نمونه سوالات آزمون معاملات برخط


شرایط قبولی درآزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

سوالات آزمون وکالت 86

مستأجر می تواند به مزاحم رجوع کند و رفع مزاحمت بخواهد.

مستأجر می تواند به مزاحم رجوع کند و اجرت المثل بگیرد.

مستأجر تنها حق فسخ اجاره را دارد.

مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به مزاحم رجوع کند و رفع مزاحمت بخواهد و اجرت المثل بگیرد.

انتقال غیر نافذ و موکول به اجازة صاحب حق انتفاع است.

انتقال باطل است.

انتقال درست و در همه حال لازم است.

انتقال درست است ، ولی اگر انتقال گیرنده جاهل به وجود حق انتفاع باشد اختیار فسخ معامله را دارد.

5 . مالی فروخته می شود، بدون اینکه محل تسلیم مبیع در آن تصریح شود یا عرف اقتضای تسلیم در محلی را داشته باشد، مبیع در کجا باید تسلیم شود؟

در محل وقوع عقد بیع

در محل وقوع مال

در محل اقامت فروشنده

در محل اقامت خریدار

بنایی که برروی زمین احداث می شود.

معدنی که در زمین حفر می شود.

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده است، از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال.

مطلق اشجار و شاخه های آن، مادام که بریده یا کنده نشده.

7 . دارنده اتومبیلی آن را به دوست خود را برای سفری کوتاه به امانت می دهد. دوست او در اثر سرعت زیاد با اتومبیل دیگری تصادم می کند و به آن خسارت می زند. صاحب اتومبیل زیان دیده خسارت خود را از چه کسی می تواند بگیرد؟

از دارندة اتومبیل و از راننده مقصر، از هر کدام که بخواهد.

از رانندة مقصر به تنهایی

از دارنده به تنهایی

از راننده مقصر نصف و از دارنده نصف دیگر

تقسیم باطل می شود.

تقسیم معتبر و صحیح بوده، لکن طلبکاران حق فسخ تقسیم را دارند.

تقسیم معتبر بوده و طلبکاران می توانند به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کنند.

تقسیم معتبر و صحیح بوده، لکن ورثه تا قبل از اداء دیون متوفی، مجاز به فروش و یا اعمال تصرف مالکانه نسبت به مقسومه خود نمی باشند.

به دین جدید تعلق می گیرد.

به دین جدید تعلق می گیرد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

به دین جدید تعلق نمی گیرد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

سهم الارث هر کدام 6/1 از ماترک است به فرض و مابقی ترکه که به قرابت بین آنها تنصیف می شود.

به طول کلی سهم الارث مادر 3/1 و پدر 3/2 از ماترک است

هر کدام 3/1 از ماترک را به فرض ارث می برند و مابقی به قرابت بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود

سهم الارث مادر و پدر هر کدام 6/1است به فرض و مابقی به قرابت به پدر می رسد.

به وسیلة کلیة خیارات می توان آن را فسخ کرد.

فقط به وسیله خیار غبن می توان آن را فسخ کرد.

فقط به وسیله خیار تدلیس می توان آن را فسخ گرد.

فقط به وسیله خیار شرط و خیار تخلف از شرط و خیار تدلیس می توان آن را فسخ کرد.

13 . چنانچه قاب عکسی به عنوان طلا فروخته شود و بعد از معامله معلو م شود که نقره بوده و روی آن آب طلا داده شده است:

برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود.

خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا اینکه مطالبه ارش نماید.

معامله باطل است.

معامله غیر نافذ است.

هیچ مهری به زوجه تعلق نمی گیرد.

نصف مهر المسمی به زوجه تعلق می گیرد.

تمام مهریه به زوجه تعلق می گیرد.

مهر المتعه به زوجه تعلق می گیرد.

15 . در صورتی که کسی خانه ای را به مبلغ معین بفروشد و قرار بگذارند که مشتری ثمن را پس از فوت پدرش به بایع بپردازد شرط و عقد چه حکمی دارند؟

شرط و عقد هر دو صحیح هستند.

شرط مزبور باطل و فروشنده حق فسخ دارد.

فقط شرط باطل است.

شرط باطل است و موجب بطلان عقد می شود.

تعلیق در ضمان صحیح ولی التزام به تأدیه معلق باطل است.

تعلیق در ضمان باطل و التزام به تأدیه معلق صحیح است

تعلیق در ضمان و التزام به تأدیه باطل است.

تعلیق در ضمان و التزام به تأدیه صحیح است.

17 . در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و یکی از دو شریک از تجدید بنا و اجازة تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند:

در مبنای مشترک تجدید بنای دیوار نماید و نصف هزینه های انجام شده را از شریک ممتنع مطالبه کند.

در مبنای مشترک تجدید بنای دیوار نماید لکن حق مطالبه هزینه های مصرف شده را از شریک ممتنع نخواهد داشت.

در حصة خاص خود تجدید بنای دیوار نماید.

در مبنای مشترک تجدید بنای دیوار نماید و تمامی هزینه های انجام شده را از شریک ممتنع مطالبه کند.

19 . هر گاه یکی از دو شریک مال مشاع غیر منقول، سهم مشاع خود را با موافقت قبلی شریک خود به ثالث بفروشد:

برای شریک حق شفعه ایجاد نمی شود

برای شریک حق شفعه ایجاد می شود.

با وجود سایر شرایط حق شفعه برای شریک ایجاد می شود.

حق شفعه با پرداخت نیمی از ثمن مأخوذه ایجاد می شود.

هرگز مسموع نیست.

قبل از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.

قبل از انقضاء پنج ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.

همیشه مسموع است.

21 . آیا وکیل دادگستری می تواند بدون داشتن عذر موجه در دادگاه حاضر نشود؟

اگر عدم حضورش به تجدید وقت دادگاه منجر نشود می تواند

در صورتی که موکلش در دادگاه حاضر شود می تواند

در همه حال می تواند

باید ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن رأی مورد اعتراض اقامه شود.

باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع ازصدور رأی مورد اعتراض اقامه شود.

باید ظرف سه ماه از قطعی شدن رأی مورد اعتراض اقامه شود.

اقامه این دعوی مقید به مهلت معین نیست.

هر یک از دو نفر وکیل مکلف به ابطال تمبر کامل مالیاتی هستند.

با ابطال تمبر کامل مالیاتی از ناحیه هر یک تکلیف از دیگری ساقط می شود.

هر یک از دو نفر وکیل مجاز در اقدام انفرادی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی خود هستند.

برای هر دو نفر وکیل بدون دارا بودن اختیار اقدام فردی یک فقره تمبر کامل مالیاتی کافی است.

حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است.

حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی نبوده پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور نمونه سوالات آزمون معاملات برخط می فرستد.

حل آن با رئیس کل دادگستری مرکز استان است.

حل آن با دیوان عالی کشور است.

25 . در دعاوی که برای اقامه آنها مدت معینی در قوانین پیش بینی شده است از قبیل دعاوی اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود، اشخاص ثالث:

می توانند به عنوان ثالث در دعوی بین معترض و متقاضی ثبت مطروحه در مراجع قضایی وارد شوند ولی نمی توانند به رأی قطعی بین آنان اعتراض کنند.

می توانند به عنوان ثالث در دعوای مطروحه بین آنان وارد شوند و یا بررای قطعی بین آنان اعتراض کنند.

نمی توانند وارد ثالث شوند، لکن می توانند بر حکم یا قرار قطعی بین آنان در این نوع دعاوی اعتراض کنند.

نمی توانند به عنوان ثالث در دعوای مطروحه بین آنان وارد شوند یا بر حکم یا قرار قطعی بین آنان در این نوع دعاوی اعتراض نمایند.

اصولاَ لازم نیست.

در مرحله ی صدور دستور ضدور اجرائیه لازم است.

در مرحله اجرای حکم لازم است.

هم زمان با ابلاغ دادنامه ی غیابی به محکوم له لازم است.

دعوی ورشکستگی و نسب

دعاوی راجع به اموال غیر منقول ثبت شده

دعاوی مربوط به مهریه و نفقه

دعاوی که یک طرف آن دولت باشد.

با دادگاه نخستین

با دادگاه صادر کننده حکم قطعی

با دادگاه تجدید نظر

اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده باشد با دادگاه بدوی و اگر نقص کرده باشد با دادگاه تجدید نظر

اعتراض شخص ثالث

در مواردی که وقت رسیدگی ابلاغ واقعی نشده و خوانده و نماینده ی او در هیچ جلسه دادگاه حاضر نشده و کتباَ هم دفاع نکرده باشد.

در مواردی که خوانده در دادگاه حاضر نشده باشد.

در مواردی که خوانده یا نماینده قانونی او در دادگاه حاضر نشده باشد.

در مواردی که اخطاریه وقت رسیدگی ابلاغ واقعی نشده باشد.

32 . دعوی اضافی، یعنی افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته، که از ناحیه ی خواهان اقامه می شود باید:

پس از تقدیم دادخواست و قبل از جلسه ی اول رسیدگی مطرح شود.

تا جلسه اول رسیدگی و در این جلسه اقامه شود.

تا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوی مطرح گردد.

پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و قبل از صدور حکم عنوان شود.

حکم قطعی دادگاه بدوی

حکم قطعی دادگاه تجدید نظر

در کلیه موارد قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی هستند.

در همه ی موارد چنانچه اعضای شورا با تجدید نظر موافق باشند در دادگاه عمومی قابل تجدید نظر است.

در بعضی از موارد چنانچه اعضای شورا با تجدید نظر خواهی موافق باشند در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر هستند.

در هیچ موردی قابل تجدید نظر نیستند.

35 . هرگاه مدعی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی، دعوی خود را مسترد کند و خوانده هم راضی باشد دادگاه کدام یک از تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد کرد؟

قرار ابطال دادخواست

قرار عدم استماع دعوی

قابل تجدید نظر و فرجام نیست.

قابل تجدید نظر است.

قابل تجدید نظر و فرجام است.

چنانچه از مواعد قانونی باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

چنانچه از مواعد قضایی باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

هم در مواعد قانونی و هم در مواعد قضایی روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

در مواعد قانونی روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود و در قضایی می شود.

39 . به موجب دادنامه ای غیر قطعی ‹‹الف›› که مقیم خارج از کشور است و ‹‹ب›› که مقیم داخل کشور است به انجام تعهدی محکومیت یافته اند و حکم صادره قابل تجدید نظر می باشد مهلت تجدید نظر خواهی از حکم مزبور:

برای هر دو نفر دو ماه است.

برای هر کدام از آن دو بیست روز است.

برای محکوم علیه مقیم ایران 20 روز و برای مقیم خارج از کشور دو ماه است.

برای ‹‹الف›› دو ماه و بیست روز و برای ‹‹ب›› 20 روز است.

حکمی که به صورت قطعی از دادگاه بدوی صادر شده باشد.

حکمی که از مرجع تجدید نظر به صورت قطعی صادر شده باشد.

حکمی که به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته است.

حکمی که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی دعوایی، که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

41 . نداشتن دفاتر تجارتی برای بازرگانان:

جرم محسوب و مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

جرم محسوب و مرتکب به جزای نقدی دویست تا ده هزار ریال محکوم می شود.

جرم محسوب و مرتکب به جزای نقدی دویست تا ده هزار ریال محکوم می شود و ممکن است مالیات را از وی به صورت علی الراس اخذ کنند و در صورت ورشکستگی ورشکسته به تقصیر محسوب خواهد شد.

جرم محسوب نمی شود.

حضور دارندگان حداقل نصف صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است.

حضور دارندگان حداقل بیش از نصف صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است

حضور دارندگان حداقل 3/1صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است.

حضور دارندگان حداقل 3/2صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است.

تغییر در مواد اساسنامه

افزایش سرمایه شرکت

44 . اگر تاجری به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود از طرق مختلف به وسائلی که دور از صرفه است تحصیل وجهی نماید:

دادگاه می تواند او را ورشکسته به تقلب اعلام کند.

دادگاه می تواند او را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.

دادگاه مکلف است او را ورشکسته به تقصیر اعلام می کند.

دادگاه باید او را ورشکسته به تقلب اعلام نماید.

45 . مدیران شرکت سهامی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی .

مسئولیت تضامنی دارد.

مسئولیت نسبی دارند.

مشترکاَ و به طور مساوی مسئول جبران خسارات وارده هستند.

حسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه مسئولیت هر یک را مشخص می کند.

46 . اگر چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه شود و دارنده چک ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نکند:

دعوی دارنده بر علیه صادر کننده و دیگر مسئولین بعد از آن تاریخ مسموع نخواهد بود.

دعوی دارنده بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود.

اگر صادر کننده وجه چک را به محالٌ علیه رسانده باشد و محالٌ علیه بعد از 15 روز ورشکسته شده باشد و وجه چک قابل پرداخت نباشد، دعوی بر علیه صادر کننده مسموع نیست.

دانلود ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال -

دانلود ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات معاملات برخط سهام در بورس می باشد.سوالات معاملات برخط سهام در بورس آن زیر می باشد: سوالات ضمن خدمت مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات معاملات برخط سهام در بورس

نمونه سوال ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس

محتوی ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس

آزمون های مرتبط با ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس

نکته مهم ۱: ممکن است بعضی از سوال ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس تکراری باشد

نکته مهم ۲: ایمیل را صحیح و معتبر وارد کنید و عضو کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile شوید

سوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال تلگرام ضمن خدمت https://t.me/dabirfile @dabirfile

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان : https://t.me/dabirfile @dabirfile

کانال ضمن خدمت در سروش : http://Sapp.ir/dabiranfile

بصورت کامل کامل و آپدیت سوال ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس پرتکرار

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس فراوان مطابق با مواد ازمون معاملات برخط سهام در بورس می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون آزمون معاملات برخط سهام در بورس آن برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون معاملات برخط سهام در بورس شده است.

قابل توجه کسانی که این مجموعه ضمن خدمت ارزهای دیجیتال را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید سوالات ضمن خدمت : برای خرید انلاین سوالات ضمن خدمت ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالات ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و … عضو کانال شوید:

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

دریافت کد معاملاتی بورس کالا | چگونه کد بورس کالا بگیریم؟

دریافت کد معاملاتی بورس کالا

دریافت کد معاملاتی بورس کالا قطعا میتواند یکی از روش های سرمایه گذاری برای افراد باشد، اما سرمایه گذاری در بورس کالا مثل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار خیلی ساده نیست و پیچیدگی های خاص خود را حتی در روند دریافت کد معاملاتی بورس کالا دارد که برای ثبت نام در بورس اوراق بهادار با آن مواجه نمی شوید. در این مطلب قصد داریم تا بگوییم کد معاملاتی بورس کالا چیست و نحوه دریافت کد معاملاتی بورس کالا به چه صورت است. همچنین مدارک لازم جهت دریافت کد بورس کالا را عنوان خواهیم کرد و به صورت کلی نکات مهم در مورد اخذ کد بورسی آتی کالا را خواهیم گفت که قطعا میتواند در ابهام زدایی و پاسخ به پرسش های شما عزیزان در خصوص با ورود به بورس کالا و نحوه اخذ کد معاملاتی آتی کمک کننده باشد.

دریافت کد معاملاتی بورس کالا

در مقاله بورس کالا چیست تماما با بورس کالا ایران آشنا شدیم و در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که مدارک لازم جهت دریافت کد بورس کالا چیست و نحوه دریافت کد بورسی بورس کالا به چه صورت است. در بازار بورس کالا برای این که بتوانیم به معاملات دسترسی داشته باشیم، باید در ابتدای امر کد معاملاتی خود را داشته باشیم. کد معاملاتی، کد سهامداری یا کد بورسی یک کد منحصر به فرد و یکتاست که هر فرد برای سرمایه گذاری در بورس کالا و استفاده از مزایای این بازار به آن احتیاج دارد. ما در این مقاله به شما کمک خواهیم کرد تا با نحوه ثبت نام و نمونه سوالات آزمون معاملات برخط دریافت کد معاملاتی بورس کالا آشنا شوید و بتوانید کد سهامداری بورس کالا دریافت کنید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

مشتریان در بورس کالای ایران به شکل شخصیت حقیقی و حقوقی قادرند برای دریافت کد معاملاتی کالا و خرید از بورس کالا اقدام کنند. شایان ذکر است که خرید اشخاص حقیقی امروزه تنها از رینگ صادراتی و رینگ محصولات کشاورزی با رعایت شرایط امکان پذیر می باشد. برای بررسی تقاضای مشتريان جهت اخذ کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا کميته ای به عنوان کميته پذيرش مشتری در بورس ایجاد شده است که از ۵ نفر عضو و يک دبير برخوردار است.

اعضای کميته و دبير آن به وسیله مديرعامل بورس منصوب شده اند. ضمن آنکه دبير کميته هم‏زمان مسئول پذيرش مشتريان نيز است. تمامی متقاضيان معاملات در بورس کالا باید از طريق کارگزار به مسئول پذيرش مشتری معرفی شوند و کارگزاران نیز وظیفه دارند فرم تقاضای شناسايی مشتری برای درخواست کد معاملاتی را همراه با مدارک شناسايی مشتری به مسئول پذيرش مشتری ارائه کنند تا فرآیند دریافت کد معاملاتی بورس کالا به صورت کامل انجام شود.

کد معاملاتی آتی کالا چیست؟

کد معاملات آتی عبارت است از شناسه‌ ای واحد که از ۹ عدد تشکیل شده ‌است. اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه معاملاتی بورس کالا، با این کد شناسایی شده و قادر به خرید و فروش در بورس کالا هستند. گفتنی است که کد معاملاتی اشخاص حقیقی به صورت عددی ۹ رقمی است که با اعدادی چون ۲۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰ شروع می ‌شود و برای اشخاص حقوقی با اعدادی مثل ۱۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ شروع می‌ شود.

 نحوه گرفتن کد معاملاتی بورس کالا

اگر علاقه مندید که با نحوه ثبت ‌نام در بورس کالا آشنا شوید، باید ابتدا در مورد انواع کدهای معاملاتی موجود در این بازار اطلاع داشته باشید که به صورت زیر است :

 • کد معاملاتی عام: دارنده این نوع کد قادر است، تمامی کالاهای موجود در بازار را خرید یا فروش نماید.
 • کدمعاملاتی خاص گروه کالا: دارنده این نوع کد، قادر است در حیطه اختیارش، اقدام به خرید یا فروش نماید.
 • کد معاملاتی خاص کالا: دارنده این کد، تنها چند نوع خاص از کالا را قادر است خرید یا فروش نماید.

نکته ۱ : در نظر داشته باشید که تمامی معامله ‏گران کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا باید کد معاملاتی عام دریافت کنند. اشخاص حقیقی قادرند به منظور خرید کالاهای کشاورزی، سیمان، طلا و کالاهای صادراتی، قبض انبار قراردادهای مشتقه با رعایت مفاد این دستورالعمل کد معاملاتی دریافت نمایند. کد معاملاتی عام به وسیله مسئول پذیرش صادر می‌ شود. وی نهایتا تا ۳ روزکاری فرصت دارد تا برای کد معاملاتی شما تصمیم گیری کند. چنانچه مدارک ‌شما کامل باشد، مسئول پذیرش باید کد را صادر کند، در غیر این ‌صورت عدم کفایت مدارک ارائه شده را به کارگزاری گزارش می ‌دهد.

نکته ۲ : کد معاملاتی خاص و کد معاملاتی خاص گروه نیز به وسیله کمیته پذیرش مشتریان صادر می ‌شوند. دبیر کمیته حداکثر تا ۱۰ روز کاری فرصت دارد تا گزارش کارشناسی خود را در مورد احراز یا عدم احراز شرایط دریافت کد به همراه مستندات مربوطه به کمیته ارائه دهد. در ادامه کمیته تا ۵ روز کاری بعد از دریافت مستندات، می‌ تواند نظر کتبی خود را به شما اعلام نماید. شما نیز تا ۱۰ روز کاری بعد از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته، فرصت دارید تا چنانچه اعتراضی دارید، آن را به کمیته بورس اعلام فرمایید.

نکته ۳ : به منظور ثبت ‌نام مشتریان ایرانی و خارجی لازم است که حتما یکسری مدارک برای ثبت ‌نام ارائه گردد. در حقیقت نخستین گام جهت دریافت کد بورس کالا ، این است که شما این مدارک را به نهاد یا دفاتر مربوطه ارائه داده باشد. در ادامه مدارک لازم برای دریافت کد بورس کالا را عنوان کرده ایم.

نحوه اخذ کد سهامداری آنلاین قراردادهای آتی

توجه داشته باشید، افرادی که قصد دارند این کد را دریافت کنند باید حداقل دیپلم داشته باشند و به سن قانونی ۱۸ سال نیز رسیده باشند. مراحل دریافت کد بدین صورت است :

 1. به کارگزاری مراجعه نامیید و نمونه سوالات آزمون معاملات برخط فرم “درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط” را پر کنید.
 2. مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی را به همراه کپی آخرین مدرک تحصیلی ارائه دهید.
 3. سپس باید در آزمون کتبی یا شفاهی شرکت داده شوید. لازم به ذکر است که این آزمون به وسیله مدیریت معاملات برخط کارگزاری برای ارزیابی صلاحیت حرفه ای شما برگزار می ‌شود.
 4. در صورت قبولی در آزمون، قرارداد استفاده از خدمات عضو، برای انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا بین شما و کارگزاری منعقد خواهد شد.
 5. در نهایت نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی به وسیله کارگزار مورد نظر برای شما صادر خواهد شد و میتوانید شروع به کار کنید.

مدارک لازم جهت دریافت کد بورس کالا

مشتريان حقيقی داخلی
 • فرم مشخصات
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • دو نسخه فرم درخواست کد حقیقی
 • کپی فیش برق یا تلفن به منظور احراز آدرس پستی
 • کپی پروانه کسب، کارت بازگانی یا پروانه بهره برداری
 • افتتاح حساب وکالتی دریافت فرم افتتاح حساب وکالتی بانک ها
مشتريان حقوقی داخلی
 • فرم مشخصات
 • کپی اساسنامه شرکت
 • دو نسخه فرم در خواست کد حقوقی
 • تکمیل فرم های مربوط به خرید از فولاد مبارکه
 • افتتاح حساب وکالتی دریافت فرم افتتاح حساب وکالتی بانک ها
 • کپی اظهار نامه مالیاتی از صفحات ۲ ، ۹ ، ۱۰ و ۲۰ مهر و امضاء شده آخرین دوره مالی
 • کپی صورت های مالی حسابرسی شده به وسیله حسابرس رسمی آخرین دوره مالی
 • کپی پروانه بهره‌ برداری شرکت ‌های تولیدی، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و قرارداد پیمانکاری برای پیمانکاران
 • کپی روزنامه‌ های رسمی شرکت شامل آگهی تأسیس، آخرین آگهی، آخرین آگهی درباره تغییرات اعضاء هیأت مدیره و آگهی تغییر نام، تغییر آدرس و تغییر سرمایه حسب نیاز
مدارک لازم جهت گرفتن کد بورسی برای اتباع خارجی
 • فرم Incorporate Application
 • کپی پاسپورت یکی از اعضا هیأت مدیره
 • معرفی شماره حساب و نمونه امضا شخص یا شرکت ایرانی به عنوان نماینده در سربرگ شرکت
 • مدرک ثبتی شرکت اعم از Registration licence، اساسنامه که به تایید سفارت يا کنسولگری ايران در آن کشور رسيده باشد

نکته ۱ : وکيل يا نماينده قانونی شخص حقيقی يا حقوقی در صورتی می ‏توانند موضوع پذيرش آنها را مورد پیگیری قرار دهد که سند رسمی وکالت از موکل خود داشته و مدارک شناسايی خود را نيز به بورس کالا ارائه کرده باشد.

نکته ۲ : درباره ارسال صورت های مالی و اظهارنامه مالياتی بر اساس تصميمات جديد کميته پذيرش مشتريان و به استناد ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مشتريانی که طبق آخرين اظهارنامه مالياتی تسليمی، جمع درآمد حاصل از فروش و یا خدمات آن ها بيشتر از ۲۰ ميليارد ريال و یا دارایی ثابت ۳۶ میلیارد ریال باشد، موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و اظهار نامه مالياتی خواهند بود و در مورد مشتریان دیگر نيز ارسال اظهار نامه مالياتي به همراه صورت های مالي، حتی به شکل حسابرسی نشده کفايت خواهد کرد.

نکته ۳ : طبق تصميمات کميته پذيرش مشتريان، کد مشتريانی که بيش از ۶ ماه در بورس کالا فعاليت نکنند، غيرفعال می شود و فعال شدن مجدد کد آن ها منوط به ارائه مدارک خواهد بود.

نحوه صادر شدن انواع کدهای معاملاتی در بورس کالا

حال که به ‌اندازه کافی متوجه شدید که کد بورس کالا چیست و مدارک لازم برای دریافت آن کدام است، باید کمی به این موضوع اشاره داشته باشیم که برای ثبت نام بورس کالا چه ‌کاری باید انجام دهید و یا چه مراحلی را بگذرانید. فقط قبل از توضیح در مورد هر نوع کد بورسی کالا باید بدانید که کدهای عام به وسیله مسئولین پذیرش و کدهای خاص توسط کمیته صادر می‌شوند و در اختیار متقاضیان قرار می ‌گیرند.

صدور کد سهامداری عام بورس کالا : بعد از ارائه مدارک توسط فرد متقاضی به مسئول پذیرش و ثبت‌نام، اغلب در عرض ۳ روزی کاری، حتما می بایست مدارک کامل مشتری به وسیله کارگزاری تایید شوید. این پروسه در حقیقت می بایست توسط کارگزاری انجام گردد و اگر در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد، بایستی مشکل حتما به کارگزار اعلام گردد.

شیوه ثبت ‌نام در بورس کالای ایران ( گروه ‌های خاص و شیوه صدور کد ) : به منظور دریافت کد بورس کالای خاص یا گروه‌ های خاص، لازم است که متقاضی مدارک و مستندات خود را به کمیته پذیرش مشتریان ارائه کند. مشتریانی که در این زمینه واجد شرایط خاصی باشند که به آن ‌ها در دریافت بیش از یک کالا اجازه دهد، قادرند برای هر کالا، یک فرآیند اخذ کد جداگانه را انجام دهند. در این زمینه کاملا مشهود است که دریافت کد معاملاتی خاص برای هر مشتری باید انجام شود. در این زمینه ظرف ۱۰ روزی کاری، پس از ارائه مدارک لازم به وسیله مشتری با کمک کارگزاری به کمیته، دبیر اظهار نظر خود را برای احراز یا عدم احراز شرایط به ‌شکل رسمی اعلام نماید.

اگر کد بورسی اوراق بهادار را داشته باشم آیا می‌توانم از همان کد برای بورس کالا استفاده کنم؟

آن دسته از سهام‌ دارانی که در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت کرده و از کد بورسی اوراق بهادار برخوردار هستند، می ‌توانند در همه زیر مجموعه ‌های بورس کالا به جز بازار مشتقه فعالیت نمایند. به صورت کلی برای فعالیت در بازار مشتقه دو حالت وجود خواهد داشت :

 1. چنانچه قصد دارید در بازار آتی معامله نمایید، باید کد معاملاتی مخصوص این بازار را از کارگزاری بگیرید. همچنین یک سامانه معاملاتی جدید نیز به شما معرفی می شود که متفاوت از سامانه معاملاتی سهام است. پس برای فعالیت در این بخش هم نیاز به کد معاملاتی جدید و هم نیاز به سامانه معاملاتی جدید دارید.
 2. ولی چنانچه می خواهیم در بازار اختیار، معامله نمایید، تنها کافیست به کارگزاری خود مراجعه کرده و فرم‌ های مخصوص اختیار معامله را پر کنید. در این حالت کد معاملاتی جدید برای شما صادر نمی‌شود و کارگزاری تنها دسترسی شما به معاملات اوراق اختیار را فراهم می‌ کند. لذا شما قادرید توسط همان کد معاملاتی سهام و از طریق همان سامانه معاملاتی که به خرید و فروش سهام می ‌پردازید، اوراق اختیار را نیز خرید و فروش نمایید.

نکات مهم در مورد اخذ کد بورسی آتی کالا

 • برای دریافت کد بورسی آتی باید به کارگزاری مراجعه کنید.
 • مهلت تسویه ۲ روز کاری از روز انجام معامله می باشد.
 • قیمت قطعی در روز انجام معامله و در محل تالار تعیین می‌ شود.
 • کارمزد بورس و کارگزاری در رینگ فلزات و پتروشیمی ۶۲/۲ در هزار و در رینگ کشاورزی ۰۷/۳ در هزار محاسبه می شود.
 • مشتری موظفند هرگونه تغییر در مدارک و مستندات را به بورس اعلام کنند و توجه به تاریخ انقضای مدارک و بروزرسانی آن نزد بورس در تعهد مشتری است.
 • در صورتی که مشتری وکالت انجام معاملات خود را به صورت رسمی به وکیل منتقل نموده باشد، برای وکیل حسب نوع شخصیت آن نیز باید مدارک بطور کامل ارائه شود.
 • مشتری موظفند در هر زمان بنا به درخواست بورس نسبت به ارائه مدارک و مستندات مجددا اقدام کند. توجه داشته باشید که در صورت عدم ارائه، کد مشتری غیر فعال خواهد شد.
 • بر اساس دستورالعمل اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران چنانچه خریدار در مهلت تعیین شده وجه مربوطه را پرداخت نکند، در هنگام تسویه حساب با تأخیر، باید به ازای هر روز تقویمی تأخیر، ۲۵/۰ درصد ارزش معامله را نیز به عنوان جریمه بپردازد، همچنین اگر خریدار در خواست انفساخ قرارداد را نماید، یا تا ۷ روز تقویمی پس از مهلت تسویه نسبت به تسویه قرارداد اقدام نکند، باید ۵ درصد ارزش معامله بعلاوه دو سر کارمزد خرید و فروش را به عنوان خسارت انفساخ قرارداد بپردازد.
 • به منظور خرید لازم است فرم در خواست خرید نمونه برای هر قلم کالای در خواستی به صورت مجزا تکمیل و ارسال شده و مبلغ پیش پرداخت به میزان اعلامی به حساب وکالتی یا حساب اعلامی کارگزاری واریز شود.
 • بورس مجاز است به منظور احراز هویت مشتریان به به مراجع قانونی مراجعه و تاییدیه دریافت کنند. بدیهی است صدور کد منوط به تایید اصالت مدارک است و با خاطیان برخورد قانونی می شود.

امیدوارم از این مقاله آموزشی که نحوه ورود به بورس کالا و دریافت کد معاملاتی بورس کالا را بررسی کردیم، نهایت استفاده رو برده باشید.

هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با نحوه خرید از بورس کالا و دریافت کد سهامداری آتی داشتید، حتما از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها با و دیگر مخاطبان در میان بگذارید و اگر تجربه ای هم در این زمینه دارید، خوش حال میشم با سایر کاربران سایت کد بورسی مطرح کنید.

دانلود سوالات آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

آیا می دانید تنها چیزی که شما را از دسترسی به استعدادها و توانایی های خدادادی تان دور می کند ترس است .

ترس را به تفریح تبدیل کنید تا به قدرت برسید.

آنگاه دیگر هیچ چیز ،

حواستان هست ؟ می گویم هیچ چیز نمی تواند شما را از رسیدن به چیزی که می خواهید باز دارد.

طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی و ارایه خدمات مشاوره ای به مودیان نهادی به نام جامعه مشاوران مالیاتی رسمی ایران تاسیس شده است. وظیفه نمونه سوالات آزمون معاملات برخط اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ارایه مشاوره در خصوص انواع موضوعات مالیاتی به مودیان می باشد .

بنا بر همین ماده قانونی هیئت تشخیص صلاحیت انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی فرایند برگزاری آزمون تعیین صلاحیت و انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد .

مزایا و مراحل عضویت در جامعهمشاوران رسمی مالیاتی

اولین آزمون برای انتخاب اعضاء نمونه سوالات آزمون معاملات برخط در تاریخ 1395/03/07 در شهر تهران برگزار شد .

دومین آزمون برای انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در تاریخ 1396/12/18 در شهر تهران برگزار شد .

سومین آزمون برای انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در تاریخ 1399/06/07 در شهر تهران برگزار شد .

چهارمین آزمون برای انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در تاریخ 1400/08/07 در شهر تهران برگزار شد .

پنجمین آزمون برای انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران قرار است در تاریخ 1401/07/22 در شهر تهران و مراکز استانها برگزار شود .

مراحل قبولی در پنجمین آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

پنجمین آزمون ورودی ویژه عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالیاتي ایران درصدد برگزاری پنجمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمي مالیاتي ایران در تاریخ 22 مهرماه 1401 برگزار می شود می باشد.
لذا بدین وسیله از واجدین شرایط بشرح زیر ، برای شرکت در آزمون دعوت به عمل مي آورد.

الف-شرایط داوطلبان شرکت در آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

-1 دارا بودن تابعیت ایراني.

2- اعتقاد و التزام به قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران.

3- حسن شهرت به رعایت موازین شرعي، اخلاقي، رفتاری و مالي.

4- دارا بودن مدرک تحصیلي کارشناسي یا بالاتر در امورمالي و مالیاتي ، اقتصادی، بازرگاني، حقوقي و مدیریت) مالي، بازرگاني، دولتي، صنعتي و بانکي(

5- نداشتن رابطه استخدام رسمي یا غیررسمي دائم یا موقت با دستگاههای اجرایي موضوع ماده) 5( قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 )تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي شود(

6- داشتن حداقل ده سال
سابقه کار تمام وقت در یکي از مشاغل مالیاتي، حسابداری، حسابرسي، حقوقي، مالي و محاسباتي، تدریس دروس مالیاتي، مالي و محاسباتي و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمي و آموزشي کشور.تبصره – افرادی که فاقد سابقه کار موضوع بند) 6( ميباشند در صورت گذراندن دوره آموزشي حرفه ای و گذراندن دوره کارورزی مطابق دستورالعملي که توسط جامعه پیشنهاد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایي ميرسد و از طریق مراکز فني و حرفه ای و مراکز علمي و آموزشي برگزار خواهد شد مجاز به شرکت در آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمي مالیاتي ایران ميباشند.

7- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

ب-مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون
1.عکس پرسنلي باید تمام رخ و واضح باشد(4*3)

2- تصویر دو طرف کارت ملي

3- تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن

4- تصویر آخرین مدرک تحصیلي مرتبط و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس الزامي است

5- تصویر حکم بازنشستگي و یا خاتمه خدمت و یا تکمیل فرم مربوط به نداشتن رابطه استخدامي 6- تصویر خلاصه سوابق شغلي از اداره کارگزیني مربوطه

ج-مواد آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی :
-1 آزمون شامل یکصد امتیاز ميباشد که سئوالات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده 60 امتیاز ، حسابداری و حسابرسي 10
امتیاز ، حسابداری مالیاتي و حسابرسي مالیاتي 15 امتیاز، سایر قوانین تجارت، مدني، محاسبات عمومي و بودجه 15 امتیاز است .
-2 سئوالات به صورت تستي خواهد بود .
-3 نصاب لازم برای قبولي داوطلبان در آزمون کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز مي باشد مشروط بر آنکه امتیاز قانون مالیاتهای مستقیم
و ارزش افزوده کمتر از 30 امتیاز نباشد.
4. آزمون در تاریخ 1401/07/22 در مراکز استانها و شهرهای بزرگ سطح کشور برگزار خواهد شد.

د- مهلت ثبت نام
ثبت نام از تاریخ 1401/06/01 به مدت پانزده روز از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشوربه آدرس www.sanjesh.org انجام خواهد شد. و هزینه آزمون مبلغ چهار میلیون ریال است

تذکر
-1 بدیهي است به درخواستهایي که منطبق با شرایط مندرج دربند’’ الف ‘‘ نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-2 در هر مرحله چنانچه خلاف هریک از موارد مندرج در فرم ثبت نام به اثبات برسد ازادامه عضویت ممانعت بعمل خواهد آمد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 8 -38494205-021 تماس حاصل فرمایند.

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی

منابع مطالعاتی برای موفقیت در آزمون مشاوران رسمی مالیاتی

1.نمونه سوالات آزمون مشاوران مالیاتی در سایت سرمایگان www.sarmayegan.com

2.بخش قوانین و مقررات درگاه ملی مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir

3. نمونه سوالات مندرج در سایت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

بخشهای مهم قوانین مالیاتی برای مطالعه و موفقیت در آزمون مشاوران رسمی مالیاتی

2.معافیت ها و بخشودگی ها

3.هزینه های قابل قبول مالیاتی

4.مالیاتهای تکلیفی ( اشخاص خارجی و اجاره و …)

6.تکالیف ماده 169 و169 مکرر

7.تکالیف اشخاص حقوقی

8. تکالیف اشخاص حقیقی

9.نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی

11.تکالیف مالیات بر ارزش افزوده

12.اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده

13.ماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

14.مالیات آلایندگی (عوارض سبز)

15. دادرسی مالیاتی و آخرین تغییرات در ماده 238 ،244 و 251 ق م م

16.قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

17.تکالیف مودیان مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی

18.حسابهای بانکی و کارتخوانها

19.جرایم مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی

20.تراکنش های بانکی

21.مالیات بر خانه های گران قیمت

22.مالیات بر خودروهای لوکس

23.حسابداری مالیاتی ( محاسبه مالیات متعلقه ، حق تمبر ، جرایم متعلقه )

مواد مالیاتی پرتکرار برای طراحی سوالات آزمون

1.ماده 53 ،54، 54مکرر ،59 ،77 ،80 ق م م

2.ماده 82 تا 92 بخش مالیات حقوق

3.ماده 94 تا 97 ق م م

4.ماده 100،101،103،106

5.ماده 107 مالیات اشخاص خارجی

6.ماده 109 و 110

7. ماده 114 و 116

8. ماده 119 درآمد اتفاقی

9. ماده 131 نرخ مالیات اشخاص حقیقی

10. ماده 132 ،133، 134 معافیتهای مالیاتی بسیار مهم ***

11.ماده 137 هزینه های درمانی

12.ماده 138 مکرر

13. ماده 139 معافیت های خاص

14.ماده 141 معافیت صادرات مهم ***

15.ماده 143 و 143 مکرر و 145

16.ماده 146 مکرر

17.ماده 147 ، 148 ، 149 هزینه های موجه و قابل قبول مالیاتی بسیار مهم ***

18. ماده 156 و 157

19.ماده 169 و 169 مکرر، مقررات و تکالیف ثبت نام ، صدور صورتحساب و ارسال معاملات فصلی

20.ماده 186 و 187 ق م م گواهی

21.ماده 190 و 191 بخشودگی های مالیاتی

22.ماده 193 جرایم غیر قابل بخشش

23.ماده 194 تا 199 جرایم مالیاتی

24.ماده 203 و 208 ابلاغ اوراق مالیاتی

25.ماده 210 و 216

26. ماده 219 رسیدگی مالیاتی

27. ماده 229 درخواست اسناد و مدارک

28.ماده 237 و 238 و 239 مراحل صدور برگ تشخیص و اعتراض به اداره امور مالیاتی

29. ماده 244 تا 247 هیئت های حل اختلاف مالیاتی

30.ماده 251 و 251 مکرر و 254 ، 255 ق م م ، شورایعالی مالیاتی و هیئت 251 مکرر

31.ماده 272 الزام تهیه و ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده

32.ماده 274 تا 276 ق م م تبین جرایم مالیاتی

شرایط عضویت در جامعه مشاروان رسمی مالیاتی

مواد آزمون هم طبق اطلاعیه هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران ، قانون مالیاتی های مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان(جدید) سایر قوانین مرتبط با مالیاتها ، حسابداری ، حسابرسی وسایر قوانین شامل (قانون بودجه ،قانون تجارت ، قانون مدنی ، قانون محاسبات عمومی ) می باشد .

حداقل امتیاز برای قبولی در این آزمون 60 امتیاز از100 امتیاز می باشد مشروط بر آن که امتیاز قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده کمتر از 30 امتیاز نباید باشد .

شرایط قبولی درآزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

تاکنون 4 آزمون در این خصوص برگزار شده است و سوالات نسبتا مناسبی طراحی و پرسیده شدند تا این زمان درمورد انتخاب حسابدار رسمی ، کارشناس رسمی مالیاتی و حسابداری و تعیین سطح کارکنان مالیاتی سازمان امور مالیاتی آزمون هایی برگزار شده است که سوالات این آزمون می تواند همسو با آن آزمونها با تاکید بر مطالب مالیات های مستقیم و ارزش افزوده باشد.

تاکنون دفترچه سوالات آزمون مشاوران رسمی مالیاتی در دوره های گذشته منتشر نشده است. لیکن سوالات تعیین سطح ماموران مالیاتی بسیار به سوالات آزمون مشاوران رسمی مالیاتی نزدیک است.

علاوه بر این سوالات آزمونهای انتخاب حسابدار رسمی در دسترس است ، مطالعه این سوالات خیلی زیادی می تواند منبعی برای آمادگی برای آزمون انتخاب مشاوران رسمی مالیاتی ایران باشد .

قبلا موسسه سرمایگان سوالاتی همراه با پاسخ در این زمینه تهیه و در دسترس اعضای محترم سایت قرار داده است .

این بار نیز نمونه سوالات آزمون مشاوران رسمی مالیاتی بهمراه پاسخ آنها تهیه و در دسترس شما عزیزان قرار می دهیم امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد .

شما می توانید فایل سوالات مالیاتی جدید ویژه آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران و مصاحبه های استخدامی را از پایین صفحه دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

دانلود ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال -

دانلود ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات معاملات برخط سهام در بورس می باشد.سوالات معاملات برخط سهام در بورس آن زیر می باشد: سوالات ضمن خدمت مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات معاملات برخط سهام در بورس

نمونه سوال ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس

محتوی ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس

آزمون های مرتبط با ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس

نکته مهم ۱: ممکن است بعضی از سوال ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس تکراری باشد

نکته مهم ۲: ایمیل را صحیح و معتبر وارد کنید و عضو کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile شوید

سوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال تلگرام ضمن خدمت https://t.me/dabirfile @dabirfile

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان : https://t.me/dabirfile @dabirfile

کانال ضمن خدمت در سروش : http://Sapp.ir/dabiranfile

بصورت کامل کامل و آپدیت سوال ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس پرتکرار

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس فراوان مطابق با مواد ازمون معاملات برخط سهام در بورس می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون آزمون معاملات برخط سهام در بورس آن برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون ضمن خدمت معاملات برخط سهام در بورس

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون معاملات برخط سهام در بورس شده است.

قابل توجه کسانی که این مجموعه ضمن خدمت ارزهای دیجیتال را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید سوالات ضمن خدمت : برای خرید انلاین سوالات ضمن خدمت ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالات ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و … عضو کانال شوید:

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.