تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری


نکته: نه تنها بدهی بیش از حد باعث نگرانی است، بلکه بدهی بسیار کم نیز می تواند باعث نگرانی شود. این می تواند نشان دهنده این باشد که یک شرکت بیش از حد به سهام خود متکی است و به طور مؤثر از دارایی های خود استفاده نمی کند.

آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

هدف از آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، آماده سازی افراد جهت فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری و یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می باشد. همچنین بیان دلایل سرمایه گذاری افراد و تعریف سرمایه گذاری و اینکه چگونه سرمایه گذاران نرخ بازده و ریسک را اندازه می گیرند و عوامل موثر بر ریسک و نرخ بازده مورد نیاز سرمایه گذاری بیان می شود. این آموزش شامل یازده درس می باشد. در درس اول مروری بر مفاهیم انجام می شود و دروس بعدی شامل تشریح مباحث مربوط به نظریه سبد اوراق بهادار، مدل های قیمت گذاری دارایی، آزمون نظریه های قیمت گذاری دارایی، تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکت های رشدی، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق قرضه، بازارهای مالی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات منتشره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی، پژوهشگران و فعالان بازار سرمایه و تمامی افراد علاقه مند به مباحث مالی و سرمایه گذاری می توانند از آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری نهایت استفاده را ببرند . امید است تا با ارائه این آموزش توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت کشور عزیزمان برداریم.

چرا دوره آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری را از وب سایت هوشمندان خریداری کنم؟

دانشجویان و پژوهشگران عزیز با استفاده از آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می توانند واحدهای درسی مرتبط به سرمایه گذاری و ریسک را در دانشگاه با توانمندی بیشتری بگذرانند و همچنین فعالان بازار نیز با تهیه این آموزش می توانند با اطلاعات بیشتری به انجام معاملات تجاری و سرمایه گذاری خود اقدام کنند و احتمال خطا و شکست سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانند.

سخن استاد

از دانشجویان، پژوهشگران پر تلاش و فعالان بازار گرامی تقاضا دارم که بعد از تهیه آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، تمامی مثال های ارائه شده در آموزش را حل نمایند و به صورت کاربردی مباحث را بررسی نمایند و در ادامه، مباحث ارائه شده را در کسب و کار و سرمایه گذاری های خود بکار بندند و سعی کنند تا هرچه بیشتر فعالیت های سرمایه گذاری خود را به صورت علمی پیش ببرند و بر اساس اخبار و شایعات رایج در بازار جهت سرمایه گذاری اقدام نکنند.

آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

سرفصل:

بخش اول درس 1:

 • مقدمه
 • سرمایه گذاری
 • بازده
 • ریسک
 • انواع دارایی
 • اوراق مشارکت
 • صکوک
 • سهام ممتاز
 • سهام عادی
 • حق تقدم
 • اختیار خرید سهام عادی
 • تهاتر
 • پیمان های آتی

بخش دوم درس1:

 • اهداف عمده قراردادهای اختیار معامله و پیمان آتی
 • گواهی سپرده سرمایه گذاری
 • معیارهای نرخ بازده واقعی
 • محاسبه نرخ بازده مورد انتظار
 • واریانس و انحراف معیار
 • تعیین نرخ بازده مورد نیاز
 • شرایط موجود در بازار سرمایه
 • صرف ریسک و تئوری اوراق بهادار

بخش اول درس2:

 • مقدمه
 • ریسک گریزی
 • نظریه سبد اوراق بهادار مارکویتز
 • نرخ بازده مورد انتظار
 • واریانس(انحراف معیار) بازده ها برای سرمایه گذاری مخاطره آمیز
 • کواریانس و ضریب همبستگی
 • سبد اوراق بهادار با سه دارایی
 • مرز کارا
 • نظریه بازار سرمایه
 • پرتفوی بازار
 • خط بازار سرمایه
 • ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
 • خط بازار اوراق بهادار
 • ضریب بتا
 • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

بخش دوم درس دوم (الف):

 • ارزیابی عملکرد پرتفوی
 • معیار نسبت پاداش به تغییرپذیری
 • معیار نسبت پاداش به نوسان پذیری بازده
 • شیوه های ارزیابی و انتخاب سهام
 • نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار
 • فرایند مدیریت پرتفوی
 • رکود ستیزی و ریسک گریزی
 • مطلوبیت
 • اجزاء ریسک
 • طبقه بندی بازده سهام توسط فارل
 • رابطه رویکرد نظریه پرتفوی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری رویکرد بنیادی نسبت به ریسک

بخش دوم درس دوم(ب):

 • مدل های عاملی
 • مدل تک عاملی
 • مدل بازار

بخش سوم درس دوم:

 • تخمین بتا
 • تشکیل پرتفوی بهینه
 • مدل های چندعاملی
 • مدل دو عاملی
 • تنوع بخشی در مدل های چندعاملی
 • تخمین مدل های عاملی
 • رویکرد سری های زمانی
 • رویکرد بخشی
 • رویکرد تحلیل عاملی

بخش اول درس3:

 • مقدمه
 • توسعه نظریه بازار سرمایه
 • دارایی بدون مخاطره
 • ترکیب ریسک – بازده
 • سبد اوراق بهادار بازار
 • متنوع سازی و حذف ریسک غیر سیستماتیک
 • خط بازار سرمایه و قضیه تفکیک
 • معیار سنجش ریسک
 • مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه: ریسک و بازده مورد نیاز
 • تعیین نرخ بازده مورد نیاز برای یک دارایی مخاطره آمیز
 • تعیین دارایی های زیر قیمت و بالای قیمت
 • خط ویژگی
 • تاثیر دوره زمانی
 • تاثیر نماینده سبد اوراق بهادار

بخش دوم درس3:

 • نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
 • آزمون های تجربی APT
 • مدل بتای صفر در مدل قیمت گذاری سرمایه ای
 • قیمت ها و CAPM
 • انتظارات آتی و آزمون های تاریخی
 • آزمون های تجربی CAPM
 • آزمون های اولیه CAPM
 • آزمون شارپ و کوپر
 • انتقاد رول از آزمون های CAPM
 • آزمون های جدید CAPM

بخش سوم درس3:

 • مدل های عاملی و تعادلی
 • توضیحات تفصیلی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
 • استخراج مدل
 • تعیین ویژگی های اوراق بهادار
 • تعیین پدیده های تاثیرگذار بر فرایند ایجاد عایدی
 • آزمون های تجربی APT
 • APT و بازار سرمایه ایران

بخش اول درس4:

 • مقدمه
 • تفاوت بین نرخ وام گیری و وام دهی
 • الگوی ضریب حساسیت صفر
 • هزینه های معاملات
 • تفاوت و تباین در انتظارات و دوره های زمانی
 • مالیات
 • تحقیقات تجربی CAPM
 • ثبات ضریب حساسیت
 • اثر چولگی بر ارتباط
 • آثار اندازه، پی بر ای و اهرم
 • ارزش دفتری به ارزش بازار
 • خلاصه ای از آزمون های تجربی ریسک – بازده
 • سبد اوراق بهادار بازار
 • نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

بخش دوم درس4:

 • ادامه نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
 • APT و اثر ژانویه
 • APT و تورم
 • تکنیک های آزمون بدیل
 • ارزیابی عملکرد پرتفوی
 • اندازه گیری بازده سرمایه گذاری

بخش سوم درس4:

 • بازده صندوق های سرمایه گذاری
 • اهمیت اندازه گیری ریسک پرتفوی
 • معیار جنسن
 • معیار ترینر
 • معیار شارپ
 • معیار 𝑴^𝟐
 • نسبت ارزیابی
 • مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک

بخش چهارم درس4:

 • نقد معیارهای ارزیابی عملکرد
 • مدل های چند عاملی APT و ارزیابی عملکرد
 • تفکیک عناصر عملکرد سرمایه گذاری
 • تحلیل اسنادی عملکرد
 • مفاهیم و آزمون های کارایی بازار سرمایه
 • نظریه بازار کارای سرمایه
 • کارایی اطلاعاتی
 • کارایی تخصیصی
 • کارایی عملیاتی
 • گونه های سه گانه کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه
 • آزمون های کارایی بازار سرمایه

بخش پنجم درس4:

 • بیان ویژگی های بازار کارا
 • فرضیه بازار کارا
 • آزمون های آماری استقلال
 • آزمون های قواعد مبادله
 • فرضیه بازار کارا
 • پیش بینی نرخ های بازده آتی
 • اثر ژانویه
 • پیش بینی نرخ بازده سهام با استفاده از نسبت های پی بر ای

بخش ششم درس4:

 • بررسی وقایع
 • پیش بینی نرخ بازده سهام با استفاده از نسبت های پی بر ای
 • واکنش قیمت سهام به اطلاعات جدید
 • تجزیه سهام،تغییر در رویه حسابداری،اعلامیه سود نقدی و ادغام شرکتها
 • عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای
 • مطالعات تجربی کارایی در بورس
 • کاربرد نتایج حاصل از آزمون های کارایی

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

تحلیل سرمایه گذاری، معیاری وسیع است که دربردارنده ارکان ارزیابی دارایی ها، بخش ها، و روندهای مالی می باشد. این عمل می تواند شامل تحلیل سوابق گذشته به منظور پیش بینی عملکرد آینده، انتخاب بهترین ابزار سرمایه گذاری مطابق میل سرمایه گذار، ارزیابی اوراق بهادار یا دسته ای از آنها، برای ریسک، پتانسیل بازدهی یا نوسان قیمت نیز باشد.

تحلیل سرمایه گذاری، کلید استراتژی های ایمن سرمایه گذاری است.

تحلیل سرمایه گذاری چگونه کار می کند

تحلیل سرمایه گذاری می تواند در تشخیص عملکرد سرمایه گذاری و اینکه چقدر برای سرمایه گذار مناسب است، کمک کند. عوامل کلیدی در تحلیل سرمایه گذاری شامل قیمت اولیه، مدت زمان مورد انتظار برای حفظ سرمایه گذاری، و نقش سرمایه گذاری در سبد سهام می باشد.

در سرمایه گذاری، یک روش برای همگان مناسب نیست. در کنار انواع مختلفی از سرمایه گذاران با اهداف، افق های زمان، و درآمدهای متنوع، اوراق بهاداری نیز هستند که بیشترین تطابق را با پارامترهای مذکور دارند. ممکن است سرمایه گذاران مسن تر، ریسک پذیرتر از همتای جوان تر خود باشند که برای دوران بازنشستگی خود پس انداز می کنند.

تحلیل سرمایه گذاری، می تواند نمای کلی یک راهبرد سرمایه گذاری، از نظر فرایندهای انجام شده در ساخت آن، نیازها و موقعیت مالی در آن زمان، اثرات تصمیم ها بر سبد سهام، و در صورت نیاز، اصلاح آن را نیز ارزیابی کند.

سرمایه گذارانی که قادر به تحلیل سرمایه گذاری خود نیستند، می توانند از مشاور سرمایه گذاری یا متخصصان مالی دیگر کمک بگیرند.

انواع تحلیل سرمایه گذاری

علیرغم تنوع بالا در روش های تحلیل اوراق بهادار، بخش ها، و بازارها، تحلیل سرمایه گذاری می تواند به چند بخش کوچک تقسیم گردد.

بالا-پایین در مقابل پایین-بالا

هنگام تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند از دو رویکرد پایین-بالا یا بالا-پایین بهره برداری نمایند. تحلیل سرمایه گذاری پایین-بالا، شایستگی های سهام، مثل ارزش گذاری، صلاحیت مدیریت، قدرت قیمت گذاری، و سایر مشخصات منحصر به فرد سهام و کمپانی مربوطه را آنالیز می کند. این روش، برای طبقه بندی سرمایه، بر چرخه های اقتصادی یا بازار تمرکز ندارد. در واقع، هدف این روش پیدا کردن بهترین شرکتها و سهام بدون در نظر داشتن روندهای بزرگتر است. به دیگر سخن، سرمایه گذاری پایین-بالا رویکرد خرد را به کلان ترجیح می دهد.

رویکرد کلان، تحلیل بالا-پایین است. این روش قبل از تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در کمپانی های مشخص، بر روندهای اقتصادی، بازار، و صنعت تاکید دارد.

تحلیل بنیادی در مقابل تکنیکال

روشهای دیگر تحلیل سرمایه گذاری، شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. تحلیل بنیادی بر ارزیابی سلامت مالی شرکت ها به همراه چشم انداز اقتصادی متمرکز است. کاربران این نوع تحلیل، به دنبال سهامی می گردند که از نظرشان کم ارزش اند – با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود تجارت می شوند. معمولا با استفاده از تحلیل پایین-بالا، این سرمایه گذاران سلامت مالی، چشم اندازهای آینده، پتانسیل سود سهام، و خندق اقتصادی کمپانی را ارزیابی کرده تا راجع به سرمایه گذاری تصمیم بگیرند.

تحلیل تکنیکال، بر ارزیابی الگوهای قیمت سهام و پارامترهای آماری، به وسیله گراف ها و نمودارهای محاسبه شده توسط کامپیوتر تاکید دارد. برخلاف تحلیلگران بنیادی، که هدفشان ارزیابی ارزش ذاتی سهام است، تحلیلگران تکنیکال روی الگوهای قیمت سهام، سیگنال های معاملاتی و ابزارهای متنوع دیگر، به منظور دریافتن قدرت یا ضعف سهام، تمرکز دارند.

کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی (با تجدیدنظر کامل)

ناشر: ترمه
تاریخ نشر: 1400
تعداد صفحه: 464
شابک: 978-964-978-390-1
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 617 گرم
رتبه فروش: #5958 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

مهندسی مالی (مرجع جامع ابزار اختیار معامله)

مدیریت ریسک مالی - جلد اول(تاریخچه، مبانی، رویکردها و مدل ها)

مبانی مدیریت مالی - جلد اول

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

آشنایی با فرصت ها و تکنیک های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات = Techiques of investing in real estate

آداب مدیریت و اداره دفاتر مشاورین املاک

حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

مدیریت سرمایه گذاری

دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی

حسابداری مدیریت استراتژیک - جلد دوم: از تئوری تا عمل

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز پژوهش سامانه های یکپارچه و نظامهای اطلاعاتی مالی امام حسن مجتبی (ع) - مرداد 1396

ساختار سرمایه و سیاست ها

ساختار سرمایه و سیاست ها

اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که به سهام شرکت‌هایی با اصول بنیادی خوب علاقه دارید، هنگام جستجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید یک ترازنامه قوی را در نظر بگیرید. با استفاده از سه نوع اندازه گیری گسترده - سرمایه در گردش، عملکرد دارایی و ساختار سرمایه - می توانید قدرت ترازنامه یک شرکت و در نتیجه کیفیت سرمایه گذاری در آن را ارزیابی کنید.

استفاده عاقلانه یک شرکت از بدهی و حقوق صاحبان سهام، شاخص کلیدی ترازنامه قوی است. اجزای سرمایه یا ساختار سرمایه سالم که نشان دهنده سطح پایین بدهی و مقدار بالای حقوق صاحبان سهام باشد، نشانه مثبتی از کیفیت سرمایه گذاری است. این مقاله بر تجزیه و تحلیل ترازنامه بر اساس اجزای سرمایه یک شرکت تمرکز دارد.

اصطلاحات ساختار سرمایه

اصطلاحات ساختار سرمایه

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از سرمایه بلند مدت یک شرکت را توصیف می کند که از ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام تشکیل شده است و نوعی تامین مالی دائمی است که از رشد شرکت و دارایی های مرتبط حمایت می کند. به عنوان یک فرمول، اجزای سرمایه یک شرکت برابر است با تعهدات بدهی به اضافه کل حقوق صاحبان سهام:

Capital Structure = DO + TSE

که در این فرمول:

DO = تعهدات بدهی

TSE = کل حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام

تعریف بخش حقوق صاحبان سهام ساده است. حقوق صاحبان سهام شامل سهام عادی و ممتاز شرکت به اضافه سود انباشته است. این سرمایه ی سرمایه گذاری شده در نظر گرفته می شود و در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه ظاهر می گردد.

بسیاری از تحلیلگران جزء بدهی اجزای سرمایه را به عنوان بدهی بلندمدت ترازنامه تعریف می کنند. با این حال، این تعریف بسیار ساده است. در عوض، بخش بدهی اجزای سرمایه باید شامل وام‌های کوتاه‌مدت، بدهی بلندمدت و دو سوم (طبق یک قاعده سرانگشتی) مبلغ اصلی اجاره‌های عملیاتی و سهام ممتاز قابل بازخرید باشد.

هنگام تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ترازنامه یک شرکت، سرمایه گذاران باتجربه از رقم کل بدهی به صورت جامع استفاده می کنند.

نسبت های اعمال شده به ساختار سرمایه

نسبت های اعمال شده به ساختار سرمایه

به طور کلی، تحلیلگران از سه نسبت برای ارزیابی قدرت اجزای سرمایه یک شرکت استفاده می کنند. دو مورد اول معیارهای رایج هستند: نسبت بدهی (کل بدهی به کل دارایی ها) و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) (کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام). با این حال، نسبت سومی وجود دارد که نسبت سرمایه است - (بدهی بلندمدت تقسیم بر مجموع بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام) - که بینش های کلیدی را در مورد وضعیت سرمایه یک شرکت ارائه می دهد.

با در نظر گرفتن تعریف نسبت بدهی، مقدار بالا برای این نسبت، نشان دهنده بدهی های بیشتر و حقوق صاحبان سهام کمتر است و بنابراین موقعیت اهرمی بیشتری را نشان می دهد. مشکل این اندازه گیری این است که دامنه آن بسیار گسترده است و به همه ی انواع بدهی وزن یکسانی می دهد.

همین انتقاد در مورد نسبت بدهی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به حقوق صاحبان سهام نیز وجود دارد. بدهی های عملیاتی جاری و غیرجاری به ویژه تعهدات اخیر نشان دهنده تعهداتی است که برای همیشه با شرکت خواهد بود.

از سوی دیگر، نسبت سرمایه مؤلفه بدهی بلندمدت را با مؤلفه حقوق صاحبان سهام یک شرکت مقایسه می کند. بنابراین، تصویر واقعی تری را ارائه می دهد. این رقم به صورت درصد بیان می‌شود. مخرج این نسبت، دارای یک بخش حقوق صاحبان سهام است که همیشه مقدار بالاتر آن نسبت به بدهی مطلوب‌تر است.

رابطه بهینه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام

متأسفانه، هیچ نسبت قطعی بدهی به حقوق صاحبان سهام وجود تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ندارد تا بتوان از آن به عنوان راهنما یا مرجع استفاده کرد. آنچه ترکیب سالم بدهی و حقوق صاحبان سهام را تعریف می کند، بر اساس نوع صنعت، خط کسب و کار و مرحله توسعه شرکت متفاوت است. با این حال، از آنجایی که سرمایه گذاران بهتر است پول خود را در شرکت هایی با ترازنامه قوی قرار دهند، منطقی است که ترازنامه بهینه به طور کلی باید سطوح پایین تر بدهی و سطوح بالاتری از حقوق صاحبان سهام را منعکس کند.

در امور مالی، بدهی نمونه کاملی از ضرب المثل شمشیر دو لبه است. استفاده هوشمندانه از اهرم (بدهی) خوب است و تعداد منابع مالی در دسترس یک شرکت برای رشد و توسعه را افزایش می دهد.

نکته: نه تنها بدهی بیش از حد باعث نگرانی است، بلکه بدهی بسیار کم نیز می تواند باعث نگرانی شود. این می تواند نشان دهنده این باشد که یک شرکت بیش از حد به سهام خود متکی است و به طور مؤثر از دارایی های خود استفاده نمی کند.

با استفاده از اهرم، فرض بر این است که شرکت می تواند از وجوه استقراضی بیش از آنچه که به عنوان هزینه بهره و کارمزد این وجوه پرداخت می کند، سود کسب کند. با این حال، برای حمل موفقیت آمیز مقدار زیادی از بدهی، یک شرکت باید سابقه ای قوی در انجام تعهدات مختلف وام های خود داشته باشد.

مشکل اهرم بیش از حد

اهرم بالا و پایین

شرکتی که دارای اهرم بسیار زیاد است (بدهی بیش از حد نسبت به حقوق صاحبان سهام) ممکن است متوجه شود که در نهایت طلبکارانش آزادی عمل او را محدود می کنند؛ یا ممکن است در نتیجه پرداخت هزینه های شدید بهره، کاهش سودآوری را تجربه کند. علاوه بر این، یک شرکت ممکن است در پرداخت بدهی های عملیاتی خود در دوره های شرایط نامطلوب اقتصادی دچار مشکل شود؛ یا اگر بخش تجاری به شدت رقابتی است، شرکت های دیگر می توانند از این مزیت که شرکت رقیب دارای بدهی زیادی می باشد، برای تصاحب سهم بیشتری از بازار بهره ببرند. البته، بدترین سناریو ممکن است این باشد که یک شرکت نیاز به اعلام ورشکستگی داشته باشد.

آژانس های رتبه بندی اعتباری

در بسیاری از کشورها منابع عالی وجود دارد که می توانند به تعیین اینکه آیا یک شرکت ممکن است بیش از حد اهرمی باشد یا خیر، کمک کنند. به عنوان مثالی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری اولیه میتوان به Moody's، Standard & Poor's (S&P) و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری Fitch اشاره کرد. این نهادها ارزیابی‌های رسمی ریسک را از توانایی شرکت در بازپرداخت اصل و بهره تعهدات بدهی، عمدتاً روی اوراق قرضه و اوراق تجاری انجام می‌دهند.

رتبه‌بندی اعتباری یک شرکت از این آژانس‌ها باید در پاورقی‌های صورت‌های مالی آن ها نشان داده شود. بنابراین، به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، باید مشاهده ی رتبه‌بندی با کیفیت بالا در مورد بدهی شرکت‌هایی که به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرید را به عنوان امتیاز مثبت حساب کنید. همچنین، اگر رتبه‌بندی ضعیفی را در شرکت‌هایی که در نظر دارید مشاهده کردید، باید در مورد آنها بیشتر محتاط باشید.

سخن پایانی

ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از حقوق صاحبان سهام و بدهی در ترازنامه آن است. اگرچه هیچ سطح خاصی از هر یک وجود ندارد که تعیین کند یک شرکت سالم چیست، سطوح پایین تر بدهی و سطوح بالاتر حقوق صاحبان سهام ترجیح داده می شود. نسبت‌های مالی مختلف به تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه یک شرکت کمک می‌کند و این امکان را برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران آسان می‌کند تا ببینند چگونه یک شرکت و وضعیت مالی آن در صنعت با همتایان خود مقایسه می‌شود. رتبه‌بندی‌های ارائه‌شده توسط آژانس‌های اعتباری همچنین به روشن کردن ساختار سرمایه یک شرکت کمک می‌کند.

کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

موضوع مدیریت مولف فرانک کی. رایلی-کیت سی. براون ناشر ترمه مترجم فریدون رهنمای رودپشتی، فرشاد هیبتی، غلامرضا اسلامی بیدگلی شابک ‏ ‫‬‭978-964-217-098-2 تعداد صفحات 370 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز سال چاپ 1397 نوبت چاپ 3

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب مدیریت منابع انسانی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی یک رویکرد استراتژیک

کتاب مدیریت منابع انسانی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی یک رویکرد استراتژیک

کتاب مدیریت منابع انسانی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی یک رویکرد استراتژیک

کتاب مدیریت منابع انسانی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی یک رویکرد استراتژیک اثر جون ای پینز ترجمه حسن توکلی نژاد توسط انتشارات صفار منتشر شده است.

کتاب مدیریت بازاریابی ارشد و دکتری

کتاب مدیریت بازاریابی ارشد و دکتری

کتاب مدیریت بازاریابی ارشد و دکتری

کتاب مدیریت زنجیره تامین

کتاب مدیریت زنجیره تامین

کتاب مدیریت زنجیره تامین

کتاب مدیریت زنجیره تامین و واردات

کتاب مدیریت زنجیره تامین و واردات

کتاب مدیریت زنجیره تامین و واردات

کتاب مشاهیر مدیریت دولتی

کتاب مشاهیر مدیریت دولتی

کتاب مشاهیر مدیریت دولتی

کتاب مشاهیر مدیریت دولتی اثر پاتریشیا موس ویگفال و بهروز کلانتری ترجمه محمدرضا ربیعی , پانته آ غفاری , لیلا سعیدی از نشر شهرآشوب منتشر شده است.

کتاب مدیریت استعداد

کتاب مدیریت استعداد

کتاب مدیریت استعداد

کتاب دیدگاه های مدیریت

کتاب دیدگاه های مدیریت

کتاب دیدگاه های مدیریت

مدیریت استارت آپ ها

مدیریت استارت آپ ها

کتاب مدیریت استارت آپ ها

 • تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
 • 021-66978267
 • [email protected]

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.