شناسایی سهام ارزشمند و پرسود


تلاش کن تا سرمایه گذار ارزشمندی باشی و ارزشمند زندگی کنی.

سهم اقلیت چیست؟ | محاسبه سهم اقلیت در ترازنامه

سهم اقلیت آن بخش از سهام شرکت فرعی است که توسط شرکت اصلی خریداری نشده است. واحد‌های تجاری فرعی، شرکت‌های کوچکی هستند که در زیر مجموعه یک شرکت بزرگ قرار می‌گیرند و به فعالیت‌های اقتصادی پر سود می‌پردازند. بسیاری از امور مالی شرکت‌های زیر مجموعه از قبیل تهیه صورت‌های مالی تلفیقی نیز زیر نظر شرکت اصلی انجام می‌شود. سهم اقلیت نیز، در صورت وجود، باید محاسبه و به طور جداگانه در این ترازنامه تلفیقی منعکس شود. در ادامه این مقاله از گروه نرم افزاری محک به بررسی فرمول سهم اقلیت، نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص دارایی‌ها و نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترازنامه و… می‌پردازیم.

سهم اقلیت چیست محاسبه سهم اقلیت در ترازنامه

فهرست مطالب

سهم اقلیت

صورت های مالی تلفیقی چیست؟

هر سازمان و شرکتی اعم از شرکت مادر و شرکت‌های تابع آن، صورت‌های مالی مخصوص خودشان را دارند. حسابدار هر کدام از این سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت جداگانه اقدام به تهیه صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌کند. صورت‌های مالی تلفیقی نیز ترکیب اطلاعات مالی شرکت‌های زیر مجموعه با شرکت مادر است.

در صورتهای مالی تلفیقی، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها، همچنین درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با یکدیگر تلفیق می‌شوند. مثلاً وجه نقدی که در ترازنامه تلفیقی شرکت‌ها گزارش می‌شود حاصل جمع وجه نقد همه شرکت‌های تابعه و شرکت اصلی است و حتی بدهی‌های شرکت‌های تابعه و شرکت مادر با یکدیگر جمع می‌شوند.

توجه به این نکته ضروری است که شرکت‌های تابعه و شرکت مادر با یکدیگر یک شخصیت اقتصادی واحد را تشکیل می‌دهند و شرکت مادر موظف است علاوه بر صورت‌های مالی خود، صورت‌های مالی تلفیقی را نیز تهیه کند.

مزایای حسابداری تلفیقی چیست؟

 • هزینه‌های ثابت و فعالیت‌های اضافی که در شرکت‌ها وجود دارد حذف می‌شود.
 • هماهنگی بین بخش‌های تولید و سایر بخش‌ها ایجاد می‌شود.
 • هزینه‌های مالی کاهش می‌یابد در نتیجه بهره وری بالایی در شرکت ایجاد می‌شود.
 • امتیازهای قانونی و مالیاتی زیادی نصیب شرکت می‌شود.
 • سرعت دستیابی به منابع مالی افزایش می‌یابد و مدیریت بهتری در شرکت ایجاد می‌شود.

دلیل ارائه صورت های مالی تلفیقی چیست؟

به طور کلی هدف از حسابداری تلفیقی، جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت کلی و عملکرد مالی شرکت مادر و شرکت‌های تابعه آن برای اعضای سازمان و سرمایه گذران است. شرکت مادر به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از فعالیت‌های اقتصادی و مالی کل شرکت را نشان دهد و باید به صورت یک شخصیت اقتصادی منفرد نسبت به ارائه صورت های مالی اقدام کند.

معمولاً سرمایه گذاران شرکت مادر که برای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی به اطلاعاتی نظیر وضعیت مالی شرکت، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه نیاز دارند، از این صورت های مالی تلفیقی استفاده می‌کنند.

درواقع بدون حسابداری تلفیقی، امکان ارزیابی و بررسی دقیق یک شرکت به منظور سرمایه گذاری یا تأمین مالی وجود ندارد و بسیاری از استدلال‌هایی که بین مدیران شرکت و بخش‌های حسابداری و حسابرسی رخ می‌دهد، شامل چگونگی و نحوه تلفیق گزارش‌های مالی برای ارائه تصویر دقیقی از سلامت مالی شرکت است.

به همین منظور استفاده از حسابداری تلفیقی به منظور ترکیب و تلفیق اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت مادر و شرکت‌های تابعه بسیار ضروری و با اهمیت است.

سهم اقلیت چیست؟

طبق استاندارد حسابداری شماره 18 ایران، به آن بخش از سود یا زیان و خالص دارایی‌های یک واحد تجاری فرعی که با درنظرگرفتن تعدیلات تلفیقی به واحد تجاری اصلی تعلق نمی‌گیرد، سهم اقلیت می‌گویند.

شناسایی و انعکاس سهم اقلیت در صورتهای مالی

شناسایی و انعکاس سهم اقلیت در صورتهای مالی

 1. تئوری مالکیت
 2. تئوری شرکت اصلی (مادر)
 3. تئوری شخصیت تلفیقی (جداگانه)
 4. تئوری شخصیت استاندارد

در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت:

1. سهم اقلیت در تئوری مالکیت

در تئوری مالکیت، شرکت حسابداری اصلی از لحاظ ساختاری یک شرکت غیر سهامی یا مالکیتی است که تفکیک سهم اقلیت از اکثریت را در دستور کار خود قرار نداده است. در حسابداری به هر کدام از مواردی که در ترازنامه بررسی می‌شوند یک قلم می‌گویند.

در صورت عدم محاسبه سهم اقلیت، برای به دست آوردن قلم جدید تلفیقی، ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با سهم شرکت اصلی از ارزش دفتری قلم شرکت فرعی جمع می‌کنند. بدین تربیت فرمول سهم اقلیت بر اساس تئوری مالکیت به شرح زیر خواهد بود:

قلم شرکت فرعی + قلم شرکت اصلی = قلم جدید

نکته مهم اینکه در تئوری مالکیت برای تهیهٔ ترازنامه تلفیقی، تنها لازم است ارزش دفتری اقلام هر دو شرکت با هم جمع شوند و فرایند تجدید ارزیابی به کار نخواهد آمد. اما در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد فقط کافی است تأثیر آن در صورتهای مالی مستقل هر شرکت به تفکیک دیده شود.

تئوری مالکیت، کلیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی و اصول حسابداری را نقض کرده است و به صورت عملی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. با تشخیص سهم واحد اصلی از دارائی‌ها، بدهی‌ها و درآمد و هزینه‌های شرکت فرعی و انعکاس آنها در صورت های مالی تلفیقی در واقع سهم اقلیتی به وجود نمی‌آید.

2. سهم اقلیت در تئوری شرکت اصلی (مادر)

در تئوری شرکت اصلی، محور اصلی تهیهٔ صورتهای مالی تلفیقی اقلام شرکت اصلی خواهد بود. فرمول ثبت سهم اقلیت در تئوری شرکت اصلی به شرح زیر خواهد بود:

سهم شرکت اصلی + قلم شرکت فرعی + قلم شرکت اصلی= قلم جدید

از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های شرکت فرعی + ارزش دفتری + ارزش دفتری = تئوری شرکت اصلی

بر اساس این فرمول، برای محاسبهٔ قلم جدید تلفیقی باید ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با ارزش دفتری قلم شرکت جمع کرد. اما در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد، باید سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی محاسبه و به قلم جدید اضافه شود. در این تئوری شرکت اصلی، سهم اقلیت در قسمت بدهی‌های صورت وضعیت مالی منعکس می‌گردد و سود تقسیمی به اقلیت هزینه تلقی می‌گردد. مبنای محاسبه سهم اقلیت مبلغ دفتری است و افزایش و کاهش ارزش منصفانه سهم اقلیت شناسائی نمی‌شود.

نکته: سرقفلی تلفیقی در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برابر است و فقط به‌اندازهٔ سهم شرکت اصلی شناسائی می‌گردد.

3. سهم اقلیت در تئوری شخصیت تلفیقی

در تئوری شخصیت تلفیقی، محور و اساس تهیهٔ صورت های مالی تلفیقی، اقلام شرکت‌های اصلی و فرعی در کنار هم می‌باشد.

قلم شناسایی سهام ارزشمند و پرسود شرکت فرعی + قلم شرکت اصلی = قلم جدید تلفیقی

ارزش منصفانه + ارزش دفتری = تئوری شخصیتی

4. سهم اقلیت در تئوری استاندارد

تئوری استاندارد روشی است که بر اساس تئوری‌های شرکت اصلی و تلفیقی اجرا می‌گردد اما در عمل این تئوری به تئوری شخصیت تلفیقی نزدیک است یعنی برای محاسبهٔ قلم جدید دقیقاً مشابه تئوری شخصیت تلفیقی عمل می‌شود.

ضوابط تلفیق در حسابداری چیست؟

همان‌طور که گفتیم به صورت مالی ترکیبی شرکت مادر و شرکت‌های تابع آن، صورت مالی تلفیقی می‌گویند. برای تهیه این صورت های مالی مطابق با روش‌های حسابداری تلفیقی، از کاربرگ حسابداری استفاده می‌شود. در کاربرگ‌های حسابداری، اطلاعات مختلف طبق صورت‌های مالی جداگانه شرکت مادر و شرکت‌های تابعه درج می‌شود.

در کاربرگ‌های تلفیقی دو ستون برای تعدیلات تلفیقی در نظر گرفته می‌شود. این ستون‌ها اطلاعات صورت‌های مالی شرکت مادر و شرکت‌های تابعه را تعدیل می‌کنند و نتیجه آنها به ستون آخر کاربرگ منتقل می‌شود. علاوه بر این‌ها با استفاده از نرم‌افزار حسابداری به راحتی می‌توان صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مادر و زیر مجموعه‌های آن را به دست آورد.

نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص دارایی‌ها

بر اساس استاندارد حسابداری شماره 18، سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص دارایی‌های واحد تجاری فرعی باید متناسب با سهم آنان از مبلغ دفتری خالص دارایی‌های واحد تجاری فرعی پیش از تحصیل به‌علاوه سهم آنان از تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از تاریخ تحصیل واحد تجاری به بعد محاسبه شود.

در استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای محاسبه سهم اقلیت از خالص دارایی‌ها، علاوه بر روش پذیرفته شده در استاندارد حسابداری شماره 18، روش ارزش منصفانه نیز پذیرفته شده است. یعنی می‌توان سهم اقلیت را بر اساس ارزش منصفانه دارایی‌های قابل شناسایی پس از کسر ارزش منصفانه بدهی‌های قابل شناسایی محاسبه کرد.

نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترازنامه

در استاندارد حسابداری شماره 18، خالص دارایی‌های قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترازنامه باید به‌عنوان سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی، در بخش حقوق صاحبان سرمایه شناسایی سهام ارزشمند و پرسود ثبت شود. این شیوه ارائه متکی به تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است که بر اساس آن، شرکت اصلی و شرکت‌های تابع آن به‌عنوان یک واحد اقتصادی یگانه تلقی می‌شود. در ایالات متحد و کشورهایی که از آن پیروی می‌کنند سهم اقلیت در ترازنامه بین دو بخش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرد.

نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان

نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان

طبق استاندارد حسابداری شماره 18 که بر اساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است، سهم اقلیت از سود یا زیان خالص فعالیت‌های عادی طی دوره که قابل انتساب به اقلیت است، باید تحت عنوان سهم اقلیت به طور جداگانه زیر صورت سود و زیان تلفیقی ثبت شود و هرگونه سود یا زیان غیرمترقبه قابل انتساب به اقلیت نیز باید به طور جداگانه زیر صورت مزبور منعکس شود. بر اساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، صورت سود و زیان تلفیقی باید نشان دهنده سود کل شرکت اصلی و شرکت‌های تابع آن باشد.

مانده بدهکار سهم اقلیت

طبق بند 19 استاندارد حسابداری شماره 18، سودها و زیان‌های واحدهای تجاری فرعی باید به نسبت میزان مالکیت اکثریت و اقلیت در طی دوره، بین آنها تسهیم شود. هرگاه زیان‌های قابل انتساب به اقلیت، منجر به ایجاد مانده بدهکار سهم اقلیت شود، سهم اکثریت باید به میزان تعهدات قانونی یا تجاری برای جبران زیان‌های انباشته بازیافت نشدنی قابل انتساب به سهم اقلیت تعدیل شود.

در این مورد، استانداردهای حسابداری بین‌المللی با استاندارد حسابداری ایران متفاوت است. طبق بند 27 استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 27، اگر زیان‌های قابل انتساب به سهم اقلیت در یک واحد فرعی تلفیق شده بیش از سهم او از حقوق صاحبان سهام واحد تجاری فرعی باشد، این مبلغ مازاد و هرگونه زیان اضافه قابل انتساب به سهم اقلیت از سهم اکثریت در حقوق صاحبان سهام کسر می‌شود مگر اینکه صاحبان سهام اقلیت، در این مورد تعهدات خاصی را به عهده داشته باشند.

لازم به ذکر است که استانداردهای حسابداری ایالات متحد با استانداردهای بین‌المللی حسابداری سازگار است، اما استانداردهای حسابداری انگلستان با استاندارد حسابداری شماره 18 ایران مطابقت دارد.

ارائه صورت های مالی تلفیقی با نرم افزار حسابداری محک

در دنیای امروز، صاحبان کسب و کار بسیاری با هدف حذف برخی از هزینه‌های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید، اعمال مدیریت بهتر و افزایش بهره‌وری، کاهش مخاطره، دستیابی سریع‌تر به منابع مالی، کسب مزیت‌های شناسایی سهام ارزشمند و پرسود شناسایی سهام ارزشمند و پرسود رقابتی و ورود به بازارهای جدید و نیز بهره‌مندی از مزایای قانونی و مالیاتی اقدام به ترکیب واحدهای تجاری می‌کنند.

در صورت ترکیب واحدهای تجاری، صورت های مالیاتی تلفیقی نیز معنا پیدا می‌کند و باید برای محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها، همچنین درآمدها و هزینه‌های آن‌ها به اداره امور مالیاتی ارائه شوند. شما می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار حسابداری محک به راحتی صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مادر و زیر مجموعه‌های آن را تهیه کرده و بدون خطا به سازمان مربوطه ارائه کنید.

آنچه در مورد بورس به شما نمی‌گویند

آنچه در مورد بورس به شما نمی‌گویند

پدیده بسیار مهمی در کشور در حال رخ دادن است؛ رشد روزافزون کدهای فعال بورسی. بر اساس آمار شرکت‌کنندگان عرضه اولیه، فعالین در بورس طی یک‌سال، 10 برابر شده است و به نظر می‌رسد این رشد سریع ادامه دارد. این پدیده از جنبه‌های بسیاری قابل بررسی است و دوستان پژوهشگری که به دنبال موضوع پایان‌نامه ارشد و دکترا هستند، می‌توانند در حوزه خرد، کلان پولی، رفتاری، حاکمیت شرکتی و اقتصاد سیاسی به این شوک بزرگ توجه کنند. در مورد این حوزه‌ها به خصوص حوزه خرد و رفتاری خانوار که بیشتر در حوزه تخصص و مورد توجه بنده هست، در زمان مناسب مطالبی را در کانال منتشر خواهم کرد. علی‌الحساب و کوتاه انتظار می‌رود این شوک موجب تغییرات جدی رفتار پس‌انداز و مصرف خانوارها شود و در مواردی آموزش دانش مالی ماندگار و بسیار مفیدی داشته باشد. اما این رشد پیامدهای منفی را نیز به همراه دارد یکی از این پیامدها افزایش بی‌رویه کانال‌های تحلیل و سیگنال‌فروشی است که اگر اطلاع‌رسانی دقیق در موردشان نباشد، می‌توانند مانند موسسات کنکور در دهه هفتاد و هشتاد، موجب اتلاف منابع و سردرگمی بسیاری از خانوارهای بدون آگاهی شوند. در این پست چند باور رایج را که موجب زایش قارچ گونه کانال‌های تحلیل شده، از منظر علم اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

اول؛ سیگنال وی‌آی‌پی تقریبا امکان وقوع ندارد: یکی از شاخه‌های اقتصاد خرد مدرن نظریه‌بازی‌هاست. به زبان ساده در این نظریه بهینه‌سازی رفتار آحاد اقتصادی، تابعی از رفتار دیگر بازیگران است نه صرفا یک مساله مستقل فردی. این نظریه می‌تواند توضیح دهد که چرا هرگز تعادلی به نام فروش سیگنال ارزشمند نمی‌تواند شکل بگیرد. به زبان ساده‌تر هنگامی که نفع شخصی عدم همکاری در یک بازی حتی اندکی بیشتر باشد، بازیگران به سمت خروج از تعادل همکاری می‌روند. برای اطلاع بیشتر می‌توانید «بازی معمای زندانی» را در گوگل جست‌وجو کنید. بگذارید با مثالی ملموس‌تر توضیح دهم: فرض کنید شخصی یک سیگنال بسیار ارزشمند خرید یک سهم را دارد.

چنانچه آن را حتی به یک نفر بفروشد، شخص‌گیرنده سیگنال می‌تواند ساعت 8 و 30 دقیقه فردا با میلیاردها تومان در صف خرید آن سهم قرار بگیرد. در این حالت خود فروشنده سیگنال از کسب سود از این خبر بازمی‌ماند و میلیاردها ضرر به خاطر فروش سیگنال یه قیمتی پایین کرده است. بنابر این تعادلی که کسی سیگنال ارزشمند را درکانال‌های وی‌ای‌پی و غیره بفروشد، بسیار نا محتمل است. آنچه احتمالا به فروش می‌رسد اطلاعات سوخت شده است.

دوم؛ تحلیل تکنیکال روش علمی نیست: علم و دانش اقتصاد چارچوب دقیق و شناسایی سهام ارزشمند و پرسود مشخصی دارد. نظریه عمومی در علم مالی و اقتصاد نظریه بازارهای کاراست و غیر قابل پیش بینی بودن آن. بنابر این چنانچه اطلاعات ارزشمندی از تاریخچه دارایی بتواند راهگشا باشد، خود را در قیمت‌های دارایی منعکس کرده است پس اساسا قیمت‌ها پیش‌بینی‌ناپذیرند و فقط به اخبار و اطلاعات جدیدو پیش‌بینی نشده واکنش می‌دهند.

حال بیاییم و فرض کارایی بازارها را هم حتی کنار بگذاریم و شهودی به قضیه نگاه کنیم: آنچه بدیهی است اینکه قیمت یک دارایی به عنوان یک سری زمانی، به متغیرهای متعددی از جمله نقدینگی، شرایط بازارهای موازی، نرخ تورم و ارز، اخبار پیرامون شرکت‌ها، سود انتظاری، گزارشات، محیط اقتصاد کلان، سیاست‌های دولت و غیره وابسته است. بنابر این فقط نگاه کردن به قیمت‌های گذشته نمی‌تواند چیزی را تعیین کند. بدیهی است نه! ؟ پس چرا اینقدر متداول شده است؟ چون سنتی برجای مانده از قرن هفدهم است و سنتها معمولا طرفداران خود را دارند. مانند طب سنتی که هنوز هم طرفداران خود را دارد. مدل‌های بسیار پیشرفته‌تر از تکنیکال مانند VAR یا ARDL تمامی متغیر‌های موثر را هم به همراه وقفه‌هایشان به مدل‌های تکنیکال کلاسیک اضافه کرده‌اند ولی باز هم قدرت پیش‌بینی بازار را ندارند چرا که اگر داشتند امروزه با کامپیوترهای پیشرفته و متدهای ماشین لرنینگ می‌شد به سرعت مولتی‌میلیاردر شد و در لیست مولتی‌میلیاردرهای دنیا باید چنین افرادی در صدر قرار می‌گرفتند. جان کلام اینکه کسی نمی‌تواند بازار را شکست دهد.

سوم؛ پس‌انداز ثروت‌زا است اما ثروتمند شدن کسی از بازار مالی، دلیل بر دانش بالای او نیست: شب گذشته یکی از اقوام با بنده تماس گرفت و از خوشحالی در پوست نمی‌گنجید. گویا 20 سال پیش مقداری سهام از محل کار به عنوان پاداش دریافت کرده بود ولی در این بیست سال توجهی به آن نداشته است. چندی پیش یه یاد آن می‌افتد و پس از پرس‌وجو متوجه می‌شود این سهام ارزش چند صد میلیونی دارد. نه کانال وی‌ای‌پی می‌دانست و نه تحلیل تکنیکال.

حال چه باید کنیم؟

1- اگر کد بورسی ندارید به سرعت برای دریافت آن اقدام کنید. دارایی‌های ارزشمند از سهم‌های بنیادی را شناسایی کرده و با توجه به سطح ریسک‌پذیری خود سبدی برای پس‌انداز تشکیل دهید. مثلا رمز ارزها بسیار پر سود ولی ریسکی هستند. در حال حاضر کمترین ریسک مربوط به عرضه‌های اولیه در بورس ایران است.

2- سعی کنید هر ماه اندکی پس‌انداز کرده و بر سبد خود بیفزایید به علاوه با اطلاعات به‌روز شده سبد را اصلاح کنید. اگر دانش لازم را ندارید از کارگزاری‌ها و شرکت‌های سبدگردان کمک بگیرید.

3- اخبار و اطلاعات را دنبال کنید در ایران بازار‌های تحولات زیاد و سریعی دارند با اطلاعات به‌روز شده سبد خود را اصلاح کنید.

کلام آخر: همان‌گونه که دهه 70 و 80 که شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات کنکور بودیم، احتمالا شاهد رشد قارچ گونه کانال VIP و تکنیکال و. خواهیم بود ولی شما مخاطب بزرگوار آگاه، به‌هوش و به‌روز باشید.

سهم اقلیت چیست؟ | محاسبه سهم اقلیت در ترازنامه

سهم اقلیت آن بخش از سهام شرکت فرعی است که توسط شرکت اصلی خریداری نشده است. واحد‌های تجاری فرعی، شرکت‌های کوچکی هستند که در زیر مجموعه یک شرکت بزرگ قرار می‌گیرند و به فعالیت‌های اقتصادی پر سود می‌پردازند. بسیاری از امور مالی شرکت‌های زیر مجموعه از قبیل تهیه صورت‌های مالی تلفیقی نیز زیر نظر شرکت اصلی انجام می‌شود. سهم اقلیت نیز، در صورت وجود، باید محاسبه و به طور جداگانه در این ترازنامه تلفیقی منعکس شود. در ادامه این مقاله از گروه نرم افزاری محک به بررسی فرمول سهم اقلیت، نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص دارایی‌ها و نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترازنامه و… می‌پردازیم.

سهم اقلیت چیست محاسبه سهم اقلیت در ترازنامه

فهرست مطالب

سهم اقلیت

صورت های مالی تلفیقی چیست؟

هر سازمان و شرکتی اعم از شرکت مادر و شرکت‌های تابع آن، صورت‌های مالی مخصوص خودشان را دارند. حسابدار هر کدام از این سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت جداگانه اقدام به تهیه صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌کند. صورت‌های مالی تلفیقی نیز ترکیب اطلاعات مالی شرکت‌های زیر مجموعه با شرکت مادر است.

در صورتهای مالی تلفیقی، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها، همچنین درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با یکدیگر تلفیق می‌شوند. مثلاً وجه نقدی که در ترازنامه تلفیقی شرکت‌ها گزارش می‌شود حاصل جمع وجه نقد همه شرکت‌های تابعه و شرکت اصلی است و حتی بدهی‌های شرکت‌های تابعه و شرکت مادر با یکدیگر شناسایی سهام ارزشمند و پرسود جمع می‌شوند.

توجه به این نکته ضروری است که شرکت‌های تابعه و شرکت مادر با یکدیگر یک شخصیت اقتصادی واحد را تشکیل می‌دهند و شرکت مادر موظف است علاوه بر صورت‌های مالی خود، صورت‌های مالی تلفیقی را نیز تهیه کند.

مزایای حسابداری تلفیقی چیست؟

 • هزینه‌های ثابت و فعالیت‌های اضافی که در شرکت‌ها وجود دارد حذف می‌شود.
 • هماهنگی بین بخش‌های تولید و سایر بخش‌ها ایجاد می‌شود.
 • هزینه‌های مالی کاهش می‌یابد در نتیجه بهره وری بالایی در شرکت ایجاد می‌شود.
 • امتیازهای قانونی و مالیاتی زیادی نصیب شرکت می‌شود.
 • سرعت دستیابی به منابع مالی افزایش می‌یابد و مدیریت بهتری در شرکت ایجاد می‌شود.

دلیل ارائه صورت های مالی تلفیقی چیست؟

به طور کلی هدف از حسابداری تلفیقی، جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت کلی و شناسایی سهام ارزشمند و پرسود شناسایی سهام ارزشمند و پرسود عملکرد مالی شرکت مادر و شرکت‌های تابعه آن برای اعضای سازمان و سرمایه گذران است. شرکت مادر به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از فعالیت‌های اقتصادی و مالی کل شرکت را نشان دهد و باید به صورت یک شخصیت اقتصادی منفرد نسبت به ارائه صورت های مالی اقدام کند.

معمولاً سرمایه گذاران شرکت مادر که برای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی به اطلاعاتی نظیر وضعیت مالی شرکت، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه نیاز دارند، از این صورت های مالی تلفیقی استفاده می‌کنند.

درواقع بدون حسابداری تلفیقی، امکان ارزیابی و بررسی دقیق یک شرکت به منظور سرمایه گذاری یا تأمین مالی وجود ندارد و بسیاری از استدلال‌هایی که بین مدیران شرکت و بخش‌های حسابداری و حسابرسی رخ می‌دهد، شامل چگونگی و نحوه تلفیق گزارش‌های مالی برای ارائه تصویر دقیقی از سلامت مالی شرکت است.

به همین منظور استفاده از حسابداری تلفیقی به منظور ترکیب و تلفیق اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت مادر و شرکت‌های تابعه بسیار ضروری و با اهمیت است.

سهم اقلیت چیست؟

طبق استاندارد حسابداری شماره 18 ایران، به آن بخش از سود یا زیان و خالص دارایی‌های یک واحد تجاری فرعی که با درنظرگرفتن تعدیلات تلفیقی به شناسایی سهام ارزشمند و پرسود واحد تجاری اصلی تعلق نمی‌گیرد، سهم اقلیت می‌گویند.

شناسایی و انعکاس سهم اقلیت در صورتهای مالی

شناسایی و انعکاس سهم اقلیت در صورتهای مالی

 1. تئوری مالکیت
 2. تئوری شرکت اصلی (مادر)
 3. تئوری شخصیت تلفیقی (جداگانه)
 4. تئوری شخصیت استاندارد

در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت:

1. سهم اقلیت در تئوری مالکیت

در تئوری مالکیت، شرکت حسابداری اصلی از لحاظ ساختاری یک شرکت غیر سهامی یا مالکیتی است که تفکیک سهم اقلیت از اکثریت را در دستور کار خود قرار نداده است. در حسابداری به هر کدام از مواردی که در ترازنامه بررسی می‌شوند یک قلم می‌گویند.

در صورت عدم محاسبه سهم اقلیت، برای به دست آوردن قلم جدید تلفیقی، ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با سهم شرکت اصلی از ارزش دفتری قلم شرکت فرعی جمع می‌کنند. بدین تربیت فرمول سهم اقلیت بر اساس تئوری مالکیت به شرح زیر خواهد بود:

قلم شرکت فرعی + قلم شرکت اصلی = قلم جدید

نکته مهم اینکه در تئوری مالکیت برای تهیهٔ ترازنامه تلفیقی، تنها لازم است ارزش دفتری اقلام هر دو شرکت با هم جمع شوند و فرایند تجدید ارزیابی به کار نخواهد آمد. اما در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد فقط کافی است تأثیر آن در صورتهای مالی مستقل هر شرکت به تفکیک دیده شود.

تئوری مالکیت، کلیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی و اصول حسابداری را نقض کرده است و به صورت عملی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. با تشخیص سهم واحد اصلی از دارائی‌ها، بدهی‌ها و درآمد و هزینه‌های شرکت فرعی و انعکاس آنها در صورت های مالی تلفیقی در واقع سهم اقلیتی به وجود نمی‌آید.

2. سهم اقلیت در تئوری شرکت اصلی (مادر)

در تئوری شرکت اصلی، محور اصلی تهیهٔ صورتهای مالی تلفیقی اقلام شرکت اصلی خواهد بود. فرمول ثبت سهم اقلیت در تئوری شرکت اصلی به شرح زیر خواهد بود:

سهم شرکت اصلی + قلم شرکت فرعی + قلم شرکت اصلی= قلم جدید

از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های شرکت فرعی + ارزش دفتری + ارزش دفتری = تئوری شرکت اصلی

بر اساس این فرمول، برای محاسبهٔ قلم جدید تلفیقی باید ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با ارزش دفتری قلم شرکت جمع کرد. اما در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد، باید سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی محاسبه و به قلم جدید اضافه شود. در این تئوری شرکت اصلی، سهم اقلیت در قسمت بدهی‌های صورت وضعیت مالی منعکس می‌گردد و سود تقسیمی به اقلیت هزینه تلقی می‌گردد. مبنای محاسبه سهم اقلیت مبلغ دفتری است و افزایش و کاهش ارزش منصفانه سهم اقلیت شناسائی نمی‌شود.

نکته: سرقفلی تلفیقی در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برابر است و فقط به‌اندازهٔ سهم شرکت اصلی شناسائی می‌گردد.

3. سهم اقلیت در تئوری شخصیت تلفیقی

در تئوری شخصیت تلفیقی، محور و اساس تهیهٔ صورت های مالی تلفیقی، اقلام شرکت‌های اصلی و فرعی در کنار هم می‌باشد.

قلم شرکت فرعی + قلم شرکت اصلی = قلم جدید تلفیقی

ارزش منصفانه + ارزش دفتری = تئوری شخصیتی

4. سهم اقلیت در تئوری استاندارد

تئوری استاندارد روشی است که بر اساس تئوری‌های شرکت اصلی و تلفیقی اجرا می‌گردد اما در عمل این تئوری به تئوری شخصیت تلفیقی نزدیک است یعنی برای محاسبهٔ قلم جدید دقیقاً مشابه تئوری شخصیت تلفیقی عمل می‌شود.

ضوابط تلفیق در حسابداری چیست؟

همان‌طور که گفتیم به صورت مالی ترکیبی شرکت مادر و شرکت‌های تابع آن، صورت مالی تلفیقی می‌گویند. برای تهیه این صورت های مالی مطابق با روش‌های حسابداری تلفیقی، از کاربرگ حسابداری استفاده می‌شود. در کاربرگ‌های حسابداری، اطلاعات مختلف طبق صورت‌های مالی جداگانه شرکت مادر و شرکت‌های تابعه درج می‌شود.

در کاربرگ‌های تلفیقی دو ستون برای تعدیلات تلفیقی در نظر گرفته می‌شود. این ستون‌ها اطلاعات صورت‌های مالی شرکت مادر و شرکت‌های تابعه را تعدیل می‌کنند و نتیجه آنها به ستون آخر کاربرگ منتقل می‌شود. علاوه بر این‌ها با استفاده از نرم‌افزار حسابداری به راحتی می‌توان صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مادر و زیر مجموعه‌های آن را به دست آورد.

نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص دارایی‌ها

بر اساس استاندارد حسابداری شماره 18، سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص دارایی‌های واحد تجاری فرعی باید متناسب با سهم آنان از مبلغ دفتری خالص دارایی‌های واحد تجاری فرعی پیش از تحصیل به‌علاوه سهم آنان از تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از تاریخ تحصیل واحد تجاری به بعد محاسبه شود.

در استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای محاسبه سهم اقلیت از خالص دارایی‌ها، علاوه بر روش پذیرفته شده در استاندارد حسابداری شماره 18، روش ارزش منصفانه نیز پذیرفته شده است. یعنی می‌توان سهم اقلیت را بر اساس ارزش منصفانه دارایی‌های قابل شناسایی پس از کسر ارزش منصفانه بدهی‌های قابل شناسایی محاسبه کرد.

نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترازنامه

در استاندارد حسابداری شماره 18، خالص دارایی‌های قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترازنامه باید به‌عنوان سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی، در بخش حقوق صاحبان سرمایه ثبت شود. این شیوه ارائه متکی به تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است که بر اساس آن، شرکت اصلی و شرکت‌های تابع آن به‌عنوان یک واحد اقتصادی یگانه تلقی می‌شود. در ایالات متحد و کشورهایی که از آن پیروی می‌کنند سهم اقلیت در ترازنامه بین دو بخش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرد.

نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان

نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان

طبق استاندارد حسابداری شماره 18 که بر اساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است، سهم اقلیت از سود یا زیان خالص فعالیت‌های عادی طی دوره که قابل انتساب به اقلیت است، باید تحت عنوان سهم اقلیت به طور جداگانه زیر صورت سود و زیان تلفیقی ثبت شود و هرگونه سود یا زیان غیرمترقبه قابل انتساب به اقلیت نیز باید به طور جداگانه زیر صورت مزبور منعکس شود. بر اساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، صورت سود و زیان تلفیقی باید نشان دهنده سود کل شرکت اصلی و شرکت‌های تابع آن باشد.

مانده بدهکار سهم اقلیت

طبق بند 19 استاندارد حسابداری شماره 18، سودها و زیان‌های واحدهای تجاری فرعی باید به نسبت میزان مالکیت اکثریت و اقلیت در طی دوره، بین آنها تسهیم شود. هرگاه زیان‌های قابل انتساب به اقلیت، منجر به ایجاد مانده بدهکار سهم اقلیت شود، سهم اکثریت باید به میزان تعهدات قانونی یا تجاری برای جبران زیان‌های انباشته بازیافت نشدنی قابل انتساب به سهم اقلیت تعدیل شود.

در این مورد، استانداردهای حسابداری بین‌المللی با استاندارد حسابداری ایران متفاوت است. طبق بند 27 استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 27، اگر زیان‌های قابل انتساب به سهم اقلیت در یک واحد فرعی تلفیق شده بیش از سهم او از حقوق صاحبان سهام واحد تجاری فرعی باشد، این مبلغ مازاد و هرگونه زیان اضافه قابل انتساب به سهم اقلیت از سهم اکثریت در حقوق صاحبان سهام کسر می‌شود مگر اینکه صاحبان سهام اقلیت، در این مورد تعهدات خاصی را به عهده داشته باشند.

لازم به ذکر است که استانداردهای حسابداری ایالات متحد با استانداردهای بین‌المللی حسابداری سازگار است، اما استانداردهای حسابداری انگلستان با استاندارد حسابداری شماره 18 ایران مطابقت دارد.

ارائه صورت های مالی تلفیقی با نرم افزار حسابداری محک

در دنیای امروز، صاحبان کسب و کار بسیاری با هدف حذف برخی از هزینه‌های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید، اعمال مدیریت بهتر و افزایش بهره‌وری، کاهش مخاطره، دستیابی سریع‌تر به منابع مالی، کسب مزیت‌های رقابتی و ورود به بازارهای جدید و نیز بهره‌مندی از مزایای قانونی و مالیاتی اقدام به ترکیب واحدهای تجاری می‌کنند.

در صورت ترکیب واحدهای تجاری، صورت های مالیاتی تلفیقی نیز معنا پیدا می‌کند و باید برای محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها، همچنین درآمدها و هزینه‌های آن‌ها به اداره امور مالیاتی ارائه شوند. شما می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار حسابداری محک به راحتی صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مادر و زیر مجموعه‌های آن را تهیه کرده و بدون خطا به سازمان مربوطه ارائه کنید.

آزمونی که کمک می کند سرمایه گذار موفقی شوی

آزمون سرمایه گذاری

یادت نرود برای سرمایه گذاری هنرمندانه در بورس هر ماه این تست ها را بزنی!

چون الان داشتم به یکی از مراجعه کنندگان توصیه می کردم قرص ویتامین D پنجاه هزار واحد، ماهی یکبار مصرف کند.

او می گفت تهیه کرده ام ولی مصرف نمی کنم!

علتش را پرسیدم و او جواب داد:

 • چون یادم می رود
 • چون برای خودمان ارزش قائل نیستیم
 • چون ارزش سلامتی را نمی دانیم
 • چون حتما باید مریض شویم و هزار مدل قرص و آمپول مصرف کنیم
 • چون یِلخی زندگی می کنیم و فقط زنده هستیم

جالب است خودش می دانست که برای خودش ارزش قائل نیست و راه حل در دستانش بود،

ولی هیچ تلاشی نمی کرد تا ارزشمند شود و ارزشمند زندگی کند!

فراموش نکن تو ارزشمند هستی و باید ارزشمند زندگی کنی

برای اینکه مربی ذهن خودت شوی توصیه می کنم تا حداقل ماهی یکبار آزمون سرمایه گذاری در بورس را با دل و جان بزنی.

خیلی از سهامداران برای خودشان، پول شان و سرمایه گذاری های شان ارزش قائل نیستند و یِلخی سرمایه گذاری می کنند.

منتظر معجزه می مانند تا یک شبه پولدار شوند و اگر از معجزه خبری نشد، یک گالن بنزین می خرند، کبریت را روشن می کنند و سرمایه شان را آتش می زنند!

تلاش کن تا سرمایه گذار ارزشمندی باشی و ارزشمند زندگی کنی.

برای ساختن مدل ذهنی حرفه ای در سرمایه گذاری بازار بورس با قدرت شروع کن و هر ماه نتیجه آزمون را با ماه قبل خودت مقایسه کن.

تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزارهایی دارد؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال

در بازار بورس، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سود بیشتری دست پیدا کنند، صبوری پیشه کردن است. به دست آوردن سود بیشتر و خرید سهام با قیمت پایین و از همه مهم‌تر فروش آن در قیمت بالا، از اهدافی است که سرمایه‌گذاران در بازار بورس همیشه به دنبال آن هستند و برای رسیدن به این راه تلاش می‌کنند. در این بازار اصطلاحات و واژگان زیادی وجود دارد که یک سرمایه‌گذار واقعی باید بتواند با همه آن‌ها آشنایی کاملی داشته باشد. برای نمونه یک سرمایه‌گذار باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشد.

ویدیو پیشنهادی : آموزش ایچیموکو

ابتدا برای اینکه پی ببرید، تحلیل تکنیکال دارای چه ابزارهایی می‌باشد، باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال در این بازار، به معنای پیش‌بینی قیمت‌ها از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. شاید تصور کنید که به دست آوردن اطلاعات کامل در رابطه با وضعیت گذشته بازار کار دشواری است ولی یک فرد حرفه‌ای از طریق بررسی تغییرات، نوسان‌ قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا به راحتی می‌تواند از وضعیت قیمت‌ها در گذشته اطلاع کسب کند و به پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بپردازد. در واقع تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. هم‌چنین در این روش باید به جای توجه کردن به کالا، به رفتارهای بازار توجه کرد.

نکته مهم در رابطه با تحلیل تکنیکال این است که سه اصل مهم برای این تکنیک وجود دارد که شامل موارد زیر است:

 • همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
 • قیمت‌ها در قالب روند حرکت خواهند کرد.
 • تاریخ تکرار خواهد شد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال:

اکنون که دریافتید تحلیل تکنیکال چیست، باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید و بدانید که این ابزارها در بازار بورس چه تاثیراتی دارند و چه تاثیراتی می‌توانند به روی سرمایه افراد بگذارند. ابزارهای تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین مسائل حائز اهمیت در این تحلیل به حساب می‌آید که به صورت زیر می‌باشد.

ویدیو پیشنهادی : تحلیل تکنیکال

ویدیو پیشنهادی : فیلترنویسی در بورس

الگوهای قیمتی:

این ابزار در واقع عبارت است از اشکالی از نمودار سهام که به دلیل تعداد بالای تکرار در آن‌ها به روی نمودار قیمت، روند قیمت سهام بعد از آن، با درصد بالایی که معمولا بالای ۵۰ درصد است، در جهت خاصی قرار داده شده باشد که منظور صعودی و یا نزولی بودن آن است. ابزار الگوی قیمتی بیانگر این است که گذشته سهم خود را تکرار می‌کند و الگوهایی در نمودارهای سهم وجود دارد که در دفعات زیادی تکرار شده است و قیمت سهم بعد از این الگوها به روند مشخصی رسیده است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

شناختن این ابزار الگوهای قیمتی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند که برای خرید و یا فروش به قیمت مناسبی برسند. از معروف‌ترین ابزار الگوهای قیمتی الگوی برگشتی، الگوی ادامه‌دهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب و غیره می‎باشد. این روش در ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار از اهمیت زیادی برخوردار است.

ویدیو پیشنهادی :آموزش تابلوخوانی

انواع نمودار قیمتی:

نمودار خطی و نمودار کندل استیک از بهترین نمودارهای قیمتی است که به عنوان ابزارهای تحلیل تکنیکال مهمی به حساب می‌آید. نمودار خطی از ساده‌ترین انواع این نمودار حساب می‌شود ولی نوع کندل استیک که از آن در بازار بورس به عنوان نمودار شمعی نیز نام برده می‌شود، نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتری را ارائه خواهد داد. علاوه بر این نمودار کندل استیک نه تنها تمام اطلاعات نمودار خطی را بیان می‌کند، بلکه پایین‌ترین و بالاترین قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف به نمایش می‌گذارد.

یکی دیگر از مهم‌ترین نمودارها در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای روزانه است که شامل زمان و قیمت است. که در آن محور عمودی قیمت را و محور افقی زمان را نشان می‌دهد.

مقاله پیشنهادی :اصل‌های مهم سرمایه‌گذاری

اسیلاتور و اندیکاتور:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال هر کدام معنای خاص خود را دارد. اسیلاتور به معنای نوسان‌ساز و اندیکاتور به معنای شاخص و مقیاس می‌باشد. البته هردوی این ابزارهای تحلیل تکنیکال مهم و قابل اهمیت می‌باشند. ابزار اندیکاتور، با کمک محاسبات ریاضی به روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات خوبی را در مورد سهم از جمله شتاب قیمت، روند حرکت سهم و سایر معیارهای مهم در اختیار قرار می‌دهد. معمولا آن‌ها برای تایید روند سهم پیش‌بینی شده و از آن استفاده می‌شود. هم‌چنین یکی‌دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های اندیکاتور در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایجاد کردن سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشد. اندیکاتورها در اصل در دو دسته پیشرو و دنباله‌رو تقسیم‌بندی خواهند شد.

اسیلاتور نیز به همان اندازه‌ای که اندیکاتور اهمیت دارد، مهم و ضروری است و از آن به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مشاهده هیجانات بازار استفاده خواهد شد.

مقاله پیشنهادی :آشنایی با اصطلاحات بورسی

الگوهای شمعی یا کندل استیک:

این نمودار مهم و ارزشمند، برای نخستین بار در ژاپن به کار گرفته شد. این نمودار در واقع بیان‌کننده احساسات بازار است. در نمودار شمعی اندازه بدنه نمودار بسیار اهمیت دارد. برای نمونه در این نمودار مهم در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، اگر بدنه بزرگتر باشد، نشان‌دهنده خریدار دست قوی‌تر می‎باشد و اگر دارای بدنه کوچکتر باشد، قدرت کم خرید و فروش را نشان می‌دهد. این الگوها در انواع ادامه‌دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند.

الگوهای هارمونیک:

به وسیله این ابزار تحلیل تکنیکال، می‌توان تقاط بازگشت در بازار را بر اساس الگوهای ویژه هارمونیک شناسایی کرد. این الگو در اصل از کنار یکدیگر قرار گرفتن معنی‌دار موج‌های حرکتی بازار ایجاد می‌شود. استفاده از این الگوها کمی پیچیده است ولی شناسایی آن نیاز به تجربه و تکرار دارد. از مهم‌ترین انواع الگوهای هارمونیک می‌توان الگوی گارتلی، باترفلای، الگوی بت یا خفاش و الگوی crab را نام برد.

ابزار پرایس اکشن:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال به معنای معامله کردن با استفاده از اطلاعات واقعی و فقط براساس نمودار قیمت به دست می‌آید. این ابزار مبنی بر قیمت فعلی سهم شناسایی سهام ارزشمند و پرسود است و با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی را که درصد زیادی از رخ دادن را شامل می‌شود در نظر می‌گیرد.

ویدیو پیشنهادی : پرایس اکشن

خطوط فیبوناچی:

این ابزار مهم توسط یک ریاضیدان ایتالیایی ساخته شد. در این ابزار از اعداد فیبوناچی و نسبت‌هایی که میان آن‌ها است، به کار می‌گیرد. این قانون در ابزار خطوط فیبوناچی به این صورت است که هر عدد فیبوناچی، تقریبا ۶۱۸/۱ برابر عدد قبلی خود است و هر عدد فیبوناچی تقریبا ۶۱۸/۰ برابر عدد بعدی خود است. این خطوط در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت یا ادامه روند به کار برده می‌شود. ابزارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که شامل فیبوناچی ریتریسمنت، فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی projection، فیبوناچی اکسپنشن و غیره می‌باشد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

امواج الیوت:شناسایی سهام ارزشمند و پرسود

این ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان خرید و فروش به کار برده می‌شود. مهم‌ترین بخش آن یه موج‌ها مربوط می‌شود و سایر بخش‌های آن مربوط به زمان و نسبت است. از این ابزار برای میانگین‌های بزرگ استفاده می‌شود. بر اساس ابزار امواج الیوت بازار سرمایه یک روند تکرار شونده شامل پنج موج افزایش و پس از آن با سه موج کاهشی همراه است.

ویدئو پیشنهادی : امواج الیوت

مزایای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال:

تمام موارد ذکر شده از ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که هر یک از آن‌ها نقش مهمی را در این بازار ایفا می‌کنند. نمی‌توان گفت که کدام یک از این ابزارها مهم‌تر است، زیرا همه آن‌ها مهم و سودمند می‌باشد و نمی‌شود از یکی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. این ابزارهای تحلیل تکنیکال سلسله آموزش‎‌هایی است که هر فرد سهام‌داری باید آن‌ها را فرا بگیرد و بدانید که در این روش باید از چه ابزارهایی استفاده کند.

از مهم‌ترین مواردی که قبل از آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال باید بدانید، این است که ابتدا باید تحلیل تکنیکال را درک کنید و بدانید که به چه معناست. تنها یادگرفتن آن کافی نمی‌باشد و باید به درک کامل و درستی از این تحلیل برسید تا بتوانید ابزارهای بعد از آن را نیز درک کنید و بیاموزید که برای چه چیزهایی استفاده می‌شود و به چه دردی می‌خورد و در کل برای ما چه سودی دارد. اکنون که با موضوع تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزارهایی دارد، آشنا شدید، باید محکم‌تر و با طمانینه‌تر در این راه قدم بردارید و بدانید که این ابزارها شوخی بردار نیستند.

مقاله پیشنهادی : انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس

اگر بتوانید ابزارهای تحلیل تکنیکال را به صورت عالی و یکنواخت فرا بگیرید، خواهید دید که آن‌ها چه تاثیراتی می‌توانند در روند سود و زیان شما در بازار داشته باشند. اگر تحلیل تکنیکال را با پوست و خون خود درک کنید، به شناسایی سهام ارزشمند و پرسود راحتی می‌تواند از پیش‌بینی آینده روند سهم خود اطلاع کسب کنید و بدانید که چه چیزی قرار است در انتظارتان باشد. فراموش نکنید که تا هر زمانی که در بازار بورس فعالیت داشته باشید، ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز با شما همراه خواهد بود و باید روز به روز موضوعات جدیدتری را در آن فرا بگیرید. این ابزارهای موجود در بازار، پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند که به نوعی می‌توان گفت به یکدیگر وابسته‌اند. پس بدانید که یادگیری و فراگرفتن ابزارهای تحلیل تکنیکال کار بیهوده‌ای نیست و به وسیله آن می‌توانید سرنوشت سهام و سود خود را در بازار بورس رقم بزنید.

ویدئو پیشنهادی : صفر تا صد آموزش بورس

در واقع در بازار بورس تحلیل تکنیکال و ابزارهای تحلیل تکنیکال، چیزهای بسیار مهمی هستند که ما به آن نیازمندیم و نمی‌توانیم بدون پی بردن به آن‌ها به راه خود ادامه دهیم. پس چه بهتر که برای رسیدن هر چه زودتر به سود و منفعت عالی و شگفت‌انگیز، در بازار بورس ابزارهای تحلیل تکنیکال را پیشه راه خود قرار دهیم و به عنوان یک هدف به آن‌ها نگاه کنیم تا به موفقیت حتمی دست پیدا کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.