دعوت از دوستان در olymp trade


टेलीग्राम चैनल से "ونفت" टैग द्वारा संदेश:चैनल @rashtbourse

دوستان برای ارتباط با ادمین در صورت داشتن سوال در هرزمینه ای در مورد بورس می تونن با آیدی زیر ارتباط داشته باشن
@a_beheshti99
این کانال شخصی می باشد و به هیچ نهادی وابسته نیست و صرفا برای ارائه تحلیل ها و گزارشات می باشد

Ratings & Reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

संबंधित चैनल

टैग किए गए चैनल के अंतिम संदेश "ونفت"

2021-07-10 14:15:29 #ونفت
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت
درصد افزایش سرمایه: 203 درصد
محل تامین: سود انباشته

2021-07-13 09:06:32 نمادهای زیر ساعت 12:30 امروز جهت برگزاری مجمع بسته خواهند شد :

#خاهن #خزامیا #ذوب #سصفها #شپاس #لابسا #لکما #مادیرا #وبانک #وتوشه #وخاور #وپسا #کوثر #فوله #وپست #وسرمد #ونفت #تپولا #کورز #شصفها #سلار #رنیک #حرهشا #زمگسا #فسپا

2021-07-25 16:53:30 مجامع و تقسیم سود :

#بوعلی 5550 ریال تقسیم کرد

#دپارس در مجمع دپارس به ازای هر سهم ۶۶۲۱ ریال تقسیم شد.

#شسینا در مجمع 1350 ریال سود تقسیم کرده است

#کاما ۱۳۵ ریال سود نقدی تقسیم شد.

#کشرق در مجمع 300 ریال تقسیم کرد

#فروس 500 ریال در مجمع تقسیم کرد

#فپنتا در مجمع 51968 ریال تقسیم کرد

#لخزر 3000 ریال در مجمع تقسیم کرد

#جم 6500 ریال تقسیم کرد

#وساپا 42 ریال تقسیم کرد

#فروس در مجمع 500 ریال تقسیم کرد

#فنفت 1250 ریال تقسیم کرد

#کچاد ۲۱۳۰ ریال تقسیم کرد

#فنورد 17000 ریال تقسیم کرد

#کالا به ازای هر سهم 15 تومان سود نقدی تقسیم شد.

#فسازان 85 تومان سود نقدی را به تصویب رساند.

#شکبیر 10,200 ریال تقسیم کرد

#غکوروش 330 تومان سود تقسیم کرد

#زاگرس 23000 ریال در مجمع تقسیم کرد

#شفن 64000 ریال تقسیم کرد

#فاسمین 1000 ریال تقسیم کرد

#دماوند 363 ریال تقسیم کرد

#غزر 245 ریال تقسیم کرد

#سیتا 105 تومان به ازای هر سهم سود نقدی تقسیم کرد.

#خزر در مجمع ۴۷ریال تقسیم کرد

#کپرور 1320 ریال سود نقدی تقسیم شد.

#پکرمان 2450 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شد.

#وپخش 11188 ریال تقسیم کرد

#ختور 200 ریال تقسیم کرد

#شسپا 110 تومان تقسیم کرد

#لبوتان 2200 ریال تقسیم کرد

#فاما در مجمع 800 ریال تقسیم کرد

#کحافظ 54 ریال تقسیم کرد

#غشهداب 60 ریال در مجمع تقسیم کرد

#وآرین 200 ریال تقسیم کرد

#دانا در مجمع 50 ریال تقسیم کرد

#کاوه 1400 ریال تقسیم کرد

#غشهد 250 ریال تقسیم کرد

#مادیرا 220 ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

#وبانک 1000 ریال تقسیم کرد

#ذوب 56 ریال در مجمع توزبع کرد

#لابسا 800 ریال سود در مجمع تقسیم کرد

#کوثر دعوت از دوستان در olymp trade 385 ریال تقسیم کرد

#شبریز در 12ماهه به سود 5568 ریالی رسیده است

#فسپا 3000 ریال تقسیم کرد

#فلوله 3 ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

#ونفت 500 ریال تقسیم کرد

#داوه در مجمع 250 ریال تقسیم کرد

#شاروم 354 ریال تقسیم کرد

#زمگسا 830 ریال تقسیم کرد

#کبافق در مجمع 100 ریال سود تقسیم کرد

#غبهنوش در مجمع 2520 ریال سود تقسیم شد.

#فاما 800 ریال سود در مجمع تقسیم کرد

#ونیرو 40 ریال تقسیم کرد

#قچار در مجمع 30 ریال تقسیم کرد

#سدبیر 400 ریال سود در مجمع تقسیم کرد

#غدیس 450 ریال سود تقسیم کرد

#زشگزا در مجمع 180 ریال تقسیم کرد .

#شخارک ۵۲۰۰ ریال تقسیم کرد

#کیسون ۲۲۰ ریال تقسیم کرد

#فنوال در مجمع ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد

#شساخت ۱۸۰۰ ریال تقسیم کرد

#کیمیا ۵۰۰ ریال تقسیم کرد

#قرن 200 تومان سود تقسیم شد.

#شپنا 1200 ریال تقسیم کرد

#فولاژ 950 ریال تقسیم کرد

#بمپنا 300 ریال تقسیم کرد

#بفجر 2000 ریال تقسیم کرد

2022-02-14 07:42:14 لیست افزایش سرمایه شرکت ها

پیشنهاد هیئت مدیره
#شزنگ 6082%| #بموتو 2028%| #قنیشا 1381%| #کهرام 867%| #افق 400%| #خفناور 325%| #حسینا 227%| #ولبهمن 162%| #وگردش 140%

اظهارنظر حسابرس
#پارس 7944%| #وساخت 4090%| #قصفها 5314% | #شپاکسا 950%| #مفاخر 841%| #خرینگ 641%| #شبصیر 393%| #غچین 235%| #خزر 224%| #وسرمد 200% | #ولبهمن 142%| #میهن 135%| #خاذین 68%| #پلاسک 60%

صدور مجوز
#شکربن 2454%

دعوت به مجمع
#بسویچ 294% | #پارسیان 140% | #کاما 27%

تصمیم_گیری
#زشگزا 1100%| #دلقما 898%| #دانا 386%| #غشهد 310%| #سامان 198% | #کسرا 187% | #ومعلم 180%| #قشرین 114%

پیشنهاد هیئت مدیره
#زپارس 157%| #ثشاهد 150%| دعوت از دوستان در olymp trade #وکادو 125%| #کاوه 113%| #سمگا 100%| #وآرین 68%| #لپیام 50%| #وبشهر 33%| #والبر 61%

اظهارنظر حسابرس
#شاوان 600%| #گشان 400%| #شبریز 200% | #ولصنم 100%| #غالبر 80%| #وتوسم 78% | #کسرام 76%| #تپمپی 75%| #دکیمی 74%| #فارس 74% | #فافزا 67% | #وبملت 45% | #فافق 40%| #سشمال 32% | #وتوس 25%

صدور مجوز
#کپرور 300%| #نوین 129% | #فجهان 62% | #سکرما 51%| #سمازن 50% | #داوه 45%| #وتوکا 18%

دعوت
#وآذر 450% | #وصنعت 200%| #کگل 200%| #غنوش 186% | #غدام 167% | #کچاد 115%

تصمیم گیری
#خدیزل 700%| #کمنگنز 631%| #فسازان 400%| #لابسا 400%| #زپارس 329%| #فلامی 233%| #وامید 233%| #نوری 200% | #خلنت 129% | #خموتور 110%| #نیرو 110% | #پرداخت 107%| #وايرا 100% | #چافست 95% | #ثالوند 60%| #شسپا 58% | #ومعادن 53%| #سرچشمه 50%| #وساپا 50%| #پترول 8%

ثبت
#ونفت 203% | #پدرخش 180% | #واعتبار 125% | #فولای 109% | #وپاسار 100% | #فولاژ 100% | #آریا 50% | #غپینو 36%

پیشنهاد هیئت مدیره
#سمایه 2500%| #کساوه 1360%| #سکارون 1097%| #دکیمی 421% | #کساوه 235%| #رتکو 200%| #ودی 169%| #وپترو 120%| #شکبیر 100%| #ورازی 100%| #وسرمد 100%| #دسبحا 86%| #شفارا 71%| #فافزا 67%| #درهآور 60%| #تاپیکو 49% | #پسهند 43% | #کرمان 18%

اظهارنظر حسابرس
#غدشت 4429%| #گپارس 980%| #حرهشا 900%| #خرینگ 674%| #تکنار 625%| #وهنر 504%| #لخزر 500%| #وتوس 350%| #بشهاب 300%| #قتربت 240%| #نیرو 236%| #زمگسا 200%| #وبوعلی 200%| #دریشمک 167%| #پکرمان 158%| #ثعمرا 131%| #دسبحا 115% | #شکلر 100%| #دلر 100% دعوت از دوستان در olymp trade | #وملل 100%| #ونوین 100%| #سباقر 100%| #ولپارس 100%| #وتجارت 83%| #شپترو 81%| #لکما 80%| #تابا 77%| #فبیرا 69%| #تپکو 57%| #وپارس 54%| #وبصادر 43%| #پسهند 43%| #پلاسک 40%| #ذوب 36%| #وپارس 31% | #خپارس 23% | #کرازی 14%

صدور مجوز
#ساینا 500% | #وهنر 101% | #وپاسار 53%| #کی_بی_سی 69%| #خمهر 40%| #وتوکا 37%

دعوت به مجمع
#وپویا 75% | #دابور 50% | #تملت 45%| #دسانکو 36%| #آبادا 20%

تصمیم_گیری
#شفن 4111%| #غشوکو 918%| #پلاست 768%| #ولیز 567%| #کنور 517%| #کطبس 324%| #وپخش 323% | #وحافظ 310%| #ولتجار 300%| #کمینا 256%| #تماوند 250%| #کحافظ 250%| #زگلدشت 250%| #وتعاون 233%| #شاملا 221%| #بفجر 200%| #حبندر 184%| #لوتوس 178%| #فنفت 173%| #دفارا 167% | #زملارد 167%| #وآرین 157%| #تیپیکو 153%| #شتوکا 150%| #فن_آوا 150%| #بخاور 150%| #کفرا 150% | #پردیس 140%| #درازک 136%| #کخاک 133% | #ولشرق 133%| #سنیر 130%| #شفا 130%| #آریان 203% | #لخانه 101%| #قرن 100%| #پکویر 100%| #کلر 100%| #ولملت 88%| #دپارس 81%| #دشیمی 78%| #اعتلا 78%| #غمینو 77%| #والبر 75% | #کزغال 75% | #کی_بی_سی 69% | #ختور 67%| #سپ 60%| #امید 60% | #کفرا 59%| #خاهن 58%| #دسبحان 59% | #وصندوق 52%| #ساروج 49%| #دالبر 49% | #پخش 47%| #تاصیکو 45%| #دبالک 41%| #خریخت 40%| #غالبر 32%| #جم 30% | #اتکام 28%| #برکت 27%| #بکام 25% | #درهآور 25% صرف سهام| #ددام 25%| #دعبید 22%| #دسبحا 19%

ایلمنیت پلت ما با پوشش

Your Online French Tax Advisor. Our team of French Tax Advisors is available 24/7 to answer all your questions regarding French taxes. We provide French tax advice in English at a more reasonable cost than a traditional law firm. Tax advice for individuals. Tax advice for companies.

دستگاه پوشش قرص استاندارد GMP با راندمان بالا

ما به عنوان یکی از پیشرو در تولید کنندگان ماشین آلات و تامین کننده ماشین آلات پوشش قرص استاندارد gmp در چین ، ما به گرمی از شما به عمده فروشی با کیفیت بالا و اتومبیل پوشش اتومبیل قرص استاندارد استاندارد gmp که در چین با قیمت

5 بهترین کارگزار گزینه های باینری در ویتنام در سال 2022

Olymp Trade یک پلت فرم معاملات آنلاین است که در سال 2014 معرفی شد. این پلت فرم طیف گسترده ای از دارایی ها و ویژگی هایی را ارائه می دهد که آن را از سایر پلت فرم های ارائه دهنده خدمات مالی متمایز می کند.

با آخرین محصول ایران خودرو آشنا شوید؛ خودروی تارا از کجا

Dec 28 2020 اما خودروهای ما سال‌های طولانی تولید می‌شوند. پس باید هم به ترندها نگاه می‌کردیم هم دقت می کردیم خودرو به مرور زمان زیاد از چشم نیفتد. ما با توجه به پلت فرم، با محدودیت های فراوانی روبرو بودیم.

قیمت سنگ شکن در موزامبیک

می خواهید برای خرید سنگ شکن فکی اولیه قدیمی در هند . معدن پلاسر تجهیزات برای فروش استفاده می شود قیمت را دریافت کنید/Get اگر می خواهید از تجهیزات ما مطلع شوید، می فروش سنگ شکن فکی در . قیمت را

ارمتوکسین

برای اضافه کردن‌ ‌ارمتوکسین ORMETHOXINE ‌به خوراک پس از پلت شدن یا اکستروژن، محلولی را با اضافه کردن ارمتوکسین ORMETHOXINE مشخص شده در جدول یک را در یک محلول ژلاتین 5 آماده کنید. از روغن استفاده

سامانه آموزش الکترونیکی

دسترسی به پلت فرم با ما تجربه کنید تجربه ای متفاوت از آموزش آنلاین. درباره ما ماموریت و چشم انداز ارتباط با ما. لویزان خیابان فرشادی نبش کوچه ازگلی

خرید اینترنت

ماهان‌نت با بیش از 10 سال سابقه درخشان در خدمات اینترنت. ارائه‌کننده انواع سرویس‌های Td lte، اینترنت adsl، سرویس گیمینگ و خدمات اختصاصی. پرسرعت‌ترین اینترنت را با ما تجربه کنید.

10 نرم افزار ساخت برنامه اندروید بدون کدنویسی پلت فرم

Feb 12 2022 این پلت فرم به برندها و آژانس های توسعه اجازه می دهد تا وب سایت ها و برنامه های وب پیشرفته را با هزینه های بسیار کمتری ایجاد کنند. قالب های داخلی طیف وسیعی از صنایع مختلف را پوشش می دهند

سیستم عامل جاوا كارت برای کارت های هوشمند

رویکرد دیگر سیستم عامل های کارت های هوشمند ، پلت فرم باز جاوا كارت است. اپلیکیشن های اپلت ها جاوا كارت زیر مجموعه زبان برنامه نویسی جاوا هستند و برای استفاده واجرا در کارت های هوشمند نوشته

چین پلت فرم تولید کنندگان مقیاس ، تامین کنندگان ، کارخانه

شرکت mmaxy که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده یکی از حرفه ای ترین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان مقیاس پلت فرم در چین است. خوش آمدید برای خرید مقیاس پلت فرم برای فروش با قیمت ارزان از کارخانه ما.

ربات کوکوین چیست؟ آشنایی با ربات صرافی کوکوین

ربات کوکوین تقریباً تمام کوین‌هایی که خود پلت‌فرم کوکوین پشتیبانی می‌کند را، پوشش می‌دهد. براساس آخرین ارزیابی‌ها، بیش از 800 کوین در صرافی کوکوین قابل معامله است.

بررسی تأثیر روش پوشش دهی سطح چوب با شفاف‌پوشه‌ها بر مقاومت

در مطالعه حاضر به بررسی میزان تأثیر روش پوشش دهی سطح چوب با شفاف‌پوشه‌ها بر چسبندگی پوشش به سطح گونه‌های چوبی گردو regia juglans ، افرا پلت Acer velutinum و کاج Pinus eldarica پرداخته شد. به همین منظور نمونه

صفحه نخست

تماس با ما ،10004/iso ،iso9001 در طراحی، تولید و تامین انواع محصولات کامپوزیتی grp/frp، پوشش‌های صنعتی و ضدخوردگی تحت لیسانس شرکت‌های معتبر بین المللی فعالیت دارد. درپوش مخازن، طراحی پلت فرم‌ها

بیمه ما داروهایی که شامل بیمه نیست چه دارویی شامل بیمه

درباره این پوشش بیمه تکمیلی که در بیمه نامه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه ما قابل ارائه است، باید بگوییم که هر دارویی که با بیمه پایه یعنی تامین اجتماعی میتوانید آن را خریداری کنید یا هر دارویی که

کود مرغی مایع

کود مرغی مایع با آنالیزی تولید می شود که تمامی محصولات را تحت پوشش خود قرار دهد؟ کودهای مرغی مایع در ایران عمدتا با توجه به شرایط اقلیمی آب و هوایی مناطق حاصلخیز کشورمان تولید و به مصرف می رسد.

EFB فیبر پلت ماشین آلات تولید کنندگان و تولید کنندگان و

در اینجا تولید کنندگان و تامین کنندگان ماشین آلات پلت فرم فیلیپس efb را پیدا کنید. ما در حال ارائه پودر فیبر پلاستیکی efb با کیفیت بالا با قیمت رقابتی، لطفا مطمئن باشید برای خرید محصولات فله برای فروش در اینجا از کارخانه ما.

پلت‌فرم ملی برای حل مسئله با استفاده از هوش مصنوعی

ما سطوح مختلف بلوغ علم داده را پوشش می دهیم. آلاوان زندگی ما را متحول کرده است با آلاوان هم بر لبه دانش حرکت خواهید کرد و هم مشکلاتتان در سطوح مختلف مرتفع خواهد گشت.

چگونه بازی پلت‌فرم بسازیم؟

سلامدر این آموزش به صورت گام به گام یک بازی پلت‌فرم می‌سازیم. اگر تا به حال با Construct 2 کار نکرده‌اید یا بازی نساخته‌اید نگران نباشید. در این ویدئو همه چیز از ابتدا توضیح داده شده است و فرض را بر این گرفتیم که بیننده تا به

دیکشنری تخصصی

واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی پلت ، پلویید شده است 200 تا 300 کیلومتر پهنا و سطحی در حدود 226000 کیلومترمربع را زیر پوشش دارد ژرفای میانگین آن حدود 35 متر و ژرف ترین نقطه آن در کرانه ایرانی

پلت کانتور بیولیس مدل Must Have It

پلت کانتور بیولیس با بافت نرم و پودری که دارد به خوبی روی پوست می نشیند و به راحتی پخش و بلند می شود و بافت و پوشش یکدستی روی پوست به وجود می آورد. این پلت ماندگاری بسیار خوبی نیز دارد و باعث پاک

عامل اول را تحت تاثیر قرار با کیفیت خوراک پلت مطبوع است

سه کلید عناصر مطبوع آب و درجه حرارت و زمان. 1.Time این موضوع به نوع نرم کننده است. مطبوع دیگر دیگر زمان قدرت و بخار مواد را مخلوط مقدار بخار بیشتر افزوده خواهد شد و بهتر طیور خوراک ژلاتينه شدن و برای ورزشهای آبی تغذیه

پکیج‌های خصوصی آیلتس رایزن

ما يك مسير آكادميك هوشمند ايجاد مي‌كنيم و در اين مسير تا رسيدن به هدف در كنار شما خواهيم بود. شما همچنین می‌توانید در اين كلاس‌ها، دوستان خود را با پيش‌هماهنگي و بصورت رايگان نيز دعوت كنيد.

مناسب ترین پوشش کف محل کارتان را با مشاورین با تجربه ما

Apr 02 2017 مقایسه پوشش کفپوش پلی یورتان با اپوکسی. کفپوش پلی یورتان و اپوکسی هر دو پوشش‌های مناسبی برای محافظت از کف در برابر مواد شیمیایی، روغن، سایش و آسیب دیدن هستند. هر دو دارای خاصیت بازتاب نور، قابلیت پاک شوندگی آسان و طول

MPT محصولات دیگر ما و دستگاه پلت

آسیاب های ما طیف وسیعی از محصولات متنوع در صنایع مختلف و با خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوت را پوشش می دهند. این قابلیت مرهون طراحی مهندسی و تجربه سه دهه ای ما در تولید این ماشین آلات است.

ایمن‌ترین خودروهای اروپا کدام‌اند؟

Jan 25 2022 در کنار این خودرو، اشکودا فابیا امن‌ترین خودرو هاچ‌بک شهری اروپا شده است. اشکودا فابیا یک خودرو کوچک شهری است که روی پلت‌فرم فولکس پولو توسعه یافته، اما از فولکس پولو بسیار ایمن‌تر است

درباره ما

شرکت آروین عمران پوشش با بیش از یک دهه تجربه موفق در زمینه طراحیتهیهنصب و اجرا انواع محصولات ژئو سنتتیک با سابقه بسیار درخشان و دسته اول در فیلدهای تونل های شهریجاده ایمتروانتقال آبتاسیسات شهریگودهای

پلت فرم کپی تریدینگ Fiboda

3 4. سایت فیبودا Fiboda. همانطور که در پست قبل گفته شد پلت فرم Fiboda این امکان رو فراهم آورده که بتوانیم از ویژگی های منحصر به فرد این پلت فرم استفاده کنیم و کسب درآمد دلاری داشته باشیم.برای بررسی چند

رزومه علمی جناب آقای دکتر اصغر فلاح

ارزیابی مشخصه های رویشی توده های جنگل کاری شده خالص افرا پلت و آمیخته با توسکا، در سری دلاک خیل برآورد سطح تاج پوشش جنگل های شهری با استفاده از روش های نا پارامتری و داده های GeoEye 1 مقایسه ی

لیست محصولات ما

تماس با ما. آدرس دفتر مرکزی تهران، بزرگراه ستاری جنوب، فردوس غرب، سازمان برنامه مرکزی، پلاک ۴۹، طبقه چهارم، واحد ۲۵، بنیان پوشش مقاوم. وبسایت bpco. ایمیل Info bpco. تلفن ۴۴۹۴۳۵۹۰ ۰۲۱

دستگاه بذرکار سینی نشا مخصوص بذرهای پلت شده پوشش دار

620 سینی در ساعت دقت 99 درصد قالب قابل تعویض برای انواع سینی عدم نیاز به کمپرسوربرای اطلاعات بیشتر با شماره تماس بگیرید.

معلولان و افراد تحت پوشش بهزیستی مشکلات خود را با ما در

۲۲ تا ۲۹ تیرماه به عنوان هفته بهزیستی نام گذاری شده است، معلولان و افراد تحت پوشش بهزیستی می‌توانند سوالات و مشکلات خود را با ما در میان بگذارند. به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه

کیفیت ماشین تولید خوراک دام خط تولید خوراک پلت کارخانه

1T / H ماشین خوراک دام خوراک دام خوراکی منتظر تحویل به رواندا است پس از یک هفته تولید، ما 1t / h ماش sales amecco. . . Crystalmingming.

رزومه علمی جناب آقای دکتر اصغر فلاح

ارزیابی مشخصه های رویشی توده های جنگل کاری شده خالص افرا پلت و آمیخته با توسکا، در سری دلاک خیل برآورد سطح تاج پوشش جنگل های شهری با استفاده از روش های نا پارامتری و داده های GeoEye 1 مقایسه ی

معرفی و ثبت نام در صرافی پی فا 24 –

صرافی پی فا ۲۴ یکی از صرافی‌های ایرانی فعال در ارز دیجیتال است که خدمات زیادی را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد. در این صرافی با بهترین قیمت می‌توانید آرزوهای خود را به فروش برسانید و یا آن‌ها را بخرید. در صرافی پی فا ۲۴ این امکان را دارید که تا آرزوهای خود را در کیف پول نگه دارید و با خیالی آسوده سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهید. در ادامه با ثبت نام و احراز هویت در صرافی پی فا ۲۴ آشنا شد.

صرافی‌های بسیاری در حال حاضر در ایران فعالیت خود را آغاز کرده اند. سایت ارز دیجیتال payfa24 ویژگی‌هایی دارد که آن را به صرافی برتر ارز دیجیتال ایرانی تبدیل می کند.

ویژگی های صرافی پی فا ۲۴ :

 • خرید و فروش آنی و اتوماتیک
 • بیش از 400 ارز برتر بازار جهان!
 • اردر گذاری (سفارش) و تعیین حد خرید و فروش
 • امکان خرید تمام ارزها با بهترین قیمت در مقایسه با صرافی های موجود
 • پشتیبانی تلفنی و آنلاین به صورت شبانه روزی
 • کیف پول ارزی و ریالی برای نگهداری ارزهای دیجیتال خود
 • فروش رمز ارزها بدون احراز هویت
 • کسب درآمد از طریق پورسانت زیرمجموعه گیری

خرید و فروش آنی و اتوماتیک

اولین ویژگی پی فا ۲۴ خرید و فروش آنی و اتوماتیک است. در صرافی پی فا ۲۴ همه کاملا سریع و خودکار می‌گیرند و بدون لحظه ای درنگ می‌توانید بخرید و بفروشید.

بیش از 400 ارز برتر بازار جهان!دعوت از دوستان در olymp trade

تمامی ارزهای صرافی بایننس را در payfa24 می‌توانید انجام دهید. اگر رمزارزی در صرافی پی فا 24 قرار نیست تنها با یک تیکت پشتیبانی این رمزارز در فاصله زمانی نیم ساعت به لیست ارزهای صرافی اضافه می شود.

اردر گذاری (سفارش) و تعیین حد خرید و فروش

مهم ترین قابلیت صرافی پی فا ۲۴ که می‌توانم آن را با سایر صرافی‌های مشابه متمایز انجام دهد. در این بخش می‌توانید با قیمت فروش و قیمت خرید معملات خود را به راحتی کنترل کنید. برای مثل قصد دارید بیت کوین را زمانی که به قیمت 30 هزار دلار می رسید خریداری کنید. قرار دادن اردر و تعیین این محدوده به راحتی خود را ثبت می کنید و زمانی که قیمت بیت کوین کاهش می یابد و به 30 هزار دلار می رسد خرید شما به صورت خودکار و بدون نیاز به آنلاین بودن شما انجام شود. این عمل برای فروش نیز صدق می‌کند و شما می‌توانید تعیین کنید هرگاه قیمت بیت کوین به 60 هزار دلار برسد مقدار مشخصی از آن به فروش برسد. این امکان در بین صرافی های ایرانی کم نظیر است و هیچ صرافی ریالی امکان ارسال روی تمام ارزها را نمی‌دهد. در صرافی پی فا ۲۴ می‌توان بر روی بیش از ۴۰۰ رمز ارز خرید و خرید خرید.

امکان خرید تمام ارزها با بهترین قیمت در مقایسه با صرافی های موجود

قیمت‌های صرافی‌های مختلف را بررسی کنید تا متوجه شوید چرا پی فا ارزان‌ترین صرافی آنلاین ریالی است. همچنین صرافی ارز دیجیتال بدون کارمزد نیز یک شعار تبلیغاتی نیست! امورات در پی فا ۲۴ با کارمزد صفر درصد انجام می‌شود.

پشتیبانی تلفنی و آنلاین به صورت شبانه روزی

پشتیبانی یکی از مهمترین ارکان یک سایت خدماتی باشد. ما در صرافی پی بر این باوریم که بهترین صرافی آنلاین ایران باید یک پشتیبانی قوی داشته باشد.

کاربران پی فا 24 می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی مختلف با ما در ارتباط باشند.

کیف پول ارزی و ریالی برای نگهداری ارزهای دیجیتال خود

این کیف پول در آپدیت جدید سایت رمز دیجیتال payfa24 اضافه می شود و به کاربران این امکان را می دهد تا بدون مشکل رمزارزهای خود را در سایت پی فا 24 نگه دارند. این عمل هیچ محدودیتی یا مقداری ندارد و شما می‌توانید همیشه ارزهای خود را بدون انتقال به شبکه‌های خارجی، در پی فا ۲۴ داشته باشید.

فروش رمز ارزها بدون احراز هویت

برای فروش آرزوهای خود نیازی به رد کردن هفت خان رستم قربانی! در صرافی پی فا ۲۴ خبری از احراز هویت نیست و خیلی راحت می توانید آرزوهای خود را به فروش برسانید.

کسب درآمد از طریق پورسانت زیرمجموعه گیری

در صرافی پی فا ۲۴ می‌توانید با دعوت از دوستان خود از طریق لینکی که در پنل خود درآمدزایی کنید. با هر خرید آن‌ها بخشی از این پول به کیف پول شما واریز می‌شود.

برای کسب درآمد از بهترین سایت خرید و فروش ارز دیجیتال کافیست به پنل خود رفته و در دعوت از دوستان، لینک دعوت خود را کپی کنید و شروع به دعوت کنید.

نحوه ثبت نام در صرافی پی فا ۲۴

برای وارد شدن به صرافی پی فا 24 کلیک کنید

برای ثبت نام و کار با صرافی پی فا ۲۴ دعوت از دوستان در olymp trade راه آسانی در پیش دارید و کمتر از پنج دقیقه می‌توانید حساب خود را در پی ۲۴ راه‌اندازی کنید. همان طور که در بالا گفته شده است برای فروش ارزهای دیجیتال نیازی به احراز هویت در صرافی payfa 24. مراحل ثبت نام در پی فا 24 به شکل زیر است :

3.در مرحله بعد میبایست شماره تلفن همراه خودتون را وارد کنید. توجه کنید این شماره باید به اسم خودتان باشد.

ثبت نام در صرافی پی 24

4.کد برای ارسال می‌شود و باید کد را در زیر وارد کنید. در صورت نیامدن اس ام اس می‌توان از گزینه دریافت کد مجدد کد استفاده کرد.

صرافی پی 24 فا

5. بعد از تایید شماره تلفن همراه وارد مرحله آخر می‌شوید. در این قسمت باید اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

نام : اسم کوچک خود را وارد کنید

فامیل : فامیلی خود را در این قسمت بنویسید.

ایمیل: این قسمت اختیاری است و می توانید ایمیل خود را وارد کنید.

کلمه عبور : برای اکانت خود رمز عبور انتخاب کنید. رمز عبور خود را با حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و علائمی مانند @ و و و انتخاب کنید.

تکرار کلمه عبور : رمز عبور خود را مجددا تکرار کنید.

صرافی پی 24 اموزش

6. تبریک! حساب شما به همین راحتی در صرافی پی فا ۲۴ ساخته شده و می‌توانید شروع به ترید کنید.

احراز هویت در صرافی پی فا ۲۴

احراز هویت در صرافی پی فا ۲۴ صرافی‌های مشابه، در زودترین زمان ممکن صورت می‌گیرد. نه تنها همان روز است، بلکه در همان ساعت هویت شما تایید می‌شود و کمتر از 15 دقیقه می‌توانید این اکانت خود را بالاتر ببرید.

برای آشنایی کامل با احراز هویت در صرافی payfa24 ویدئو زیر را تماشا کنید :

خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی پی فا ۲۴

صرافی پی فا ۲۴ با ارائه قیمت‌های لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در ایران بهترین قیمت‌ها را دارد. خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی payfa24 به راحتی صورت می پذیرد. برای فروش ارزهای دیجیتال خود به شکل زیر عمل کنید :

2. حالا در این قسمت مقداری که قصد دارید از این آرزو بفروشید را انتخاب کنید و در پایین اگر توضیحی لازم است برای این تراکنش بنویسید. در انتها نحوه دریافت خود را انتخاب کنید. برای فروش سه راه برای دریافت، راه اول واریز مقدار ریالی آن به کیف پول خود در صرافی پی فا 24، راه دوم واریز به حساب بانکی شما و راه آخر واریز به حساب بانکی شخص دیگر.

برای خرید ارز دیجیتال در صرافی پی فا ۲۴ نیز راه آسانی در پیش دارید.

سپس هر مبلغی را که می‌خواهید تا کیف پولتان را وارد کنید و با کارت بانکی ای که در صرافی ثبت شده است، آن را پرداخت کنید.

سوالات متداول

هدف از نوشتن این مطلب، راهنمایی و آشنایی با صرافی پی فا ۲۴ بود. برای حال خوب شما سوالاتی که ممکن است در ذهن شما باشد را در ادامه توضیح می‌دهیم. اگر سوال دیگری ذهن شما را درگیر کرده است آن را در زیر همین پست در قسمت نظرات ما بپرسید

احراز هویت در صرافی پی فا ۲۴ الزامی است؟

برای فروش رمزهای خود نیازی به احراز هویت در صرافی پی فا ۲۴ نیست اما برای خرید نیازی به هویت احراز انجام دهید.

خرید و فروش رمز ارزها در صرافی پی فا ۲۴ چگونه انجام می‌شود؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی payfa24 بسیار آسان است. در این مقاله این بخش را با آموزش تصویری توضیح دادیم.

نحوه ثبت نام در صرافی پی فا ۲۴ چگونه است؟

نحوه ثبت نام و ورود به صرافی پی فا ۲۴ در این مقاله به صورت تصویری توضیح داده شده است. برای اطلاع از آخرین اخبار صرافی و تحلیل رمز ارزها کانال تلگرام صرافی پی فا ۲۴ و پیج اینستاگرام صرافی پی فا24 را دنبال کنید.

بهترین خدمات آنلاین واریز وجه و وام با پرداخت هزینه برای مراجعه به یک دوست

کسب درآمد با ارجاع به یک برنامه دوست آسانتر از کسب درآمد در یک شغل تمام وقت است.

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که در وب سایت هایی که به مردم پول و رونق رایگان پرداخت می کنند ثبت نام کنید! شما آماده هستید تا درآمد کسب کنید.

برای شروع به هیچگونه مدرک دانشگاهی و حتی سرمایه سرمایه گذاری نیاز ندارید.

تنها دعوت از دوستان در olymp trade چیزی که شما نیاز دارید یک راهنمای دوستان است که محصولاتی را توصیه و به آنها ایمان داشته باشد که با لینک شما خریداری می کنند. وقتی آنها طبق توصیه های شما عمل می کنند؛ رونق! رونق! ماتحت! دریافت می کنید

 • حساب DEMO
 • Trade با 1 دلار
 • تا 98٪ RoR
 • 10 دلار سپرده در دقیقه

و حتی اگر چه ، هزاران شرکت مختلف در سوله های مختلف با چنین گزینه های پاداش وجود دارد.

امروز فقط می خواهم روی چند سرویس انتقال پول آنلاین که بصورت حضوری از آنها استفاده می کنم تمرکز کنم که منبع اصلی درآمد ماهانه من در این وبلاگ ها هستند.

1. یک دوست را به Skrill ارجاع دهید

Skrill یک سرویس انتقال پول آنلاین است که به شما امکان ارسال و دریافت پرداخت از طریق اینترنت را می دهد. بهترین چیز در مورد Skrill ، این است که به شما امکان می دهد معاملات ایمن آنلاین را با کمترین هزینه انتقال انجام دهید.

به عنوان یک فریلنسر ، می توانید از Skrill برای دریافت وجه برای تمام پروژه های تمام شده خود از طریق وب سایت های مختلف آزاد استفاده کنید

برای پرداخت سفارشات آزاد نیز می توانید از Skrill استفاده کنید.

جالب اینجاست که همه کاربران حساب Skrill این امتیاز را برای مراجعه به دوستان کسب می کنند و برای کلیه معاملات انجام شده توسط این درآمدها پرداخت می شوند.

کمیسیون Skrill می تواند از $ 0.01 تا رقم های نامحدود باشد. با چنین کمیسیون های کم ، شما به هزاران دوست معامله روزانه نیاز دارید تا پول کافی برای خرید یک فنجان قهوه در پایان ماه دریافت کنید.

اگر علاقه مندید که Skrill به یک برنامه دوست مراجعه کنید ، کلیک کنید برای ورود به سایت یا ثبت نام اینجا را کلیک کنید

هنگامی که وارد سیستم شدید ، بر روی تنظیمات و سپس برنامه ارجاع کلیک کنید ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است. پیوندی را مشاهده خواهید کرد. پیوند را با دوستان خود کپی کرده و به اشتراک بگذارید.

 • حساب DEMO
 • Trade با 1 دلار
 • تا 98٪ RoR
 • 10 دلار سپرده در دقیقه

اگر دوستانتان از این لینک برای ثبت نام استفاده می کنند ، هنگام انجام معامله ، درآمد کسب می کنید.

Skrill Mpesa - به یک دوست مراجعه کنید

2. Friend را به Neteller ارجاع دهید

مانند Skrill ، Neteller نیز یکی دیگر از خدمات بین المللی انتقال پول با هزینه کم است که برای واریز پول به حساب های فارکس و سایر سیستم عامل های خدمات اجتماعی استفاده می شود.

اگر در کنیا هستید ، می توانید چند ثانیه پول را از نتلر به مپسا برگردانید.

همچنین می توانید پول را از Neteller به سایر کیف پول های الکترونیکی مانند بیت کوین ، پول کامل یا پرداخت Evonex برداشت کنید.

برخلاف Skrill ، Netteller خدمات دوست ارجاع تحت خدمات خود ندارد. اما این بدان معنا نیست که شما نمی توانید کسی را به Neteller ارجاع دهید و برای آن پول دریافت کنید. تو می توانی! اما چگونه؟

Paysafe برنامه های وابسته را برای Skrill و Neteller اجرا می کند. با این حال ، برنامه وابسته فقط برای افراد و مشاغل دارای وب سایت است.

به همین ترتیب ، ورود به آن محدود و دشوار است.

هرچند نگران نباشید ، من وب سایت شما را به صورت رایگان طراحی می کنم تا به شما دست بالایی بدهد جزئیات این فرصت جالب را پیدا کنید اینجا.

3. Payoneer - با مراجعه به یک دوست 25 دلار درآمد کسب کنید.

Payoneer از جمله برنامه هایی است که در تجارت آنلاین با انتقال پول پرداخت می کند.

Payoneer مانند دو سرویس اول در این پست ، خدمات انتقال بین المللی پول آنلاین و پرداخت دیجیتال را به صورت بین المللی ارائه می دهد.

می توانید از Payoneer برای خرید آنلاین ، پرداخت آنلاین و یا برداشت پول ارسال شده از خارج در هر دستگاه خودپرداز در سراسر کشور استفاده کنید.

هنگامی که شما برای این سرویس ثبت نام کنید ، شما همچنین واجد شرایط دریافت خدمات Payoneer به یک دوست دوستانه می شوید برای هر دوستی که آورده اید 25 دلار درآمد دارد در هیئت مدیره

و همچنین جذب افراد به این سرویس آسان است زیرا دوستان شما نیز برای ثبت نام در زیر 25 دلار رایگان پول دریافت می کنند.

به طور خلاصه ، کار شما این است که به دوستانتان در مورد Payoneer بگویید و توصیه می کنید که از طریق لینک payoneer شما عضو شوید. وقتی این اتفاق بیفتد ، هر دو شما 25 دلار دریافت می کنید.

برای شروع درآمد ، به حساب خود وارد شوید و روی کادر تحت عنوان - 25،XNUMX دلار درآمد کسب کنید در نوار کناری خود برای شروع ثبت نام کنید

با Payoneer 25 دلار درآمد کسب کنید

4. PayPal - به یک دوست خود مراجعه کنید و 5 دلار تا 100 دلار درآمد کسب کنید

یکی دیگر از خدمات جالب انتقال پول که به شما کمک می کند تا به دوستان خود مراجعه کنید ، پی پال است. با این حال ، این برنامه در حال حاضر فقط در آمریکا است.

بنابراین اگر در آمریکا هستید و یک حساب پی پال دارید ، فقط برنامه پی پال را بارگیری کنید.

 • وارد حساب پی پال خود شوید
 • بر روی دکمه تنظیمات کلیک کنید
 • سپس سرانجام بر روی ارجاع یک دوست کلیک کنید و 5 دلار دریافت کنید تا برای هر یک از مخاطبین خود که ثبت نام می کنید درآمد کسب کنید

توجه داشته باشید که اگر این امتیاز را دارید که با پی پال درآمد کسب کنید به یک سرویس دوست مراجعه کنید ، این بخشی از قوانینی است که شما فقط پیوند را با مخاطب خود به اشتراک می گذارید و نه عموم.

فارکس حرفه ای

نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی

نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی: برای افتتاح کابین تجاری در بروکر Alpari روی لینک زیر کلیک کنید:

شکل 1 : در صفحه ثبت نام بروکر آلپاری در مرحله اول، نام و نام خانوادگی را به انگلیسی وارد نموده و پس از ورود ایمیل و شماره موبایل، تیک تایید شرایط توافقنامه را فعال کنید. سپس روی دکمه ادامه کلیک کنید.

شکل 2: در مرحله دوم ثبت نام آلپاری، کشور محل اقامت خود را مشخص نموده و شهر خود را وارد نمایید، روی دکمه ادامه کلیک کنید (نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی).

استراتژی های آلپاری - نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی - افتتاح حساب در بروکر آلپاری - الپاری باینری آپشن - آموزش کار با سایت تاپ چنج alpari

شکل 3: در مرحله تایید ایمیل یا شماره موبایل برای افتتاح حساب تجاری آلپاری، روش دریافت کد را مخص نمایید. سپس اعداد مشخص شده را به قسمت چپ انتقال دهید. برای دریافت کد روی دکمه مربوطه کلیک کنید.

روی دکمه " وارد کردن " کلیک نمایید و اگر در قسمت معرف کد 4900647 را مشاهده نمی کنید آنگاه آنرا به صورت دستی وارد نمایید.

استراتژی های آلپاری - نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی - افتتاح حساب در بروکر آلپاری - الپاری باینری آپشن - آموزش کار با سایت تاپ چنج alpari

شکل 4: پس از دریافت کد تایید افتتاح حساب بروکر Alpari، آن کد را در قسمت :کد تایید" وارد نمایید و روی دکمه " اتمام ثبت نام " کلیک کنید (نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی).

استراتژی های آلپاری - نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی - افتتاح حساب در بروکر آلپاری - الپاری باینری آپشن - آموزش کار با سایت تاپ چنج alpari

شکل 5: پس از وارد کردن اطلاعات برای ثبت نام در آلپاری فارسی ، می توانید از رمز عبور ارسال شده به ایمیل خود استفاده نمایید یا پسورد (رمز عبور) مورد نظر خود را انتخاب کرده و وارد نمایید سپس روی دکمه فعال سازی کلیک کنید.

استراتژی های آلپاری - نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی - افتتاح حساب در بروکر آلپاری - الپاری باینری آپشن - آموزش کار با سایت تاپ چنج alpari

شکل 6: در صفحه اصلی کابین معاملاتی بروکر آلپاری ، در بخش حساب من روی ارسال مدارک کلیک کنید.

استراتژی های آلپاری - نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی - افتتاح حساب در بروکر آلپاری - الپاری باینری آپشن - آموزش کار با سایت تاپ چنج alpari

شکل 7: در قسمت اطلاعات دعوت از دوستان در olymp trade شخصی، می توانید تمامی موارد را با توجه به مدارک شناسایی مانند پاسپورت یا کارت ملی خودتان وارد نمایید (نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی).

در بخش انتخاب مدارک شناسایی می توانید گذرنامه یا کارت ملی را انتخاب کرده و با کمک دکمه انتخاب فایل برای ارسال آن را آپلود کرده و روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

استراتژی های آلپاری - نحوه ثبت نام بروکر معتبر آلپاری Alpari فارسی - افتتاح حساب در بروکر آلپاری - الپاری باینری آپشن - آموزش کار با سایت تاپ چنج alpari

پس از افتتاح حساب و تکمیل ثبت نام شما در بروکر آلپاری، می توانید با مشاوران ما در تلگرام یا واتسآپ تماس گرفته و از فایل های راهنما، دروس و فنون ترید موفق، سیگنال های روزانه و آخرین اخبار بازارهای معاملاتی و بورس بهره ببرید.

تلگرام ، واتس آپ ، وایبر و ایمو و لاین : 00971555406880

تماس مستقیم با مشاورین https://t.me/pforex

شماره های تماس با ما : 971555406880+ و 442032870800+

طرح معرفی دوست بروکر آلپاری

نکته مهم: با افتتاح حساب از طریق فارکس حرفه ای و یا انتقال حساب به لیست فارکس حرفه ای ، می توانید بابت تک تک معاملات خود کمیسیون ریبیت دریافت نمایید. با معرفی افراد به فارکس دعوت از دوستان در olymp trade حرفه ای بابت تمامی معاملات افراد معرفی شده ، در تمامی بروکرهای معتبر دریافت نمایید.

در این مطلب به شرایط و قوانین طرح معرفی دوست در بروکر آلپاری می‌پردازیم. این موارد به تمام شرکت‌کنندگان در این طرح اعمال می‌شود و مشتریان با استفاده از آن، در واقع این قوانین را قبول می‌کنند.

به وسیله‌ی این طرح، مشتریان می‌توانند با جذب و معرفی افراد بیشتری به بروکر آلپاری، طبق قوانین این طرح، پاداش کسب کنند.

طرح معرفی دوست بروکر آلپاری - دعوت از مشتریان بروکر Alpari - کمیسیون‌های بروکر آلپاری

شرایط کسب پاداش از این طرح Alpari

1 – این اولین باری باشد که شخص معرفی‌شده در این بروکر ثبت نام می‌کند.

2 – قبل از ثبت نام با myAlpari، مشتری جدید با لینک معرفی یا Referral مشتری قبلی، وارد سایت این بروکر شود.

3 – همینطور توجه داشته باشید که اگر مشتری جدید بلافاصله در بروکر ثبت‌نام نکند، کوکی‌های وب‌سایت به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که با بازگشت مشتری تا بازه یک ساله، معرفی به شمار بیاید.

همانطور که انتظار می‌رود، مشتریانی که افراد جدیدی را به بروکر دعوت می‌کنند، به عنوان بخشی از این طرح پاداش دریافت می‌کنند.

در صورتی که مشتری دعوت‌شده تا 30 روز پس از ثبت‌نام، به اندازه حداقل 35 دلار آمریکا به حساب خود واریز کند، دعوت‌کننده از پاداش بهره‌مند خواهد شد.

برای اینکه به مشتری دعوت‌شده و دعوت‌کننده پاداشی دریافت کنند، مشتری جدید باید به یک فعالیت معاملاتی در بروکر آلپاری با توجه به خدمات سرمایه‌گذاری ارائه شده، بپردازد.

حداقل فعالیت معاملاتی برای این طرح، 10 لات (lot) استاندارد برای همه‌ی انواع حساب‌ها از جمله حساب نانو است.

کمیسیون‌های بروکر آلپاری - کسب پاداش در بازار معاملاتی فارکس - آموزش ثبت نام در بروکر Alpari

بنابراین با شارژ حساب به اندازه حداقل 35 دلار در یک دوره 30 روزه، و انجام معامله حداقل 10 لات استاندارد، مشتری دعوت‌شده، 1000 ALP (امتیازات بونوس به عنوان بخشی از طرح کش‌بک آلپاری)، دریافت می‌کند.

مشتری جدید می‌تواند از این امتیاز ALP برای پرداخت کمیسیون‌ها یا کاهش اسپرد و تبدیل آن به پول واقعی استفاده کند.

همینطور توجه داشته باشید که پاداش مشتری دعوت‌کننده در این شرایط، 35 دلار آمریکا خواهد بود. این پاداش به طور ماهانه، پس از پایان دوره‌ی 30 روزه اول و دیده نشدن تخلف از دو طرف، پرداخت خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.