنه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ به ﺑﮭﺸﺘﯽ ﭘﺮ از آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻄﺎلعه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب به ﺳﻔﺮی ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﺷﮕﺮف را ﺗﺠﺮبه ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﭘﺮ ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪ روﺷﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﮫ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ که ﻣﺤﺘﻮای اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﺎﻟﻢ زﯾﺴﺘﻦ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻮسیله اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن اﺳﺖ که به ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮازن را در ﺳﻼﻣﺘﯽ روح و ﺟﺴﻤﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﺎلعه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب به ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد که ﭼﮕﻮنهﺑﻮسیله ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎھﺘﺎن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻧﺞ ھﺎی روﺣﯽ ﮔﺬشته اﺗﺎن که ﻣﺴﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯿﺸﻮد را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاشته، اﻧﺮژی از دﺳﺖ رفته را ﺑﺎز ﯾﺎفته و ﺑﺎ روﺣﯽ ﺳﺒﮏ، دﯾﺪ و ﻧﮕﺎھﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ اﻟﮭﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎطﺮ و ﻟﺬت از ﻧﻌﻤﺖ ھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ادامه دھﯿﺪ.

ﭘﯿﺎم ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ و به ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﭼﮕﻮنه آن ﭘﯿﺎﻣﮭﺎ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ای ﻋﻤﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزانه ﺧﻮد بهﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،

ﮐﺘﺎب ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ دارﯾﺪ، اوﻟﯿﻦ کتابی اﺳﺖ ﮐﮫ راﺟﻊ به ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن و ادﻏﺎم آن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ به زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮشته ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر روان نوشته ﺷﺪه و دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ. نتیجه ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ در طول سالها ﺑﻮسیله ھﺰاران اﻧﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ طﻮﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﻣﻦ و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ھﻢ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ،اﻓﺴﺮدگی آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺛﺮوت و ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﮔﻮﯾﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﻣﻄﺎلعه ﮐﺮده، ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎ را ﺗﺠﺮبه ﮐﺮده ﺗﺎ طﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎی ﺳﺎیه ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.

ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺧﻮش، ﺧﺪاﯾﯽ و ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

این کتاب را هم اکنون به صورت رایگان دریافت کنید

ببخشی چه جوری فایل هیپنوتیزم برای ضمیر ناخوداگاه برای اعتماد بنفس وثروت تهیه کنم

با سلام و عرض ادب و تشکر و سپاس از مطالب ارزشمند شما .متاسفانه کتاب فوق دانلود نمی شود .و لینک دانلود ندارد . اگر محبت فرمایید سپاسگزار خواهمبود.

سلام بررسی و اطلاح شد اکنون میتوانید دانلود کنید

باسلام و خدا قوت به شما مدیریت محترم سایت و همکاران عزیزتان
از بابت اینکه مقالات آموزشی خیلی خوب و با کیفیت تولید می کنید از شما سپاسگزاریم.
برایتان موفقیت روز افزون از پروردگار یکتا آرزومندم!

تو رو خدا کاور کتاب رو در سایز بزرگ بزارید یا لینک شو در جواب جداگانه بدید
به شدت نیاز دارم

سلام لطفا لینک کاور رو در سایز بزرگ بزارید
میخواهم چاپش کنم

سلام
لینک دانلود این کتاب رو نذاشتین که….

با سلام…
نیازی به لینک نیست روی عکس pdf اینتر بزن دانلود میشه

ممنون بابت مطلب بسیار مفیدتون
موفق باشید

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

دانلود رایگان

ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید
و ۶ فیلم ناخودآگاه را دریافت کنید

قدرت خود را برای جذب ثروت، فرد مورد نظر، سلامتی و معنویت آزاد کنید

سلام جناب علیخانی و تیم زحمتکشتان سپاسگزارم بخاطر اینکه این توانایی و انگیزه را داشتی برای اول خودت که به موفقیت رسیدی و بعد ترویج ان در ایران به یاری خدا این سایت در مسیرم قرار گرفت و ۲ محصول سفارش دادم که همون روز اول اولین نتیجه رویت شد به حول و قوه الهی حتما در اینده نزدیک از نتایج خواهم گفت برای کاربران سایت که میشود .بازهم سپاسگذارم و امیدوارم در این مسیر موفق باشید

کاربر: hm31755

ورود به صفحه نتایج

این مطلب را به اشتراک بگذارید

امتیاز شما به این مطلب

train-your-brain.jpg

مطالب محبوب

آخرین محصولات

Sibche

Sibapp

playstore

اینستاگرام مانی ام اس

+18

+18

سایت مانی ام اس بهترین منبع برای پیام های پنهان (سابلیمینال مسیج) و ابزاری برای تغییر باورهای مخرب ضمیر ناخوداگاه است. سابلیمینال مسیج تا به امروز قدرتمندترین ابزار برای تغییر باورهای ناخوداگاه شناخته شده است. تاکیدات به صورت پنهان آگاهی شما را دور زده و خود را به شکل باورهای مثبت به ناخوداگاه میرسانند و زمانی که باورهای محدود کننده شما حذف شوند هیچ چیز نمیتواند شما را متوقف کند بنابراین میتوانید هر گونه تغییری که مد راز دستیابی به ثروت بیکران نظرتان است را سریع و با حداقل تلاش ایجاد کنید.

۱۲ راه برای بدست آوردن ثروت و موفقیت

۱۲ راه برای رسیدن به ثروت و موفقیت

هوش، استعداد و جذابیت ویژگی‌های خیلی خوبی هستند اما اغلب این موارد نیستند که افراد موفق و ثروتمند را از دیگران متمایز می‌کنند. موفقیت شانسی نیست و ثروت نیز اتفاقی به دست نمی‌آید. افرادی که به موفقیت و ثروت دست می‌یابند، عادت‌هایی دارند که بازده و بهره‌وری‌شان را افزایش می‌دهد. «تام کورلی» در کتابی با عنوانِ «عادات ثروتمندان: عادات روازنه‌ی افراد ثروتمند برای موفقیت»، به عادت‌هایی می‌پردازد که «دارا»ها را از «نَدار»ها متمایز می‌کند. در این مقاله شما با ۱۲ تا از این عادت‌ها برای بدست آوردن ثروت و موفقیت آشنا می‌شوید.

شاید شما نیز به این فکر کرده باشید که چرا اکثر مردم زندگی‌شان را روی حالت «پرواز خودکار» (AutoPilot) گذاشته‌اند و لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند تا الگوهای‌ هر روزه‌شان را بازنگری کنند. در ادامه ۱۹ مورد از عادت‌های کورلی برای موفقیت (۹ مورد از کتاب گلچین شده و ۱۰ مورد دیگر از مقاله‌ی اخیر او در سایت «موفقیت» Success)، به‌طور خلاصه بررسی شده است. اگر شما نیز به این موارد عمل نمی‌کنید، پس به‌اندازه‌ای که واقعا در توان‌تان هست، پول درنمی‌آورید!

۱. ایجاد عادات خوبِ روزانه

عادت‌های خوب

عادات خوب، پایه‌ و اساسی برای بنایِ ثروت هستند. تفاوت بین افراد موفق و ناموفق در عادات روزانه‌ی آنها است. به‌ عبارت ساده‌تر، افراد موفق عادات خوبِ متعدد و عادات بدِ کمی دارند. اگر متوجه شوید که عادات بدتان از ثروتمند شدن‌تان جلوگیری می‌کنند، پس گام اول را برای بهبود شرایط‌تان برداشته‌اید.

حتما بخوانید: چگونه پولدار شویم؛ ۱۶ راه پولدار شدن که باید بدانید
کورلی در کتابش از شما می‌خواهد که یک برگه‌ی کاغذ بردارید و عادت‌های بدتان را در یک ستون بنویسید. سپس آنها را طوری تغییر دهید که به عادت‌های خوب تبدیل شوند. به شکل زیر:

عادات خوب

 • خودم را محدود می‌کنم که فقط روزی یک ساعت تلویزیون نگاه کنم.
 • نام‌ها را یادداشت می‌کنم و به خاطر می‌سپارم.

عادات بد

 • زیاد تلویزیون نگاه می‌کنم.
 • نام افراد را فراموش می‌کنم.

سپس برای ۳۰ روز، راهنمایی‌های فهرست عادت‌های خوب و جدیدتان را دنبال کنید. مطمئن باشید از اینکه می‌توانید تا چه حد خوب باشید، شگفت‌زده خواهید شد!

۲. هدف‌گذاری‌های منظم

هدف‌گذاری

افراد موفق از اهداف‌شان انگیزه می‌گیرند. آنها همیشه هدف‌سازی می‌کنند. شب قبل از خواب، روز بعد را با فهرستِ «کارهایی که باید انجام دهند» برنامه‌ریزی می‌کنند.

افرادی که به سمت موفقیت در حرکتند، بلندمدت فکر می‌کنند. آنها اهداف روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه دارند. اما هدف بدون برنامه‌ای برای رسیدن به آن، به چه دردی راز دستیابی به ثروت بیکران می‌خورد؟ در نتیجه افراد موفق نه‌تنها هدف دارند، بلکه روش‌هایی برای رسیدن به هدف‌هایشان نیز پیدا می‌کنند و خودشان را ملزم به انجام آن می‌کنند.

برای تهیه کتاب «ده ستون ثروت» کلیک کنید

۳. توسعه‌ی فردی روزانه

توسعه‌ی فردی

افراد موفق همیشه به دنبال راه‌هایی برای رشد و توسعه‌ی خودشان هستند. هر روز مطالعه می‌کنند و در حرفه‌ی خودشان مانند دانشجویان رفتار می‌کنند. همیشه وقت‌شان را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که آنها را به اهداف‌شان نزدیک‌تر می‌کند.

اخیرا در رویدادی که با میزبانی «بِرِندن بِرچارد»، نویسنده‌ی آمریکایی، برگزار شد. این نویسنده‌ می‌گفت همیشه برای خلق امور تازه وقت می‌گذارد. افراد موفقی مانند بِرچارد می‌دانند که زمان باارزش‌تر از آن است که بگذارند هدر برود. آنها وقت‌شان را صرف کارهایی می‌کنند که برای کسب‌وکارشان منفعت ایجاد کند. تعهد داشتن نسبت به رشد و توسعه‌ی فردی به این معنا است که فعالیت‌هایی داشته باشید که شما را به چالش بکشند.

راه‌هایی را بیابید تا دانش‌تان را گسترش دهید. این همیشه آسان نیست، اما افراد در مواجهه با عواملی رشد می‌کنند که آنها را به چالش بکشند. هنگامی که دانش‌تان افزایش یابد، فرصت‌ها خودشان ظاهر می‌شوند.

۴. مراقبت منظم از سلامت فردی

سلامتی

افراد موفق هر روز و همیشه تلاش می‌کنند که تغذیه‌ی سالم داشته باشند و ورزش کنند. تغذیه‌ی صحیح بیشترین اهمیت را دارد. ورزش روزانه نیز می‌تواند به یک عادت منظم تبدیل شود، درست مانند دوش گرفتن! افرادی که هر روز ورزش می‌کنند، انرژی بیشتری برای انجام کارها دارند. وضعیت شما در این مورد چگونه است؟

۵. وقت گذاشتن برای ایجاد ارتباطات

ایجاد ارتباط

افراد موفق افرادی اجتماعی هستند. آنها در طول روز زمانی را صرف تقویت پیوندهای دوستانه‌‌شان می‌کنند و با دیگران روابط بلندمدت برقرار می‌کنند. شبکه‌سازی کاری است که همیشه انجام می‌دهند. آنها با آشنایان‌شان ارتباط برقرار می‌کنند و راه‌هایی برای کمک به آنها می‌یابند، بدون اینکه انتظار پاداش و منفعتی داشته باشند.

جمله‌ی معروفی وجود دارد که زیباترین صدای روی زمین، شنیدن نام‌تان است. پس یادگیری نام تمام افرادی را که ملاقات می‌کنید، جزو اهداف‌تان قرار دهید. آیا وقتی کسی نام شما را به یاد دارد، خوشحال نمی‌شوید؟ افراد زیادی هستند که خوشحال می‌شوند! پس متفاوت باشید و نام افراد را به خاطر بسپارید.

۶. میانه‌روی در کارها

میانه‌روی

اگر در فعالیت‌های‌تان میانه‌رو باشید، آنگاه زندگی‌تان تعادل خواهد یافت. این به معنای متعادل بودن در کار، خوردوخوراک، ورزش، مصرف نوشیدنی‌ها، تلویزیون نگاه کردن، استفاده از اینترنت و سایر کارها است. در نتیجه‌ی این کار، افراد از هم‌نشینی با شما لذت می‌برند. اگر افراد در کنارِ شما بودن را دوست داشته باشند، آنگاه شما به همکاری با دیگران یا یافتن شریک کاری جدیدی برای توسعه‌ی کسب‌وکارتان، تمایل بیشتری پیدا خواهید کرد.

۷. به انجام رساندن کارها

کارهای انجام شده

کار امروز را به فردا نیندازید و همین حالا تمامش کنید! همه‌ی افراد ترس‌هایی دارند، اما افراد موفق ترس‌های‌شان را پشت سر می‌گذارند. آنها کارها را به تعویق نمی‌اندازند و به هر قیمتی، کارهای مهم را انجام می‌دهند.

کورلی در کتابِ «عادات ثروتمندان»، توضیح می‌دهد که هنگامی که فکر عقب انداختن کاری به ذهنتان می‌آید، با گفتن جمله‌ی «همین حالا انجامش بده!» فورا از ذهنتان بیرونش کنید. اگر ضروری است، ۱۰۰ بار هم که شده، این جمله را تکرار کنید. اما تا زمانی که کارتان تمام نشده است، از آن دست نکشید.

۸. مثبت به نظر رسیدن

مثبت بودن

موفق‌ترین فردی را که می‌شناسید، درنظر بگیرید. این فرد مثبت است یا منفی؟ به احتمال زیاد او فردی مثبت، مشتاق، پرانرژی و شاد است. چنین فردی تصمیم گرفته است که خوبی‌ها را در خودش و در دیگران ببیند. برای این شخص، مشکلات فقط فرصت‌هایی هستند که باید کشف شوند.

مردم هر روز با اخبارِ رویدادها و اعمال ناگوار بمباران می‌شوند. افراد موفق تا جایی که بتوانند خودشان را در معرض چنین خبرهایی قرار نمی‌دهند و در عوض تصمیم می‌گیرند که ذهن‌شان را با ایده‌های مثبتِ کتاب‌ها و مجله‌ها پر کنند.

۹. به طور منظم پس‌انداز کردن

پس‌انداز

طبق گفته‌های کورلی، افراد موفق ۱۰ تا ۲۰ درصدِ درآمد ناخالص‌شان را پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری می‌کنند یا برای بازنشستگی‌شان برنامه‌ریزی می‌کنند. همه‌ی افراد توانایی این کار را ندارند، اما مهم این است شما چند درصد کنار می‌گذارید؟

۱۰. کنار گذاشتن افکار محدودکننده

کنار گذاشتن افکار محدودکننده

افراد موفق بر افکار و هیجانات‌شان مسلط هستند و به‌محض اینکه افکار بد وارد ذهنشان می‌شوند، آنها هر چیزی را که توانایی‌شان را برای موفقیت در وظیفه‌ی کنونی‌ به چالش می‌کشد، از سرشان بیرون می‌کنند. آنها خودشان را با افکار منفی معطل نمی‌کنند. با خودشان مثبت حرف می‌زنند و از خودشان خیلی انتقاد نمی‌کنند. آنها افکار منفی را با اندیشه‌های خوب جایگزین می‌کنند.

از آنجا که افراد موفق به توسعه‌ی فردیِ روزانه متعهدند و همیشه درگیر کارهای مثبت هستند، به خودشان فرصت غرق شدن در احساسات منفی را نمی‌دهند.

۱۱. به‌اندازه خرج کردن

به اندازه خرج کردن

افراد ثروتمند از ولخرجی اجتناب می‌کنند. اما در میان افرادی که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی افراد بیش از «دخل‌»شان «خرج» می‌کنند. چنین افرادی پشت سر هم چِک می‌کشند و قرض می‌گیرند. اگر شما نیز اینگونه هستید، همین امروز عزم‌تان را جزم کنید که وضعیت‌تان را تغییر دهید.

۱۲. مطالعه‌ی روزانه

مطالعه‌ی روزانه

افراد موفق روزانه دست‌کم ۳۰ دقیقه مطالعه می‌کنند. مطالعه‌، دانش و مهارت شما را افزایش می‌دهد. هنگامی که مطالعه می‌کنید، اغلب به دنبال پیشرفت خودتان هستید. پس این کار به‌طور خودکار شما را از هم‌قطاران‌تان متمایز می‌کند و درنتیجه شما برتر از آنها خواهید بود.

فروشگاه چطور - مجموعه صوتی رازهای موفقیت

موانع پیشرفت خود را بشناسید و موفقیت را به عادت همیشگی‌تان تبدیل کنید.

راز پولدار شدن در ایران

دانلود کتاب و کتاب صوتی‌های مرتبط با راز پولدار شدن در ایران

دانلود کتاب چگونه ثروتمند شویم؟

دانلود کتاب چگونه ثروتمند شویم؟

 • از: امیرحسین دهقانی
 • موضوع: کتاب‌های علوم اقتصادی
 • ۹۴ صفحه
 • کتاب چگونه ثروتمند شویم؟ نوشته‌ی امیرحسین دهقانی مجموعه‌ایست از نکات مهم و با ارزش، برای دستیابی به هدف و ثروت در زندگی. در بخشی از کتاب چگونه ثروتمند شویم می‌خوانیم: مشکل اینجاست که اغلب افراد فکر می‌کنن زمانی می‌تونن یک ذهنیت ثروتمند رو در خودشون.
 • برچسب‌ها: رسیدن به موفقیت، موفقیت در کسب و کار، کسب درآمد، درآمدزایی، ثروتمند شدن، راز پولدار شدن در ایران، ذهن ثروتمند، راز ثروتمند شدن، روانشناسی موفقیت، رسیدن به موفقیت، موفقیت شغلی، ثروتمند شدن، کسب ثروت، افزایش توانایی پول در آوردن، رازهای ثروتمندان

دانلود کتاب خلق معجزه

دانلود کتاب خلق معجزه

 • از: پارسا سعیدی
 • موضوع: کتاب‌های روانشناسی
 • ۹ صفحه
 • در کتاب خلق معجزه اثر پارسا سعیدی تکنیک خلق معجزات را راز دستیابی به ثروت بیکران یاد می‌گیریم و برای تست این تکنیک، مثالی با عنوان چگونه در عرض یک سال از پراید به سانتافه برسیم، را به کار گرفته‌ایم. مطمئنم که شما نیز چنین تجربه‌ای را داشته‌اید که دقایقی بعد از آنکه به چیزی.
 • برچسب‌ها: کسب درآمد، درآمدزایی، راز پولدار شدن در ایران، ذهن ثروتمند، راز ثروتمند شدن، رسیدن به موفقیت، موفقیت در کسب و کار، روانشناسی موفقیت، ثروتمند شدن

دانلود کتاب شما هم میتوانید پولدار شوید!

دانلود کتاب شما هم میتوانید پولدار شوید!

 • از: مرتضی الهی
 • موضوع: کتاب‌های روانشناسی
 • ۱۳۲ صفحه
 • کتاب شما هم می توانید پولدار شوید به به شما کمک می کند تا با راز و رمزهای ذهن برای رسیدن به موفقیت مالی آشنا شوید. به شما تبریک میگم که تصمیم گرفتید ثروتمند بشید و تصمیم گرفتید از نعم تهای بیکران خدا استفاده کنید. خیلی از افرادی که از این آموزش ها.
 • برچسب‌ها: رسیدن به موفقیت، موفقیت در کسب و کار، موفقیت در زندگی، کسب درآمد، درآمدزایی، ثروتمند شدن، راز پولدار شدن در ایران، ذهن ثروتمند، راز ثروتمند شدن

دانلود کتاب top 10 skills

دانلود کتاب top 10 skills

 • از: مجید خزایی
 • موضوع: کتاب‌های علوم اقتصادی، کتاب‌های روانشناسی
 • ۴۰ صفحه
 • کتاب top 10 skills حاصل گفتگو مجید خزایی و آقای باب، کارآفرین سوپر ثروتمند آمریکایی است که نکات بسیار مهم و حیاتی را برای رسیدن به موفقیت و ثروت شرح داده است. در بخشی از کتاب top 10 skills می‌خوانیم: یکی از دوستام که قبلاً کارخونه داشت بامن تماس و.
 • برچسب‌ها: روانشناسی موفقیت، رسیدن به موفقیت، موفقیت شغلی، ثروتمند شدن، کسب ثروت، افزایش توانایی پول در آوردن، رازهای ثروتمندان، راز ثروتمند شدن، چگونه ثروتمند شویم، رسیدن به موفقیت، موفقیت در کسب و کار، کسب درآمد، درآمدزایی، ثروتمند شدن، راز پولدار شدن در ایران

دانلود کتاب مسیر خلق ثروت

دانلود کتاب مسیر خلق ثروت

 • از: حسن زهدی
 • موضوع: کتاب‌های علوم اقتصادی
 • ۱۸۶ صفحه
 • بسیاری از شما که هم اکنون این کتاب را می خوانید، ممکن است صاحب کسب و کاری باشید یا حداقل ایده کسب و کاری را در ذهن بپرورانید. اما، شاید هم اصلا نمی دانید که چه کسب و کاری را داشته باشید، فقط می خواهید کسب و کاری برای خودتان داشته باشید. یا فردی.
 • برچسب‌ها: رسیدن به موفقیت، موفقیت در کسب و کار، کسب درآمد، درآمدزایی، ثروتمند شدن، راز پولدار شدن در ایران، ذهن ثروتمند، راز ثروتمند شدن

دانلود کتاب از عشق تا ثروت

دانلود کتاب از عشق تا ثروت

 • از: مرضیه فاطمی
 • موضوع: کتاب‌های روانشناسی
 • ۳۵ صفحه
 • در این کتاب با هفت گام عملی برای تبدیل علاقه به ثروت آشنا میشوید و می آموزید چگونه با پرداختن به حوزه مورد علاقه ی خود درامد کسب کنید.
 • برچسب‌ها: رسیدن به موفقیت، موفقیت در کسب و کار، کسب درآمد، درآمدزایی، ثروتمند شدن، راز پولدار شدن در ایران، راز ثروتمند شدن

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و. کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.

۱۳ اصل کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

معرفی کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، ناپلئون هیل معتقد است افکار اولین قدم در رسیدن به ثروت واقعی هستند. اگر قرار است ثروتمند شویم، باید ابتدا افکارمان را تغییر دهیم. حالتی که نویسنده کتاب از آن تحت عنوان money conscious یاد می‌کند. او معتقد است باید افکار را مدیریت کرد. در کسب ثروت، خوشحالی و بهبود روابط و حتی توسعه کسب و کار، اولین قدم تغییر طرز فکر است. در این مقاله از سرویس کتاب و ادبیات در مجله کوروش به معرفی و خلاصه ۱۳ اصل از کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل پرداخته‌ایم.

اصول ثروتمند شدن در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید

اصول ثروتمند شدن در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید

ناپلئون هیل در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید به ۱۳ اصل برای تغییر افکار و مدیریت مالی اشاره می‌کند. او در این کتاب به ما می‌آموزد که کنترل ذهن را چگونه در مسیر ثروتمند شدن در اختیار بگیریم. هیل طی ۱۳ فصل به طور مفصل هر یک از اصول تغییر افکار در زندگی روزمره را توضیح داده است.

این اصول شامل اشتیاق، ایمان، پیشنهاد، علم و تخصص و تصویرسازی و … هستند. او به این نکته اشاره می‌کند که در عین حال نباید برنامه‌ریزی سازمان‌دهی شده، تصمیم، پافشاری و قدرت ذهن برتر را نادیده گرفت. نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید در فصلی از کتاب درباره راز میل جنسی، ضمیر ناخودآگاه، مغز و حس ششم صحبت می‌کند.

۱- اصل میل و اشتیاق

نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید معتقد است همه چیز با یک آرزو شروع می‌شود. این یک نقطه شروع برای همه دستاوردها است. میل و اشتیاق اولین قدم به سوی ثروت است. با این حال معمولا گفتنش از انجام دادنش آسان‌تر است. معمولا افراد می‌گویند که من می‌دانم چه آرزویی دارم یا چه چیزی می‌خواهم، اما نمی‌دانم چطور به آن دست پیدا کنم.

قانون می‌گوید تا زمانی که توانایی دستیابی به چیزی را نداشته باشید، تمایلی به آن نخواهید داشت. بنابراین آرزوی مهم شما چیزی نیست جز تصویر دقیق از آن چه روزی به آن تبدیل خواهید شد. پس آن آرزو را گرامی بدارید و در ذهن خود پرورش دهید. انسان بدون میل و اشتیاق نه انگیزه‌ای برای عمل دارد و نه می‌تواند موفق شود.

۲- اصل ایمان

اطلاع از آخرین مطالب جذاب و پرطرفدار

تاثیر ایمان از نگاه نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید

نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید معتقد است ایمان داشتن، باور قوی به تصویر ذهنی از خودتان است. تصویری که قبلا به خواسته اصلی خود رسیده‌اید. ایمان در مسیر شما یک امر حیاتی است؛ چرا که فراتر از امید است. در حالی که امید در ذهن وجود دارد، ایمان در قلب و روح غوطه‌ور است.

زندگی در بهترین زمان و بهترین حالت ممکن است سخت باشد، اما این ایمان از اعماق درون به ما حسی می دهد که باور کنیم همه چیز بهتر خواهد شد.

۳- اصل نفوذ بر ناخودآگاه با اصل تلقین

ناپلئون هیل می‌گوید با قدم‌های قبلی یعنی ایمان و اشتیاق می‌توان میان ذهن ناخودآگاه و خودآگاه پلی ساخت و از این طریق ذهن راز دستیابی به ثروت بیکران ناخودآگاه را که در مرکز اصلی رفتار، افکار و اعمال است، تغییر داد. کار کردن با ناخودآگاه همان چیزی است که پیش‌تر با اصطلاحاتی چون هیپنوتیزم با آن آشنا شده‌ایم.

هیپنوتیزم باعث می‌شود تا ناخودآگاه ما خودساخته شود. وقتی ناخودآگاه شکل می‌گیرد، قطعا تمام ذهنیت ما در مسیر تبدیل کردن ناخودآگاه به خودآگاه قرار می‌گیرد.

۴- اصل دانش تخصصی

اصل دانش تخصصی از نگاه ناپلئون هیل، نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید

نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید معتقد است، «دانش» یک قدرت بالقوه است. برای این که بتوانید ثروتمند شوید یا به آرزوی خود دست یابید، باید در زمینه ای که به آن آرزو مرتبط است، مهارت تخصصی به دست آورید. درک کنید که چه مهارتی نیاز دارید و روزانه زمانی را برای یادگیری هر آن چه که می‌توانید اختصاص دهید.

به خاطر داشته باشید که این دانش تخصصی موتور محرک شما در مسیر دستیابی به آرزوهای شما است.

۵- اصل تخیل

ناپلئون هیل در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید معتقد است «تخیل» کارگاهی است که در آن همه چیز خلق می‌شود. افراد می‌توانند به هر چیزی که تصور می‌کنند دست پیدا کنند. هر چیزی که بتوانید تصور کنید و باور کنید، قطعا به آن می‌رسید. او می‌گوید همه چیز دو بار خلق می‌شود؛ اول در تخیل شما، سپس در واقعیت.

تفاوت افراد در توسعه و استفاده از تخیل است. افراد موفق در تجارت، هنرمندان، موسیقیدانان، شاعران و نویسندگان بزرگ به این دلیل بزرگ شدند که قدرت تخیل خود را توسعه دادند.

۶- اصل برنامه‌ریزی سازمان دهی شده

اصول برنامه ریزی سازمان دهی شده و تصمیم گیری در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید

ناپلئون هیل در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید معتقد است اگر تصمیم به ثروتمند شدن دارید، حتما باید برنامه‌ریزی داشته باشید. در این مسیر به چهار نکته باید توجه کرد. گروهی خلاق ایجاد کنید. تصمیم بگیرید که چه چیزی به گروه خلاق خود برای پیشنهاد کار با شما انگیزه می دهد. سعی کنید با اعضای گروه خود ملاقات های هفتگی داشته باشید و حداقل دو بار در هفته جلسه برگزار کنید. در این مسیر هماهنگی و یکپارچگی نیز بسیار مهم است.

۷- اصل تصمیم گیری

ناپلئون هیل به بحث تصمیم گیری در این مبحث هم اشاره دارد. او می‌گوید افراد موفق سریع تصمیم می‌گیرند و به آرامی تصمیمات خود را تغییر می‌دهند. عادت کنید تا تصمیمات را به سرعت تغییر ندهید. معمولا دوستان و خانواده روی شما اثرگذار هستند. اگر تصمیم مهمی می‌گیرید، باید سریعا آن را عملی کنید و در عین حال در صورت لزوم آن را با تامل تغییر دهید.

۸- اصل پایداری و پافشاری

ناپلئون هیل در فصلی از کتاب به توضیح مفهوم پایداری و پافشاری می پردازد. او می گوید پافشاری باعث می‌شود تا علیرغم مواجهه با دشواری یا مخالفت‌ها به مسیر خود ادامه دهید. پافشاری با قدرت اراده همراه است. نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید می‌گوید اراده و میل وقتی به درستی در کنار هم قرار بگیرند یک جفت شکست‌ناپذیر می‌سازند.

بسیاری از افراد در اولین تلاش منصرف می‌شوند و می‌گویند که چالش‌ها برای‌شان سخت و غیر‌قابل تحمل است. این افراد قطعا به سختی در مسیر موفقیت قرار می‌گیرند.

۹- اصل قدرت تفکر مغز

هیل در عین حال به یکی از مهم‌ترین اصول رسیدن به موفقیت و ثروت اشاره می‌کند. او می‌گوید برای آنچه می‌خواهید به دست آورید باید ارتعاشات فکری خود را با ارتعاشات مشابه هماهنگ کنید. این کار از طریق همراهی با افراد همفکر ایجاد می‌شود. بنابراین همراهی یک قدرت مغز متفکر در این مسیر برای شما بسیار مهم است.

ارتباط و همراهی مغز متفکر به این معنا نیست که به دیگران اجازه دهید تا به جای شما فکر کنند. بلکه این کار برای تحریک قدرت تفکر شما از طریق ارتباط با ذهن‌های دیگر و همفکری کردن است. چرا که هیچکس قطعا همه چیز را نمی‌داند و نیاز با همفکری با دیگران دارد.

۱۰- اصل انرژی جنسی

نگاه نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید به انرژی جنسی، ضمیر ناخودآگاه و قدرت مغز

ناپلئون هیل معتقد است همه ما یک انرژی جنسی قوی در درون خود داریم که از آن برای جذب افرادی که به آن‌ها علاقه داریم، استفاده می‌کنیم. اگر این انرژی را جمع کنیم و از تخیل خلاقانه استفاده کنیم، می‌توانیم جذاب به نظر برسیم. جذابیت کمک زیادی در متقاعد کردن اطرافیان نسبت به آن چه می‌خواهیم دارد.

۱۱- اصل ضمیر ناخودآگاه

او در عین حال به ضمیر ناخودآگاه اشاره می‌کند. این که ضمیر ناخودآگاه حلقه اتصال است. حلقه اتصالی که از طریق هر یک از حواس پنج گانه طبقه‌بندی می‌شود. هیچکس در مورد چیزی که ما ضمیر ناخودآگاه می‌نامیم و در ما وجود دارد، چیز زیادی نمی‌داند. اما باید گفت که این ضمیر بی‌اندازه قدرتمند است.

نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید معتقد است آنچه را می‌خواهید به وضوح تعریف کنید. خودتان را در مسیر رسیدن به هدف و انجام چیزهایی که دوست دارید، ببینید. شب‌ها قبل از خواب و صبح زمانی که بیدار می‌شوید به ایده‌آل‌های خود در این مسیر فکر کنید. با این کار ناخودآگاه شما شروع به حرکت به سمت هدف‌تان می‌کند.

۱۲- اصل قدرت مغز

هیل معتقد است مغز ایستگاه پخش و دریافت فکر است. شما در مغز خود صاحب شگفت‌انگیزترین، معجزه‌آساترین و غیرقابل تصورترین نیرویی هستید که جهان هستی تاکنون شناخته است. قدرت آن را بشناسید و کاری را که تصمیم دارید انجام دهید به آن بسپارید و تماشا کنید که چگونه مغز شما آن کار را مدیریت می‌کند.

۱۳- اصل حس ششم

هیل معتقد است اصل حس ششم، یکی از اصول مهم در مسیر مدیریت افکار است. نویسنده، حس ششم را به عنوان حسی توصیف می‌کند که از طریق آن می‌توان با هوش بی‌نهایت شما ارتباط برقرار کرد. زمانی که شروع به حرکات مدیتیشن و تنظیم ضمیر ناخودآگاه خود می‌کنید، این احساس درونی شما عمیق‌تر می‌شود.

حس ششم در واقع ارتباط با خرد بی‌کران کیهان است. وقتی با ناخودآگاه خود هماهنگ می‌شوید، به نوبه خود با کیهان هماهنگ شده و پاسخ برخی سوالات خود را می‌گیرید. این پاسخ‌ها به صورت یک حس درونی به ما می‌رسند. بنابراین نباید آنها را نادیده گرفت. توانایی درک و استفاده از این قدرت بزرگ به آرامی از طریق تسلط بر اصول دیگر به‌دست می‌آید.

سخن پایانی

ناپلئون هیل در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید نگاه متفاوتی به قدرت مغز، ناخودآگاه و میل و اشتیاق در زندگی دارد. او معتقد است برای دستیابی برای هر آن چه که هدف‌تان در زندگی است، باید بتوانید تمایلات، خواسته‌ها و انرژی درون‌تان را در مسیر درست قرار دهید و هدایت کنید.

نظرسنجی‌های افق کوروش
دیدگاه خود را بنویسید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد، فیلد های الزامی با * علامت گذاری شده اند.

نظرسنجی های افق کوروش

برای بهبود عملکرد خدمات، نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

ترجیح میدهید درفروشگاه های افق کوروش تخفیفات بیشتر روی کدامیک از گروه های کالایی اعمال گردد؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد، فیلد های الزامی علامت گذاری شده اند *

یوسف خلعتبری . 10 آبان 1400

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت

احسان رئیسی در پاسخ به یوسف خلعتبری . 10 آبان 1400

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت

پول، اقتصاد … و دیگر هیچ/ هر چهارشنبه

روزنامه جهان اقتصاد

پول، اقتصاد … و دیگر هیچ/ هر چهارشنبه

حامد هدائی_دبیر گروه بازار سرمایه (بورس، بانک و بیمه) پول مثل دست و پای شماست رویای ثروتمند شدن همه جا متداول است. در بسیاری از فرهنگ ها، افسانه های پریان، داستان های محلی و معروفی درباره ثروت وجود دارد. رویای پولدار شدن مضمون های مختلفی به خود گرفته است. اول اینکه پول امنیت می آورد و دیگر اینکه آزادی به همراه دارد. پول می تواند معیار قابل اندازه گیری موفقیت شما باشد، همچنین نماد فخر و بزرگی برای کسانی باشد که در گذشته به نوعی تحقیر، طرد و یا کوچک شده اند. موضوع دیگر این است که ثروت، افراد ناتوان را قدرتمند و دوست داشتنی می کند. ثروت معجونی برای مبادلات شگفت انگیز است و قدرت نوشدارو را در خود دارد. به همین دلیل است که آرزوی کسب ثروت و رفتارهای افراطی برای دستیابی به ثروت بیکران، در نوع بشر دیده می شود. کتاب های متعددی با موضوعات روانشناسی پول و راه های ثروت به بازار عرضه شده است که به نظر می رسد بیشتر رازهای چگونه پولدار شدن را نشان می دهند، هر چند آنچه که ناگفته باقی می ماند، انگیزه نوشتن چنین کتاب هایی است. اغلب کسانی که بیشترین دغدغه یافتن فرمول سرّ ی ، چوب جادویی و برداشتن هفت گام خوشبختی را دارند، افرادی هستند که احتمال رسیدنشان به ثروت بسیار اندک است. معمولا افراد لجوج و یکدنده که در پی کسب پول هستند، اغلب به موفقیت می رسند، هر چند که ثروت ناگهانی از ترکیب خاص شانس و تصادف به دست می آید، اما فهم دانستن اینکه چه وقت و چگونه می توان به ثروت رسید نیز اغلب به دستیابی ثروت منجر می شود. بسیاری از نویسندگان مشهور در خصوص پول و مسائل مربوط به آن مقاله ها و نظرهایی ارائه کرده اند. مثلا مارکس از قدرت جادویی کالا در جوامع سرمایه داری دَم می زند، به این دلیل که مردم اشیائی تولید می کنند که در واقع به آن نیاز ندارند ولی به چنین محصولاتی معنای ویژه ای می بخشند. به نظر وبلن، بعضی از همین خِرت و پِرت ها از آنجا که گران قیمت هستند، جنبه نمادین به خود می گیرند و چون انسان ها تمایل شدیدی به خاطره بازی دارند، بابتش پول می پردازند. تقاضای مشتریان آشکارا برای تصاحب چنین محصولات ویژه ای، با افزایش عرضه، کاهش قیمت، و سپس کاهش تقاضای مصرف کنندگان که توجه شان به جای دیگری معطوف شده، می انجامد. به قول گالبریت، اقتصاددان برجسته، این نیروهای قدرتمند جامعه هستند که نیازهای آن جامعه را به وجود می آورند و تعیین می کنند که مردم چگونه پول خود را مصرف می کنند. به هر حال دو داستان جادوئی با کمی تفاوت، درباره پول وجود دارد. اول اینکه پول و ثروت برای یک زندگی خوب لازم است. افزون بر این، پول باید از راه های خردمندانه صرف بهتر کردن زندگی همه شود. داستان دیگر، نابودی تأسف بار کسانی است که عشق و خوشحالی خود را فدای پول می کنند، و سرانجام آن را به دست می آورند اما با این احساس که پول فایده ای برای آنان نداشته است. بنابر این ، همه آنچه که می توانند انجام دهند این است که، با همان کوته فکری که پول جمع آوری کرده اند، آن را به دیگران ببخشند. به جبنه های اخلاقی قضیه که اغلب در خصوص پول مطرح می شود، توجه کنید. این نیروی شگفت انگیز نهفته در پول است که انگیزه ای بسیار قوی برای جستجوی آن ایجاد می کند . جستجوگران طلا، جویندگان شانس و اقبال، نابغه های امور مالی، سارقان حرفه ای، برندگان شرط بندی ها، و ستارگان سینما اغلب نمونه هایی از آنچه که پول می تواند انجام دهد هستند. این گونه افراد مثل کیمیاگران قدیم، یا جاعلان کنونی، در واقع دستگاه چاپ اسکناس هستند و پول تولید می کنند. پول از طریق منابع طبیعی هم می تواند کشف و استخراج شود. پول با تولید محصولات و امتیاز ثبت اختراعات می تواند چند برابر شود و با سرمایه گذاری های موفق می تواند حسابی کش بیایید و قدرتمند تر شود. این راز پول است. به قول هنری فورد: پول مثل دست و پای شماست، یا از آن استفاده کن و یا آن را از دست بده.

ادامه هر چهارشنبه

راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.