فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید


اصول و مفروضات حسابداری

در حسابداری صورت های مالی و گزارشات مالی باید براساس اصول و مفروضات حسابداری و همین طور استانداردهای حسابداری تهیه و تدوین شود .

صورت های مالی باید قابل اتکا و قابل فهم باشد که موسسه حسابداری تاکید می کند ادغام وطبقه بندی اطلاعات و همینطور درک آسان استفاده کنندگان از ویژگی های قابل فهم بودن می باشد .

قابل اتکاء بودن صورت های مالی یعنی وجود بیان صادقانه در اطاعات مالی و افشاء تمام اطلاعات ، که شرکت حسابداری عنوان می دارد که بیان صادقانه یعنی این که اطلاعات باید ارائه کننده چیزی باشد که بطور واقعی وجود دارد .

مجموعه نظری گزارشگری مالی یک مجموعه پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط می باشد که بر اصول و مفروضات حسابداری نیز تاکید دارد .

اطلاعات مربوط بیانگر ویژگی اطلاعاتی است که بر تصمیمات استفاده کنندگان در ارزیابی رویداد های مالی موثر است و شرکت حسابداری بر بررسی دقیق اطلاعات مربوط تاکید می کند .

براساس مبنای نظری استاندارد های ایران رجحان محتوا بر شکل از ویژگی های بیان صادقانه می باشد که امر از نظر مشاوران شرکت حسابداری بسیار مهم و با اهمیت است .

لازم به ذکر است که مفاهیم نظری گزارشگری مالی در استاندارد های حسابداری نمی باشد و الزامات استاندارد های حسابداری بر الزامات مفاهیم نظری گزارشگری مالی الویت دارد .

پذیرفته شدن همگانی اصول و مفروضات حسابداری بر سه فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید ضابطه ی زیر استوار است : 1_مربوط بودن ، 2_عینی بودن ، 3_عملی بودن .

باتوجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی استاندارد های حسابداری انتخاب خاصه ، ارزش پیش بینی کنندگی و همینطور تایید کنندگی از ویژگی های مربوط بودن در حسابداری می باشد .

اصول و مفاهیم حسابداری

اصول و مفاهیم حسابداری میثاق ، قواعد و رویه هایی هستند که در طول زمان در پاسخ به نیاز های مالی جامعه شکل گرفته اند

اصول حسابداری از پشتوانه نظری کامل برخوردار است و بر مبنای نیاز استفاده کنندگان شکل گرفته و استفاده میشود که موسسه حسابداری بر رعایت این اصول در تنظیم صورت های مالی تاکید دارد .

اصول و مفروضات حسابداری به عنوان دستورالعمل شناسایی ، پردازش رویدادهای مالی جهت تهیه و تنظیم صورت های مالی در سیستم های حسابداری بکار می رود .

اصول و مفاهیم حسابداری به شکل زیر طبقه میشوند :

1_مفروضات بنیادی حسابداری

2_اصول اساسی حسابداری

3_میثاق های حسابداری

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری منشا و شالوده سایر اطلاعات و مفاهیم اصول حسابداری است که جنبه زیر بنایی دارد .

لازم به ذکر است که مفروضات حسابداری براصول حسابداری مقدم است .

انواع مفروضات حسابداری :

1_فرض تفکیک شخصیت

2_فرض تداوم فعالیت

3_فرض دوره مالی

4_فرض واحد اندازه گیری (واحد پولی)

فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت حکایت از آن دارد که هر واحد تجاری بعنوان یک شخصیت حقوقی مستقل محسوب میشود

فرض تفکیک شخصیت باعث میشود که شرکت حسابداری درآمد را هنگامی شناسایی و اندازه گیری کند که برای یک واحد تجاری تحقق پیدا کرده باشد.

فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات واحد تجاری درآینده قابل پیش بینی ، تداوم و استمرار خواهد بود و قصد انحلال و یا توقف در شرکت وجود ندارد .

فرض مذکور در گزارشگری های مالی بسیار حائز اهمیت بوده و از جهات زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد :

1_اندازه گیری و ثبت منافع اقتصادی آتی به عنوان داریی ،

2_بکارگیری اصل بهای تمام شده تاریخی ،

3_طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلند مدت ،

4_تخصیص بهای تمام شده دارایی های ثابت به عنوان هزینه استهلاک .

فرض دوره مالی

برمبنای فرض دوره مالی عمر واحد تجاری به دوره های زمانی کوتاه تر تقسیم می شود که موسسه حسابداری تاکید می کند به هریک از این دوره های دوره مالی گفته میشود .

یکی از ویژگی های صورت های مالی قابل مقایسه بودن آنها می باشد که با پذیرش فرض دوره مالی این امکان فراهم میشود که بدین شکل میتوان نتایج یک دوره مالی را با نتایج دوره های قبل مقایسه کرد .

استفاده از مبنای تعهدی به جای مبنای نقدی در گزارشگری مالی نتیجه پذیرش فرض دوره مالی است که نشان دهنده پذیرش این فرض در اصول و مفروضات حسابداری است .

فرض واحد اندازه گیری

بر اساس این فرض در حسابداری هرچیزی که قابلیت اندازه گیری داشته باشد شناسایی که و مبنا قرار میگیرد .

_ لازم به ذکر است که مفروضات حسابداری بر اصول اساسی حسابداری مقدم است .

اصول اساسی حسابداری

اصول اساسی حسابداری جنبه عملی و کاربردی دارد ، در اصول و مفروضات حسابداری اصول اساسی حسابداری رهنمود ها و مبنایی لازم را ارائه می دهد .

انواع اصول اساسی حسابداری :

1_اصل بهای تمام شده

2_اصل تحقق درآمد

3_اصل تطابق هزینه با در آمد

اصل بهای تمام شده

اصلی ترین ویژگی این اصل قابل اتکاء بودن آن است که بهای تمام شده از طریق مراجعه به اسناد و مدارک اولیه مربوط قابل تایید و اثبات است .

لازم به ذکر است که بهای تمام شده بر مبنای یک مبادله واقعی است ، بنابراین قابل اندازه گیری و قابل اتکا می باشد .

بر اساس اصل بهای تمام شده میتوان ارزش دارایی را در تاریخ تحصیل شناسایی کرد .

اصل تحقق درآمد

این اصل زمان شناسایی درآمد را عنوان می کند

طبق این اصل درآمد زمانی شناسایی میشود که :

1_فعالیت اقتصادی مدنظر برای واگذاری کالا و یا خدمات انجام شده باشد .

2_جریان منافع اقتصادی به وقوع پیوسته باشد .

3_مبلغ درآمد حاصل از ارائه خدمات و یا فروش کالا به شکلی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد .

4_هزینه های حاصل از ارائه خدمات و یا فروش کالا به شکلی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد .

بصورت ساده بر مبنای اصل تحقق درآمد، در آمد در زمان ارائه تحویل خدمات و یا کالا شناسایی میشود .

اصل تطابق هزینه با در آمد

فرایند گزارشگری همزمان هزینه با درآمد مبتنی براصل تطابق می باشد .

اصل تطابق هزینه با درآمد برفرایند اندازه گیری سود تاکید دارد

بر اساس این اصل هزینه های انجام شده برای تحصیل درآمد باید در همان دوره ای که درآمد شناسایی میگردد مشخص شده و شناسایی شوند .

برای شناسایی هزینه میتوان از سه روش زیر استفاده کرد :

1_ ارتباط مستقیم علت و معلول

2_تخصیص منظم ومنطقی هزینه ها

3_شناسایی هزینه ها در هنگام وقوع

لازم به ذکر است که پیش فرض استفاده از اصل تطابق هزینه با درآمد برای شناخت هزینه ها و شناسایی سود خالص در حسابداری تعهدی می باشد .

_شناسایی هزینه های مرتبط در مرور زمان و همچنین هزینه هایی که مستلزم برآورد می باشند ، اهمیت فرض دوره مالی را در تطابق هزینه با درآمد نشان می دهد .

اصل افشاء

براساس این اصل باید تمام اطلاعات مالی هنگام ارائه صورت های مالی توسط موسسه حسابداری افشاء شوند .

اهمیت یکی از مفاهیم واقع بینی در حسابداری است که استفاده کنندگان باید براساس اطلاعات افشاء شده همراه با صورت های مالی بصورت واقع بینانه در رابطه با واحد تجاری تصمیم گیری نمایند .

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی باعث میشود که اطلاعات ارائه شده برای استفاده کنندگان در ارزیابی و انعطاف پذیری مالی مفید بوده آنها را در تصمیم گیری یاری می نماید.

بصورت کلی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به دو گروه 1_خصوصیات کیفی مرتبط با محتوا و 2_خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه تقسیم میشود .

خصوصیات کیفی مرتبط با محتوا شامل مربوط بودن و قابل اتکا بودن است . و همینطور خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه شامل قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن می باشد .

مربوط بودن

به اطلاعاتی دارای ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تایید کنندگی باشد اطلاعات مربوط گفته میشود .

لازم به ذکر است که دو عامل ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تایید کنندگی باهم در ارتباط هستند .

اصول و مفروضات حسابداری پایه و اساس حسابداری هستند که در تهیه صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرند .

شرکت حسابداری با تجربه بالا و تکیه بر متخصصان خود می تواند تمام خدمات مالی و مشاوره مالی را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد

10 نکته برای انتخاب بهترین مشاور املاک

فروش ملک کاری نیست که بیشتر ما هر روز انجام می دهیم ، خرید یا فروش خانه برای هر کسی یک تجربه هیجان انگیز است.کل فرآیند توسط یک مشاور املاک خوب که از زیر و بم بازار آگاه است، بهبود می یابد.این راهنما که شامل 10 نکته برای انتخاب بهترین مشاور املاک هست در سایت لطفی به شما کمک می کند تا یک آژانس حرفه ای و فعال را پیدا کنید که ملک شما را با بهترین قیمت ممکن بفروشد.

انتخاب بهترین مشاور املاک شامل موارد زیر است

انتخاب مشاور املاک

1. آژانس املاک سنتی یا آنلاین؟

اولین انتخاب شما نوع آژانس املاک برای استفاده است.

یک آژانس املاک سنتی با خدمات کامل ، دفتری خواهد داشت که می توانید از آن بازدید کنید و به طور معمول در ازای پرداخت هزینه هنگام فروش ، از هر مرحله از فرآیند فروش مراقبت می کند. آنها معمولاً بدون فروش و بدون هزینه کار می کنند ، بنابراین اگر ملک نمی فروشد ، نباید از جیب خود خارج شوید.

آژانس های آنلاین عموماً دفاتری ندارند که بتوانید از آنها بازدید کنید و معمولاً برای در اختیار قرار دادن یک ملک در بازار ، هزینه ای از قبل پرداخت می کنند. در صورت وقوع فروش ممکن است هزینه های دیگری نیز در بر داشته باشد و شاید لازم باشد بسیاری از مراحل فروش را خودتان انجام دهید.
از آنجا که اکثر قریب به اتفاق فروشندگان از آژانس های املاک سنتی استفاده می کنند ، این همان چیزی است که ما در این راهنما بررسی می کنیم.

2. برای شروع – یک لیست کوتاه از نمایندگان املاک تهیه کنید

لیستی از حدود شش کارگزار که می خواهید استفاده کنید را ایجاد کنید. از دوستان و همسایگان بپرسید آیا می توانند برخی را توصیه کنند. شما احتمالاً تابلوهای نمایندگی فروش را در روزنامه ها و بروشورهای تبلیغاتی از طریق صندوق نامه خود مشاهده کرده اید. کدام یک مورد توجه شما قرار می گیرند؟ به نگاهی amlaklotfi.ir بیندازید ، جایی که می توانید در منطقه خود نمایندگی ها را جستجو کنید. در خیابان بزرگ محلی خود قدم بزنید و نگاهی به پنجره های عوامل بیندازید. کدام یک هوشمند و جذاب هستند؟

3- گزینه ها را محدود کنید – نگاه دقیق تری بیندازید

اکنون درباره شرکت های موجود در لیست خود بیشتر بدانید. به وب سایت های آنها نگاه کنید. ممکن است اطلاعاتی در مورد شرکت ، کارکنان ، طیف وسیعی از خدمات و شاید برخی نظرات مشتریان وجود داشته باشد. به املاکی که آنها برای فروش در لیست آورده اند نگاه کنید. آیا آنها شبیه شما هستند و عکس های با کیفیت خوب ، نقشه های طبقه و اطلاعات واضح ارائه می شوند؟ آیا از دیدن ملک خود در آنجا خوشحال خواهید شد؟ بررسی کنید که نماینده حداقل در یک درگاه اصلی املاک مانند amlaklotfi.ir املاک را تبلیغ می کند. اکنون باید بتوانید لیست خود را به دو یا سه نمایندگی که می توانند از ملک شما بخواهند برای ارائه نظر خود در مورد ارزش بازار آن محدود کرده و توضیح دهید که چگونه فروش آن را با این قیمت به یک خریدار مطمئن می پردازند.

4- بفهمید که آیا آنها آژانس های املاک برای شما هستند – بروید و آنها را ببینید

فوراً وسوسه انگیز است که بلافاصله با این کارگزاران از طریق ایمیل ارسال کنید یا تماس بگیرید اما اگر برای انجام قرار ملاقات به دفاتر آنها مراجعه کنید ، درک بهتری از اینکه چه کسی هستند و وضعیت آنها چگونه است ، درک می کنید. شما در آستانه درخواست از آنها هستید که با ارزش ترین دارایی شما مقابله کنند بنابراین می خواهید بدانید آنها افرادی هستند که احتمالاً به آنها اعتماد کرده و با آنها رابطه برقرار خواهید کرد. وقتی وارد می شوید ، آنها چگونه به شما پاسخ می دهند؟ آیا احساس خوش آمدید؟ آیا آنها مفید هستند؟ آیا این یک محیط حرفه ای و دوستانه است؟ اگر احساس راحتی می کنید ، قرار ملاقات بگذارید. در غیر این صورت ، بهتر است دور شوید.

5.یک مشاور خوب یک شخصیت برنده دارد

اولین برداشتی که مشتریان از نماینده می گیرند ، برداشتی ماندگار است. این به این معنی است که یک فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید کارگزار خوب باید شخصیتی چشمگیر داشته باشد یا باید مردم گرا باشد. نماینده باید بتواند اعتماد مشتری را در اولین جلسه جلب کند و آنها را به لیست مشتریان احتمالی خود اضافه کند. مطمئناً سالها طول می کشد تا در بازار املاک و مستغلات تجربه کنید ، اما داشتن یک شخصیت قابل دسترسی می تواند امتیازات خوبی را برای شما کسب کند. اگر این نماینده ذاتاً اجتماعی باشد ، مطمئناً مردم قصد دارند با آنها کار کنند. بنابراین ، در حالی که به دنبال یک آژانس املاک خوب هستید ، به دنبال شخصیت باشید.

6.فردی را پیدا کنید که در منطقه شما فعال و با تجربه باشد

هنگام مصاحبه با نمایندگان، مطمئن شوید که مدت زمانی است که آنها در این صنعت بوده اند و آیا آنها در املاک و مستغلات به صورت پاره وقت یا تمام وقت کار می کنند. مثلا اگر وقتی می‌خواهید خانه‌ها را ببینید، در دسترس نباشند، چرا که آنها کار تمام وقت خود را انجام می‌دهند. برای دریافت ایده از نوع تجربه یک فرد، همچنین می توانید بخواهید لیستی از تراکنش های اخیر او را مشاهده کنید تا ببینید با چه حوزه ها و انواع املاک تجربه کار کردن را دارند. < منبع :source >

7. نماینده را ارزیابی کنید – از آنها سوالات زیادی بپرسید

بررسی نماینده املاک

از ابتدای کشف واقعیت در ابتدای کار شما در مورد چگونگی نمایش این خواص برای فروش از سوی این نمایندگان تصور خواهید کرد اما می خواهید بدانید که آنها به طور جداگانه چه کاری برای شما انجام می دهند و چگونه در مورد بازاریابی املاک شما فعالیت می کنند. از آنها بپرسید آیا آنها خریداران احتمالی داغی را در دفترچه یا ذهن خود دارند. ببینید آیا آنها با افرادی که برای دیدن می آیند همراهی می کنند یا خیر. از آنها می پرسید که هر چند وقت یکبار برای برقراری ارتباط فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید با شما در ارتباط هستند. و بدانید که آنها پس از توافق در مورد فروش چه کارهایی انجام می دهند زیرا یک نماینده خوب می تواند در مورد آنچه “پیشرفت فروش” نامیده می شود برای شما اطمینان حاصل کند که فروش انجام می شود بسیار مهم است.

8- حق الزحمه آژانس املاک – آنچه انتظار دارید

نماینده برای فروش ملک شما هزینه ای را دریافت می کند. هزینه ها معمولاً درصدی از قیمت فروش است. ممکن است هزینه های اضافی برای مواردی مانند تبلیغات یا عکاسی در نظر گرفته شود و در صورت برداشتن ملک از فروش ممکن است هزینه ای در بر داشته باشد. یک نماینده خوب همه اینها را با جزئیات توضیح می دهد و هیچ هزینه پنهانی وجود ندارد. مبلغ واقعی پرداختی شما بستگی به این دارد که نماینده چه خدماتی ارائه می دهد و اینکه آیا آنها به عنوان “تنها نماینده” شما انتخاب می شوند یا یکی از چندین مورد دیگر. بر اساس خدماتی که نماینده ارائه می دهد قضاوت ارزشی کنید و ارزان ترین بهترین را تصور نکنید. بندرت چنین است.

9. انتخاب نماینده – وقت تصمیم گیری است

شما اکنون با نمایندگان ملاقات کرده اید ، نظرات خود را در مورد قیمت داشته اید ، متوجه شدید که آنها برای شما چه کاری انجام می دهند و می دانید چه هزینه ای را از شما دریافت می کنند. این واقعیت نیز وجود دارد که “مردم مردم را می خرند” و شما مطمئناً برخی افراد را بهتر از دیگران دوست خواهید داشت. وقت آن است که براساس همه آنچه دیده و شنیده اید انتخاب خود را انجام دهید. شما می توانید فقط یک آژانس یا چند آژانس را منصوب کنید. در عمل ، معمولاً بهتر است فقط از یكی به عنوان “تنها نماینده” خود استفاده كنید. شما هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد و چون نماینده می داند که آنها شانس معقولی در فروش ملک دارند ، تلاش خود را بر روی آن متمرکز می کنند. چیدمان آژانس تنها برای مدت زمان توافقی ادامه خواهد داشت.

10. شما و نماینده خود – به عنوان یک تیم کار می کنید

اکنون که انتخاب کردید کدام یک از نمایندگان یا نمایندگان را راهنمایی کنید ، آنها را صدا کنید و به آنها مژده دهید. سپس آنها فرآیند عرضه دارایی شما در بازار را آغاز می کنند. نکته آخر ما درباره آنچه از این پس اتفاق می افتد است. فکر کنید که شما و نماینده در یک تیم هستید. شما در حال همکاری برای یافتن خریدار هستید که بهترین قیمت را برای یک ملک در یک بازه زمانی مناسب شما بپردازد. اگر از نزدیک با هم کار کنید و نحوه وقوع آن را در یکی دیگر از راهنماهای مهم ، “کار با نماینده خود” بررسی کنیم ، احتمالاً موفق به انجام این کار خواهید شد.

از دوستان و آشنایان سوال بپرسید

آژانسهای املاک و مستغلات مختلفی به عنوان پل ارتباطی بین خریداران و فروشندگان برای خرید املاک تجاری یا منازل مسکونی کار می کنند. با این حال ، هر نماینده در کار خود عالی نیست. همانطور که نمایندگانی وجود دارند که در شغل خود مهارت دارند و توانایی بستن هر معامله ممکن با کمال را دارند ، عده ای نیز از مهارت کافی برخوردار نیستند و ممکن است امور را بهم بریزند.اگر در مورد آژانس املاک اطلاعاتی ندارید.این امکان وجود دارد که شما از دوستان و آشنایان خود سوال نمایید.شما همیشه بهتر است توصیه های افراد غربیه دوری کنید .

یک مشاور املاک خوب توانایی مذاکره را دارد

بهترین آژانس املاک کسی است که مهارت های مذاکره قوی داشته باشد و به خوبی درک کند که چگونه هر مشتری را با کسب اطلاعات در مورد منافعش به طور موثر اداره کند از طریق مهارت های ارتباطی خوب ، یک نماینده می تواند به راحتی هنگام انجام قرارداد با مشتری در مورد الزامات و سایر موارد صحبت کند و همچنین از طرف مشتری برای یک معامله عادلانه مذاکره کند که هم به نفع خریدار باشد و هم به فروشنده. برای تبدیل شدن به یک ارتباط دهنده خوب ، نماینده باید شنونده خوبی باشد ، باید آماده باشد تا سوالات را برای روشن شدن موضوع بپرسد و هنگام برقراری ارتباط ارتباط چشمی را حفظ کند. آنها باید بتوانند نیازهای فروشنده و همچنین خریدار را کاملاً واضح درک کنند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه ، یک نماینده خوب خود را با آخرین قوانین و مقررات مربوط به بازار املاک و مستغلات به روز می کند ، آنها همچنین در جریان پیشرفت های مختلف فن آوری مانند وب سایت ها ، منابع آنلاین ، برنامه ها ، فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید انجمن ها و غیره قرار می گیرند که به آنها کمک می کند تا با خیالی راحت به مشتریان خود برسند. با بهترین خدمات به آنها خدمت کنید.

فکر می کنید هنوز صفات بیشتری در این لیست وجود ندارد؟ برای ارتباط با بنگاه های معاملات ملکی با عملکرد عالی برای ملک خود با ما در تماس باشید.

ادغام شرکت ها

داشتن شرکت یکی از بهترین کارهایی است که با استفاده از آن می توانید برای خود درآمد زایی کنید. اما اگر بخواهیم واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم، فعالیت یک شرکت همیشه سود آور نیست. به همین دلیل گاهی باید برای ادامه فعالیت های تجاری اقدام به ادغام شرکت ها کرد.

ادغام شرکت

ادغام شرکت ها به چه معنی است؟

اولین موضوعی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که اصلا ادغام شرکت به چه معنی است چه مفهومی دارد. لازم به ذکر است که یک معنی مشخص از کلمه ادغام وجود دارد و به معنی ترکیب شدن است، هنگامی که در رابطه با ادغام دو یا چند شرکت هم بحث می کنیم، همین معنی وجود دارد.

ادغام دو یا چند شرکت با یکدیگر دقیقا به معنی ترکیب این دو یا چند شرکت است، البته این کار به همین سادگی هم نیست و برای انجام آن باید به نکات مهمی توجه داشته باشید. اما به طور کلی به این موضوع توجه داشته باشید که ادغام یک شرکت با شرکتی دیگر به آن شرکت اولی کمک می کند که بدهی های خود را بهتر و در زمان کمتری تسویه کند.

لازم به ذکر است که در هنگام ادغام شرکت ها باید بدانید که همه دارایی ها و همچنین بدهی های شرکت اول به طور کامل به شرکت دوم منتقل می شود، یعنی در صورتی که شرکت اول بدهکار باشد، شرکت دوم موظف خواهد بود که بدهکاری ها را تسویه کند، پس در هنگام اقدام برای ادغام شرکتی به این موضوعات توجه داشته باشید تا در نهایت با مشکلی رو به رو نشوید.

انواع ادغام شرکت ها

شاید در ابتدا تصور کنید که ادغام یک شرکت با شرکت دیگری فقط به یک صورت انجام می شود، اما باید بگوییم که این گونه نیست و ادغام شرکت هم مانند دیگر کارها انواع مختلفی دارد.

قبل از آن که انواع ادغام ها را بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که ادغام دو یا چند شرکت معمولا در مواردی انجام می شود که این شرکت ها بخواهند در کنار هم یک رقیب واحد را از میان بردارند، با توجه به این موضوع باید بگوییم که موضوع فعالیت دو شرکت هم در هنگام ادغام آن ها اهمیت بالایی دارد و باید به آن توجه خاص داشته باشید.

دو شرکتی که می خواهند با یکدیگر ادغام شوند، معمولا یا فعالیتی مشابه دارند، یا یکی از آن ها مواد مصرفی برای دیگری را تولید می کند. به عنوان مثال ممکن است هر دو شرکت در موضوع تولید و فروش کفش فعالیت داشته باشند، یا یکی از آن ها کفش را تولید کرده و دیگری در قسمت فروش و توزیع فعال باشد. مهم نیست کدام از این موارد مناسب شما باشد، باید یکی از انواع ادغام را برای این کار انتخاب کنید.

1) ادغام افقی

در این نوع ادغام شاهد این هستیم که دو شرکت باید فعالیتی مشابه داشته باشند، در این حالت به دلیل آن که فعالیت هر دو شرکت در یک راستا قرار دارد، از آن به عنوان ادغام افقی یاد می شود. برای آن که بتوانید رقبای خود را از میان به در کنید، این ادغام انتخاب خوبی خواهد بود.

2) ادغام عمومی

در ادغام عمومی شاهد این هستیم که فعالیت شرکت ها به صورت زنجیره ای به هم متصل است. مانند همان مثالی که در بالا به آن اشاره کردیم. در این حالت شاهد این هستیم که فعالیت شرکت ها مشابه نیست، بلکه قسمتی از کار هم را پوشش می دهند، دقیقا مانند همان تولیدی کفش و شرکت توزیع و فروش آن!

در این حالت اگر دو شرکت با یکدیگر ادغام شوند چه مزیتی برای آن ها خواهد داشت؟ در ابتدا باید بگوییم که هزینه ها کاهش پیدا می کند و سپس سود نهایی از فروش محصول هم بیشتر خواهد شد، زیرا یک شرکت واسطه در این بین از میان برداشته شده است و این موضوع افزایش سوددهی خواهد شد.

3) ادغام متجانس

ادغام متجانس زمانی انجام می شود که دو شرکت فعالیتی مشابه یا هم راستا با هم نداشته باشند، اما فعالیت این دو با هم ارتباط داشته باشد. برای آن که این موضوع را به طور کامل درک کنید، با یک مثال آن را توضیح می دهیم.

تصور کنید که یک شرکت در زمینه تولید و فروش گوشی های موبایل فعالیت دارد و شرکت دیگری وسایل جانبی موبایل را به فروش می رساند. در این حالت اگر این دو شرکت بخواهند با هم ادغام شوند، می گوییم ادغام متجانس انجام شده است، به همین سادگی!

شرایط ادغام شرکت

شرایط ادغام شرکت ها

برای ادغام دو شرکت هم باید شرایط خاصی حاکم باشد. به همین دلیل در ادامه مطالبی را در رابطه با شرایط این کار بیان خواهیم کرد. به شما پیشنهاد می دهیم که اگر به دنبال ادغام شرکت خود با شرکت دیگری هستید، اطلاعات خود را در رابطه با شرایط این کار افزایش دهید تا در ادامه با مشکلی رو به رو نشوید.

در ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کنیم که در قانون تجارت ایران در رابطه با ادغام دو یا چند شرکت به طور دقیق و به طور مستقیم مطلبی بیان نشده است، از این رو برای کسب اطلاعات در رابطه به این موضوع به کمی استدلال در بندهای دیگر و قانون های دیگر نیاز داریم که در نهایت نتیجه را در ادامه بیان خواهیم کرد.

ادغام می توان به صورت یک جانبه یا چند جانبه باشد. در ادغام یک جانبه یک شرکت با شرکت دیگری ترکیب می شود و در ادغام چند جانبه دو یا چند شرکت با هم ترکیب می شوند، بنابراین در هنگام ادغام به این موضوع مهم باید توجه داشته باشید.

نکات مهم ادغام شرکت

1) در هنگام عقد قرار داد برای ادغام دو یا چند شرکت با یکدیگر دارایی های شرکت اول به طور کامل به مجموع سرمایه و دارایی های شرکت دوم اضافه می شود و محدودیتی در این موضوع وجود نخواهد داشت.

2) در هنگام ادغام اگر شرکت اول بدهکاری هایی داشته باشد، این بدهکاری ها به شرکت دوم منتقل می شود، یعنی دیگر این فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید شخص حقوقی مسئول رسیدگی به این موضوع خواهد بود.

3) در صورتی که از شرکت اول شکایتی شده باشد، شرکت دوم باید در آینده به این موضوع هم رسیدگی کند.

4) توجه داشته باشید که سرمایه شرکت اول هم به طور کامل به میزان سرمایه شرکت دوم اضافه می شود.

5) مدیران شرکت موظف هستند که برای پیشرفت کارهای خود منطبق از قانون کار از کارمندهای هر دو شرکت ادغام شده بهره مند شوند فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید و در صورتی که به این میزان کارمند نیاز ندارند، متناسب با قانون اداره کار با کارمندها برخورد کنند.

6) اصلی ترین شرطی که برای ادغام باید به آن توجه داشته باشید، شروطی ست که در اساسنامه شرکت ذکر شده است. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که اگر قصد دارید با شرکت دیگری ادغام شوید، در ابتدا اساسنامه شرکت خود را به طور دقیق بررسی کنید، تا در ادامه مشکلی برای شما وجود نداشته باشید، زیرا ادغام باید بر اساس اساسنامه پیش برود و در غیر این صورت غیر قانونی خواهد بود.

مزیت ادغام شرکت ها

شاید هنگامی که در رابطه با ادغام یک شرکت بحث می کنیم، شما هم مانند بسیاری از افراد تصور کنید که این کار مزیت خاصی ندارد و جنبه های منفی آن را بیشتر بدانید، در صورتی که چنین نیست. اگر چه شاید ادغام در شرایط بدی انجام شود و هیچ شرکتی به طور قلبی خواستار آن نباشد، اما هنگامی که به طور منطقی به آن نگاه کنید به خوبی متوجه مزیت های آن خواهید شد.

توجه داشته باشید که ادغام دو یا چند شرکت می تواند برای شما مزیت هایی را به دنبال داشته باشد، اگر در هنگام انجام این کار دقت بسیاری داشته باشید که شرکت مناسبی را برای ادغام انتخاب کنید و در چارچوب اساسنامه حرکت کنید. از این رو برای آگاهی بیشتر مخاطب ها در ادامه مزیت های ادغام دو یا چند شرکت را شرح خواهیم داد.

  • ادغام نوعی سرمایه گذاری به حساب می آید، البته این موضوع برای شرکت بزرگت تر صادق است و نوعی سرمایه گذاری برای او به حساب می آید.
  • باعث می شود که رقابت کاهش پیدا کند و این موضوع برای شرکت های کوچک اهمیت بالایی دارد، زیرا باعث می شود که سهم بیشتری از سود دهی بازار سرمایه داشته باشند.

به طور کلی به این موضوع توجه داشته باشید که ادغام شرکت ها برای شرکت هایی که تقریبا کوچک هستند، مزیت های بیشتری دارد، البته باز هم می گوییم این مزیت ها در صورتی برای شما وجود خواهد داشت که ادغام با آگاهی و اطلاعات انجام شده باشد.

معایب ادغام شرکت ها

خوب از هر چه بگذریم، باید به این موضوع توجه داشته باشید که ادغام شرکت می تواند معایبی را هم برای شرکت شما به دنبال داشته باشد. البته به این موضوع هم دقت کنید که اگر شرکت بزرگی دارید که میزان نقدینگی در آن بالا است، برای سرمایه گذاری و استفاده از فرصت ها می توانید این کار را انجام دهید.

اما متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که یک شرکت برای فرار از بدهکاری ها و بقای خود به صورت دیگری مجبور به ادغام می شود. به همین دلیل شاید در نظر مدیران این شرکت، ادغام معایبی را داشته باشد، اما به طور کلی باید بگوییم که اگر این کار طبق اصول مشخصی انجام شود، معایب خاصی را برای شما به دنبال نخواهد داشت.

هزینه ادغام شرکت ها

هزینه ادغام شرکت ها

در دوره ای زندگی می کنیم که هزینه انجام هر کاری یکی از مهم ترین مواردی است که قبل از انجام آن کار باید توجهی ویژه به آن داشته باشید. برای ادغام شرکت ها هم هزینه از آن فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید مواردی ست که باید به آن توجهی خاص داشته باشید، به خصوص اگر شرکت بزرگی را در اختیار دارید و شرکت اول باید با شما ادغام و ترکیب شود.

در این حالت اگر چه سرمایه شرکت اول به سرمایه شرکت شما اضافه می شود، اما اگر این شرکت بدهکاری هایی را هم داشته باشد، شما موظف به پرداخت آن خواهید بود، پس به سرمایه و نقدینگی شرکت خود هم توجه کنید که دچار مشکل فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید نشوید، البته موضوع به همین جا ختم نمی شود و ادامه دارد.

در مواردی شاهد این هستیم که شرکت اول بدهکاری مالیاتی دارد و شامل جریمه هم شده است، در این حالت قبل از آن مراحل ادغام شرکت ها انجام شود، شرکت دوم باید این جریمه مالیاتی را تصفیه کند، به همین دلیل باید به این نکته هم توجه داشته باشید.

ادغام شرکت به معنی تغییر در ساختار شرکت به حساب می آید و به همین دلیل به آگهی در روزنامه هم نیاز خواهید داشت. از این رو باید هزینه ای را هم برای این کار بپردازید که البته با توجه به نوع روزنامه، اندازه قلم، اندازه کادر و مواردی از این قبیل مشخص می شود.

البته ادغام شرکت ها هزینه ای دیگر را هم برای شما به دنبال خواهد داشت. در ابتدا به این موضوع توجه داشته باشید که برای ادغام شرکت ها باید یک وکیل متخصص و باتجربه را در کنار خود داشته باشید تا در طی روند ادغام با مشکلاتی رو به رو نشوید.

از این رو باید هزینه ای را هم برای شرکت های خدماتی پرداخت کنید. البته خبر خوبی برای شما داریم. ما در ثبتینو کارشناس های متخصصی را داریم در طی روند پیگیری ثبت شرکت و ادغام شرکت ها می توانند کنار شما باشند و البته هزینه بسیار مناسبی را هم برای این کار پرداخت خواهید کرد.

در نهایت اگر هر سوال و ابهامی در رابطه با موضوع ادغام شرکت ها برای شما وجود دارد، آن را با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم.

جزئیات مشاهده وضعیت دارایی سهام عدالت + سایت

جزئیات مشاهده وضعیت دارایی سهام عدالت + سایت

دارندگان سهام عدالت که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت بورسی مطلع شوند.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ستاد خبری سهام عدالت در اطلاعیه شماره سه خود اعلام کرد: افرادی که برای ورود به سامانه سهام عدالت با مشکلاتی مواجه هستند، باید با مراجعه به سایتwww.samanese.ir اطلاعات خود را به روز رسانی کنند. در این اطلاعیه آمده است:

سهامداران شریف و عزیز ایران اسلامی؛

با توجه به اطلاعیه‌های پیشین مبنی بر امکان دادوستد سهام عدالت و گذشت چندین سال از زمان واگذاری این سهام، برخی اطلاعات افراد مانند شماره حساب، شماره شبا و شماره تلفن همراه مشمولان سهام عدالت، نیاز به روز رسانی دارد. در همین رابطه، افرادی که برای ورود به سامانه سهام عدالت با مشکلاتی مواجه هستند، باید با مراجعه به سایت www.samanese.ir اطلاعات خود را به روز رسانی کنند.

خاطرنشان می‌شود: از روز دهم خردادماه ۱۳۹۹، سهام ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت آزاد سازی شد تا برگ زرین دیگری در تاریخ اقتصاد و بازار سرمایه ایران رقم بخورد. تمام دارندگان سهام عدالت که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت بورسی و فرا بورسی مطلع شوند.

این سهامداران همانند یک سهامدار عادی در بورس کشور قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع سهامداری را استیفا نموده و از مزایای سهامداری بهره مند شوند؛ از جمله این حقوق و منافع نظارت همگانی میلیون‌ها نفر از هموطنان بر بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس، امکان شرکت در مجامع عمومی، دریافت سود، مشارکت در افزایش سرمایه، دریافت حق تقدم و انجام خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است.

همچنین بانک‌ها هم می‌توانند از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان، در بازار سرمایه اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز کنند.

روش تهیه و مراحل ارسال اظهارنامه مالیاتی و نکات مربوط به آن

یک حسابدار موفق باید چه قوانینی را بداند

برای درک بهتر نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی باید بدانیم که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر اخذ الکترونیکی اظهارنامه ، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحدهای مالیاتی می باشد. ارسال الکترونیکی اظهارنامه ، مشروط به تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی به شرح زیر می باشد. بهتر است ارسال اظهارنامه قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صورت گیرد.

مودیان حقیقی :
تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای این دسته از مودیان فقط در صورت تکمیل ثبت نام الکترونیکی امکان پذیر می باشد. برای واحدهای مشارکتی، جهت عملکرد سال جاری تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است و نیازی به ارائه اظهارنامه انفرادی برای تمامی شرکاء نمی باشد.

نکته : اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام کد اقتصادی بارگزاری می شود؛ بنابراین در صورت عدم ثبت اطلاعات این سامانه (از جمله اطلاعات شرکاء) در ثبت نام شریک اصلی حتما نسبت به تکمیل آن در سامانه ثبت نام کد اقتصادی ثبت نام اقدام نمایید.

مودیان حقوقی :
تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای این دسته از مودیان فقط با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کدرهگیری پیش ثبت نام و همچنین در صورت تکمیل اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد؛ بنابراین ضروری است مودیان حقوقی نسبت به تکمیل ثبت نام و رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه اینترنتی عملیات مالیاتی مودیان به نشانی http://tax.gov.ir اقدام نمایند.

نکته مهم : دریافت کد خطای ۵۰۴ در زمان ارسال اظهارنامه الکترونیکی به مفهوم عدم برقراری شروط بالا برای ارسال اظهارنامه می باشد.

نکاتی درباره اظهارنامه مالیاتی که باید از آنها مطلع بود :

مالیات بر اساس درآمد مودی در نظر گرفته می شود؛ بنابراین اگر مالیات غیر عادلانه به نظر آید حق اعتراض وجود دارد.
اگر قراردادهایی را که تمبر غیر مالی دارند و به صورت رایگان می باشند، به حوزه مالیاتی ارائه دهیم، حوزه مالیاتی موظف به قبول آن می باشد.
حوزه مالیاتی موظف است برای اظهارنامه های دریافت شده، ظرف مدت یکسال پس از سررسید مهلت ارسال، برگ تشخیص صادر کند و قبل از آن نیز یک اعلامیه تحت عنوان " برگ دعوت اسناد و مدارک " ارائه دهد. در این اعلامیه اسناد و مدارک لازم (برای اثبات میزان مالیات) از مودی خواسته می شود و بعد از رسیدگی برگ تشخیص به مودی ابلاغ شده و در صورتی که مالیات تشخیصی مورد قبول مودی نباشد ، ظرف مدت یک ماه حق اعتراض دارد.
مودی می تواند با ممیز به توافق برسد؛ در غیر اینصورت می تواند اعتراض رسمی کند. روند اعتراض به این صورت است که ابتدا اعتراض به هیئت حل اختلاف بدوی رفته و پس از آن به هیئت تجدید نظر می فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید رسد.
اگر دفاتر قانونی موجود است ولی به دلایلی اعم از نقص و… مورد قبول ممیز واقع نشده و رد شود جریمه ای که به آن تعلق می گیرد معادل 10% مبلغ کل مالیات خواهد بود.
هنگام ثبت اظهارنامه شماره ثبت را یادداشت کنید تا در صورت نیاز قابل ارائه باشد.
تصویر دفترچه تمبر مالیاتی و در صورت امکان گواهی حسابداری دادگستری مبنی بر میزان تمبر ابطالی مربوط به عملکرد سال مربوطه به همراه اظهارنامه اخذ و ضمیمه شود.
از تسلیم اظهارنامه سفید به اداره امور مالیاتی خودداری کرده و اظهارنامه را به صورت کامل ارائه دهید.
در صورتیکه که مالیات تشخیص و ابلاغ شده طی برگ تشخیص مورد قبول می باشد با پرداخت به موقع از 80 درصد بخشودگی جرایم برخوردار و پس از پرداخت نسبت به اخذ برگ قطعی مالیات سال مالی مربوطه اقدام نمایید.
در اظهارنامه آدرس دقیق به همراه تلفن تماس را به صورت کامل قید کنید.
درآمد مشمول مالیات = (ضریب مالیاتی سالیانه برابر دفترچه) × درآمد سالیانه
مانده مشمول مالیات = معافیت مالیاتی سالیانه – درآمد مشمول مالیات

مراحل و فرآیند تکمیل اظهارنامه الکترونیکی :

۱- پیش ثبت نام کد اقتصادی و دریافت کدرهگیری
۲- تایید اطلاعات پیش ثبت نام و دریافت پاکت نامه حاوی اطلاعات کاربری
۳- ثبت نام کد اقتصادی
۴- تایید اطلاعات ثبت نام
۵- دریافت و تکمیل اظهارنامه الکترونیکی
۶- ارسال اظهارنامه و دریافت کدرهگیری
۷- دریافت و پرداخت قبوض پرداختی مالیات به صورت اینترنتی

روش و نحوه تنظیم اظهارنامه :

در ابتدا برای پیش ثبت نام کد اقتصادی به وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه نمایید.
پس از دریافت کدرهگیری به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کرده و نرم افزار مربوطه را دانلود نمایید.
پس از دانلود نرم افزار مربوطه و ورود اطلاعات لازم ، وارد نرم افزار شده که در آن فرم ورود اطلاعات مشتمل بر ۲۵ صفحه خواهد بود. کلیه صفحات ورود اطلاعات در این نرم افزار، مشابه فرم اظهارنامه کاغذی بوده و محاسبات لازم به صورت خودکار توسط این نرم افزار انجام خواهد شد.
با کلیک بر روی آیکن علامت سئوال، توضیحات مربوط نحوه محاسبه اقلام جدول مربوطه نمایش داده خواهد شد.
وارد نمودن ردیف هایی که رنگ قرمز و (*) ستاره دار می باشند ضروری است. در صورت عدم پر کردن این ردیفها اطلاعات ذخیره می شود ولی قادر به انجام عملیات ارسال اطلاعات نخواهید بود.
صفحه اول اظهارنامه : شامل مشخصات و اطلاعات هویتی می باشد.
صفحه دوم : شامل مشخصات محل فعالیت (دفتر مرکزی، شعبه، کارخانه، نمایندگی و…) و حساب های بانکی جهت استرداد می باشد. با توجه به نوع محل گزینه مورد نظر خود را انتخاب نموده و مشخصات مربوط به آن را وارد کنید.
صفحه سوم : در این بخش با توجه به سئوال مطرح شده و انتخاب گزینه "بلی" اطلاعات جداول مربوط به آن باید تکمیل شود.
صفحه چهارم : شامل مشخصات مجوزهای تاسیس و بهره برداری است که در صورت دارا بودن هر یک از مجوزهای فوق اطلاعات مربوط به آن باید وارد شود.
صفحه پنجم : شامل مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره می باشد و وارد کردن مشخصات مدیرعامل الزامی می باشد.
صفحه ششم : شامل جدول های "فهرست دفاتر رسمی ثبت شده" و "جزئیات پذیرش بورس سهام" می باشد. در صورت انتخاب گزینه "بلی" پرسش "۵" از جدول "اطلاعات اختصاصی" تکمیل اقلام این جدول ضروری است.
صفحه هفتم : شامل درآمدهایی است که مالیات آن قبلا به صورت مقطوع پرداخت شده است. در صورت تکمیل این جدول جمع "درآمدهای مقطوع" و "سود (زیان) درآمدهای معاف مقطوع" به ردیف ۱۴ در جدول شماره ۶- محاسبه درآمدهای معاف انتقال می یابد.
صفحه هشتم : شامل فعالیت های معاف از مالیات بوده و در فرآیند انتخاب دارایی را درک کنید صورت تکمیل، جمع "سود (زیان) درآمدهای معاف" به ردیف ۴ جدول محاسبه مالیات انتقال می یابد.
صفحه نهم : شامل جدول های مربوط به "استهلاک زیان سنواتی" و "معافیتها و بخشودگی مالیاتی" بوده و در صورت تکمیل، مقادیر "میزان استهلاک زیان سنواتی" و "جمع بخشودگی های مالیاتی" به ترتیب به ردیف های ۹ و ۱۵ جدول محاسبه مالیات انتقال می یابد.
صفحه دهم : شامل جداول "توسعه، نوسازی و بازسازی صنعتی معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م.م) و "معافیتها و بخشودگی های درآمدهای حاصل از فعالیتهای خارج از کشور (ماده ۱۸۰ ق.م.م)" بوده و در صورت تکمیل جدول ماده ۱۳۸ ق.م.م، جمع "سود حاصل از منابع درآمدی مشمول مالیات"، "مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م" و "مبلغ بخشودگی" به ردیف ۷ جدول شماره ۸ معافیتها و بخشودگی های مالیاتی انتقال می یابد.
در صورت تکمیل جدول ماده ۱۸۰ ق.م.م، جمع "سود حاصل از درآمد خارج از ایران"، "مالیات متعلقه در ایران براساس درآمد" و "مبلغ قابل کسر از مالیات" به ردیف ۹ جدول شماره ۸ معافیتها و بخشودگی های مالیاتی انتقال می یابد.
صفحه یازدهم : شامل جداول "فعالیتهای حاصل از توافقنامه های مالیاتی (ماده ۱۶۸ ق.م.م) و "ثبت کمک های پرداختی" می باشد. در صورت تکمیل جدول ماده ۱۶۸ ق.م.م، جمع "درآمد مشمول مالیات"، "مالیات قبل از اعمال قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف" و "ما به التفاوت قبل و بعد از اعمال قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف" به ردیف ۱۰ جدول شماره ۸ معافیتها و بخشودگی های مالیاتی انتقال می یابد.
در صورت تکمیل جدول ثبت کمک های مالی پرداختی، جمع "مبلغ کمک های مالی پرداختی" به ردیف ۲۹ جدول صورت سود و زیان و "مازاد کمکهای مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان" به ردیف ۵ جدول محاسبه مالیات انتقال می یابد.
صفحه دوازدهم : شامل جدول "موجودی مواد و کالا" می باشد. در صورت تکمیل این جدول، جمع "خالص موجودی" و "موجودی سال قبل" به ردیف ۶ بخش دارایی های جاری جدول ترازنامه انتقال می یابد.
صفحه سیزدهم : در این صفحه اطلاعات مربوط به سرمایه سهامداران و شرکاء وارد می شود. در صورت تکمیل این جدول، جمع "مبلغ کل سهام / سهم الشرکه" به بخش حقوق صاحبان سهام جدول ترازنامه انتقال می یابد.
صفحه چهاردهم : در این صفحه اطلاعات مربوط به فروش خالص براساس کالای اصلی و سایر وارد می شود. در صورت تکمیل این جدول، "جمع مبلغ فروش خالص"سال جاری و سال قبل به ردیف ۱ جدول صورت سود و زیان انتقال می یابد.
صفحه پانزدهم : در این صفحه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته وارد می شود.
در صورت تکمیل این جدول، "بهای تمام شده کالای فروش رفته" به ردیف ۲ جدول صورت سود و زیان انتقال می یابد.
صفحه شانزدهم : در این صفحه اطلاعات مربوط به جداول "بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری" و "تعداد کارکنان" وارد می شود. در صورت تکمیل جدول شماره ۲۱، "جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری/خدمات" به ردیف ۵ جدول صورت سود و زیان انتقال می یابد.
صفحه هفدهم : در این صفحه اطلاعات مربوط به جدول "درآمد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمات" وارد می شود. در صورت تکمیل جدول شماره ۲۱، جمع کل "درآمد شناسایی شده" به ردیف ۴ جدول صورت سود و زیان انتقال می یابد.
صفحه هجدهم : در این صفحه اطلاعات مربوط به جدول "فهرست صادرات و ما به ازاء دریافتی" وارد می شود.
صفحه نوزدهم : در این صفحه اطلاعات مربوط به جدول "سرمایه گذار خارجی" وارد می شود.
صفحه بیستم : در این صفحه اطلاعات مربوز به تراز مالی اظهارنامه وارد می شود. لازم به توضیح است که در صورت عدم تراز مالی در پایان دوره و عدم وارد نمودن مبالغ مربوطه در این جدول امکان ارسال اطلاعات به سازمان نخواهد بود.
صفحه بیست و یکم : در این صفحه اطلاعات مربوط به صورت سود و زیان وارد می شود.
صفحه بیست و دوم : در این صفحه اطلاعات مربوط به گردش حساب سود و زیان انباشته وارد می شود.
در صورت تکمیل این جدول، جمع کل "سود و زیان انباشته" به بخش حقوق صاحبان سهام جدول ترازنامه انتقال می یابد.
صفحه بیست و سوم : در این صفحه با توجه به مقادیر وارد شده در صفحات قبل محاسبه درآمد مشمول مالیات در این بخش صورت می پذیرد.
صفحه بیست و چهارم : در این صفحه اطلاعات مربوط به جداول "پرداخت های مربوط به این اظهارنامه" و "اطلاعات مالک/مالکین" وارد می شود. در صورت تکمیل جدول پرداخت های مربوط به این اظهارنامه، جمع کل "مبالغ پرداختی" به ردیف ۱۷ جدول محاسبه مالیات انتقال می یابد.
صفحه بیست و پنجم : در این صفحه مشخصات مربوط به تنظیم کننده اظهارنامه (مودی یا نماینده قانونی)، مدیر امور مالی و حسابرسی و در صورت حسابرسی دفاتر توسط موسسات حسابرسی اطلاعات مربوطه تکمیل می شود.

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی به طور خلاصه :

صفحه اول : مشخصات شخصی را وارد کنید.
صفحه دوم : اطلاعات شرکاء را وارد کنید.
صفحه سوم : در ستون دوم درآمد و هزینه وارد شود.
در قسمت تاریخ بازه زمانی را وارد کنید.
بعد درآمد را وارد کرده و در قسمت سایر درآمدها، درآمدهای جانب را اضافه کنید.
در قسمت کسر شود y : هزینه ها را می توان به طور جزئی و مشخص نوشته و یا اینکه در جلوی سایر هزینه ها به صورت عددی کلی نوشت که می تواند عملا درصدی از درآمد کل باشد.
در قسمت سود (زیان) ویژه : z= x-y یعنی سود یا زیان ویژه برابر است با حاصل کسر هزینه ها از درآمد که در واقع سود ویژه که به معنی درآمد زائد بر هزینه و زیان ویژه می باشد. (هزینه زائد بر درآمد)
صفحه چهارم : در ردیف اول (سود یا زیان ویژه منقول) همان عدد به دست آمده x-y را وارد کنید.
ستون "اضافه می شود" را خالی بگذارید.
در ستون "کسر می شود" ، گزینه ۴ (معافیت ها و بخشودگی ها) با توجه به جدول معافیت های مالیاتی، مبلغ معافیت مالیاتی را درج نمایید.
در ردیف جمع (مانده درآمد مشمول مالیات)، مبلغ سود یا زیان ویژه z را از مبلغ معافیت مالیاتی کسر کرده و وارد نمایید.
در صورت مثبت بودن این مقدار، بر اساس جدول مربوطه مالیات را محاسبه کرده و در قسمت مالیات متعلقه وارد نمایید. (این همان مقداری است که در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی موظف به پرداخت آن هستید).
در قسمت "مالیات پرداختی" بر اساس جدول مربوطه مجموع هزینه را نوشته و در قسمت مانده مالیات، مالیات متعلقه را از مالیات پرداختی کسر کنید.

چنانچه به هر دلیلی تصمیم گرفتید که تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود از یک تیم مالی با تجربه بسپارید، می توانید روی خدمات شرکت تراز پادرا حساب کنید؛ این شرکت آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.